Uchwała Nr XV/85/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[1])  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwiecień 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 maja 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 maja 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 czerwca 2015 r.

-  Uchwałą Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 lipca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 września 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 października 2015 r.             

-  Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 13 listopada 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 listopada 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 listopada 2015 r.,             

-  Zarządzeniem Nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 grudnia 2015 r.                            wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.310.749,49 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 27.277.831,49zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 1.032.918,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.895.431,86 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.655.958,49 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 26.640.309,49 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 2.015.649,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.895.431,86 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3)  § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 345.209 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4)  Ustala się w budżecie kwoty 713.956,00 zł dochodów i 713.956,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/85/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

 Dochody zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1. Urealnienie planu finansowego dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

 - dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /+/ 160,00 zł,

 - dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /±/ 1.000,00 zł,

 - dział 630 rozdział 63095 „Drogi publiczne gminne” /+/ 138,00 zł,

 - dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 9.003,00 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 9.500,00 zł,

 - dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” /+/ 250,00 zł,

 - dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” /+/ 45.540,00 zł,

 - dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spdaków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”
/-/ 17.227,00 zł,

 - dział 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” /+/ 3.200,00 zł,

 - dział 756 rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
/-/ 15.000,00 zł,

 - dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” /-/ 3.000,00 zł,

 - dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 7.200,00 zł,

 - dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 5.000,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 30,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /-/ 6.764,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” /-/ 6.000,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 940,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” /+/ 660,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 6.000,00 zł,

 - dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /+/ 370,00 zł.

 Wydatki zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

 1. Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdzialach:

 - dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /-/ 700,00 zł,

 - dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 55.000,00 zł,

 - dział 600 rozdział 60016 „Dostarczanie wody” /-/ 58.086,00 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 9.815,00 zł,

 - dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 5.500,00 zł,

 - dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 45.829,00 zł,

 - dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” /-/ 67.500,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 10.469,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /+/ 31.784,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” /±/  602,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 9.945,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 31.932,00 zł,

 - dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /±/  1.094,00 zł.

 2. Dokonuje się korekty planów finansowych po stronie wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:- MGOPS, SP Wólka, Sp Czermno.

 Wyżej wymienione zmiany związne są z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
na rok 2015 oraz z właściwym wywiązaniem się gminy z nałożonych jej ustawą zadań.

 3. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów z Miejskiego Zespołu Szkół do Szkoły Podstawowej w  wysokosci 207.789,00 zł w związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania o dochodach roku 2015 przez w/w jednostki oświatowe.

 Wobec powyższego wywołanie uchwały jest zasadne.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

 - za uchwałą oddano 12 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 1 głos,

 - wstrzymujących się głosów 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz.938  i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358,  poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.