Uchwała Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1]),  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się co następuje:

§ 1.  Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.  Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.  1 Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.  Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3.  Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.  Traci moc Uchwala Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 – 2030 ze zmianami:

-  Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Uchwałą Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XIV/74/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 


 

Uzasadnienie

 Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2030 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie,  ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni lat 2016-2030, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

 Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Miasta i Gminy Skępe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2011-2022. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

 Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego

 i budżetu majątkowego. Jest to kluczowa zasada stosowana od  dnia 1 stycznia 2011 r., zapisana w  ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 Wieloletnia  prognoza finansowa Miasta i Gminy Skępe została zaplanowana w oparciu
o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów oraz wydatków w latach 2016-2030.

 Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr  80, poz. 526
z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

 Dochody prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

 1. Dochody bieżące,

 2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

 Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, z których wyeliminowano wpływy
o charakterze incydentalnym, a następnie za podstawę prognozy na lata następne wzięto pod uwagę prognozowane kwoty z roku 2016 Planując budżet na 2016 rok wzięto pod uwagę uchwały okołobudżetowe określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

 I tak opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego ustalono na kwotę 2,10 zł, opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na kwota 3,80 zł, opłatę za odprowadzenie ścieków dowożonych do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków ustalono na kwotę 4,90 zł. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok wzięto pod uwagę sytuację finansową naszych mieszkańców i utrzymano podatki na poziomie roku 2015.

 Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 W 2016 roku planowane dochody bieżące zostały obniżone w stosunku do roku 2015.  Przyczyną obniżenia są m.in. zaplanowane mniejsze środki wynikające z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

 Zaplanowano również niższe dochody majątkowe w stosunku do roku 2015. Wynika to z faktu ze perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 nie została jeszcze wdrożona a za tym nie jest właściwym opieranie dochodów o nie zawarte umowy.

 Prognozując dochody ze sprzedaży majątku wzięto pod uwagę tylko sprzedaż składników majątkowych. Środki z tytułu sprzedaży majątku będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu z chwilą dokonania rzeczywistej ich sprzedaży.

 Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

 Wydatki prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

 1. Wydatki bieżące, w tym:

 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

 - związane z funkcjonowaniem organów JST,

 2. Wydatki majątkowe.

 Poziom wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu przedsięwzięć na lata 2016 - 2022 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

 Realistyczne podejście do planowania wydatków majątkowych (1.026.000 zł) wynika z faktu iż nowa perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 nie została jeszcze uruchomiona. W związku z tym gmina nie mogła planować inwestycji, a tym samym dochodów w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Wraz z uruchomieniem kolejnych konkursów gmina będzie aplikować o wsparcie finansowe i w przypadku jego uzyskania stopniowo wprowadzać nowe przedsięwzięcia, tym samym modyfikując zapisy budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

 Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2014 r. zobowiązania jak i te planowane w latach kolejnych. Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynikają z podpisanych umów kredytowych. Zostały one ujęte w rozchodach budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Skępe na koniec 2015 roku wyniesie 7.353.303 zł. Jest mniejsza o kwotę 396.169 zł w stosunku do planowanej w związku z dokonaniem przez MIG Skępe wcześniejszej spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłat dokonano za zgodą Banku i WFOŚiGW w Toruniu.

 Miasto i Gmina Skępe uzyskało w 2015 r.  umorzenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 88.726 zł na zadanie inwestycyjne.

 W roku 2016 prognoza spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik z art. 243 ufp zostaje również spełniony w latach następnych.
Stan i obsługa zadłużenia będą zmniejszać się z roku na rok co wskazuje załączona prognoza kwoty długu i spłat na rok 2016 i lata następne (zał. Nr 1).

 Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje równowagę budżetową wynikającą z relacji Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody.

 Burmistrz Miasta i Gminy Skępe tworząc projekt budżetu na rok 2016 i wieloletnią prognozę finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2016 konstruując budżet planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 776.102 zł przeznaczając ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wówczas zadłużenie dodatkowo obniży się do wysokości 6.577.201 zł.

 Analizując wykonanie budżetu 2015 przewiduję się wypracować wolne środki, które również zasilą budżet 2016 roku.

 Przesłanką wpływającą również na poprawę kondycji finansowej gminy jest możliwość ubiegania się o umorzenie 30 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W latach 2018-2020 gmina uzyska umorzenie w wysokości 413.516 zł

 Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w WPF w latach 2014-2022 zostały przygotowane w oparciu o założenia zabezpieczenia środków finansowych wyłącznie na wkład własny co pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.  Po zawarciu  stosownych umów wartość zadań zostanie zwiększona o wkład ze środków dotacji. Ponadto zweryfikowano horyzont czasowy planowanych przedsięwzięć co znajduje odzwierciedlenie w ich dalszym opisie. Wydatki majątkowe od roku 2023 – 2030 zostały ujęte w stosownej tabeli pozycja 11.5 (Nowe wydatki). Przedsięwzięcia planowane do realizacji po 2023 roku związane będą przede wszystkim z podstawową infrastrukturą techniczną taką jak: infrastruktura drogowa czy też infrastruktura wodno-kanalizacyjna, celem zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców.

 Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022, który obejmuje:

 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

 - wydatki bieżące zostały określone na kwotę 11.918,00 zł i dotyczą projektów:

 O Infostrada Kujaw i Pomorza

 Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast Miasto i Gmina Skępe jest partnerem i odbiorcą usług, będących jego rezultatem. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”. W ramach projektu wdrażane będą takie usługi jak: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, moduły tematyczne (np. e-edukacja, e-zdrowie), system informacji przestrzennej. Do korzystania z tych usług Miasto i Gmina Skępe otrzymała serwer i szafę serwerową. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2016-2020 szacowane są na kwotę 38.760,00 zł.

 O Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

 Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, realizowane jest wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Celem przedsięwzięcia, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu wsparciem objęte są klasy IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2016-2020 szacowane są na kwotę 10.146,00 zł.

 b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego – Miasto i Gmina Skępe nie realizuje w/w programów,

 c)  wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1
i 1.2. – występują one w podziale na wydatki majątkowe, które stanowią kwotę
820.000,00 zł i obejmują następujące zadania:

 O Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej,  Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo

 Inwestycja polega na budowie na terenie skępskiej aglomeracji wodno-kanalizacyjnej obejmującej miejscowości Skępe, Wioska i Józefkowo ok 4 km sieci kanalziacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie tereny aglomeracji, które wymagają skanalizowanie w związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szacowany koszt inwestycji to 750.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 100.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2021 w zakresie polityki regionalnej. Zadanie to zostało zapisane w strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. ORSG PL wraz z takimi strukturami innych powiatów, poziomem subregionalnym (M.in. Włocławek i jego obszar funkcjonalny) oraz ZIT-em Bydgosko – Toruńskim składają się na politykę regionalną prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach środków przyznanych na daną strukturę w opracowanych strategiach zostały zawarte inwestycje planowane do realizacji przez poszczególne samorządy. Będzie dla nich ogłaszane konkursy naboru wniosków z tzw. „kodem dostępu”, co oznacza, że środki finansowe skierowane w ramach RPO W-KP są wyłącznie do tych beneficjentów, których przedsięwzięcia zostały wpisane do ww. strategii. Powyższe przedsięwzięcie zostało wpisane.

 O Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

 Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe 32 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostanie nie zwodociągowane tereny Gminy, które charakteryzują się znacznym rozproszeniem zabudowy zagrodowej.   Szacowany koszt inwestycji to 600.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 130.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 O Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Wólka – działki

 Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych zlokalizowanych miejscowości Wólka. Konieczność realizacji inwestycji wynika z faktu, iż teren ten jest gęsto zabudowany domami rekreacyjnymi co uzasadnia budowę sieci rozdzielczej. Łączna wartość inwestycji wynosi 600.000,00 zł. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 3.000,00, a koszty te związane były z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W pozostałych lata zgodnie z planem wydatkowana zostanie kwota 597.000,00 zł (lata 2016-2020).

 O Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

 Inwestycja polega na budowie nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody, który zastąpi obecnie funkcjonujący. Obecna suw została wybudowana jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku i zastosowana w niej technologia nie pozwala na osiągnięcie coraz bardziej restrykcyjnych norm związanych z parametrami uzdatnionej wody. Jest to o tyle ważne, iż obiekt ten zapewnia bieżącą wodę ponad połowie wszystkich mieszkańców Gminy. Szacowany koszt inwestycji to 1.680.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 60.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2022 w zakresie polityki regionalnej. Zadanie to zostało zapisane w strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. ORSG PL wraz z takimi strukturami innych powiatów, poziomem subregionalnym (M.in. Włocławek i jego obszar funkcjonalny) oraz ZIT-em Bydgosko – Toruńskim składają się na politykę regionalną prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach środków przyznanych na daną strukturę w opracowanych strategiach zostały zawarte inwestycje planowane do realizacji przez poszczególne samorządy. Będzie dla nich ogłaszane konkursy naboru wniosków z tzw. „kodem dostępu”, co oznacza, że środki finansowe skierowane w ramach RPO W-KP są wyłącznie do tych beneficjentów, których przedsięwzięcia zostały wpisane do ww. strategii. Powyższe przedsięwzięcie zostało wpisane strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.

 O Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 Przedsięwzięcie polega na kompleksowej modernizacji obiektu, w którym funkcjonuje obecnie Przedszkole Publiczne „Pod Lipami” w Wiosce oraz adaptacji kolejnych pomieszczeń na cele przedszkolne. Obecnie obiekt ten wraz z przyległym terenem stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, a samorząd terytorialny jest administratorem nieruchomości. Jednakże podjęto już działania zmierzające do przejęcia tego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym celu współpracując z ANR.

 Pierwsza część zadania polega przede wszystkim na modernizacji istniejącego przedszkola, którego powierzchnia wynosi 270 m2. Modernizacja ta polegać będzie przede wszystkim na remoncie pomieszczeń (wykonanie nowych tynków, malowanie) także dostosowaniu tej części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd do obiektu, likwidacja barier w postaci progów, dostosowanie łazienek i toalet).  Modernizacja tej części zostanie tak wykonana aby można było ją połączyć z drugą częścią budynku przewidzianą do adaptacji. Adoptowane pomieszczenia będą mieć łączną powierzchnię około 290 m2. Zostaną utworzone kolejne sale dla dzieci, takie jak sale zbaw, sala leżakowania, sala do spożywania posiłków, sanitariaty oraz kuchnia wraz ze spiżarnią. Również ta część obiektu będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie te działania zostaną uzupełnione poprzez zakup wyposażenia w postaci sprzętu RTV, audiowizualnego, tablic interaktywnych, naczyń, zabawek, pomocy dydaktycznych itp. W związku z faktem, iż cały obszar objęty jest ochroną konserwatorską prace budowlano remontowe będą prowadzone za zgodą i pod nadzorem konserwatora zabytków.

 Łączny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 700.000,00 zł, z czego
w roku 2016 wydatkowana będzie kwota 70.000,00 zł, pozostała część w latach kolejnych. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2021 w zakresie polityki regionalnej.

 O Modernizacja remizy OSP we Wiosce

 Inwestycja przewidziana do realizacji na 2017 - 2018. będzie polegała przede wszystkim na wymianie dachu i wykonaniu elewacji. Szacunkowa wartość inwestycji to koszt 50.000 zł.

 O Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie

 Zadanie polega na dokończeniu wcześniej rozpoczętych działań polegających na kompleksowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Kukowie. W roku 2016 będzie mieć miejsce licowanie ścian kuchni, kotłowni i łazienek płytkami. Zostanie wykonana kotłownia wraz montażem pieca i elementów systemu centralnego ogrzewania takich jak grzejniki i terma. Ponadto zamontowane zostaną elementy armatury sanitarnej w postaci zlewozmywaków, muszli wc i umywalek. Łączny koszt zadania to 181.716,00 zł, z czego na przyszły rok planowana jest kwota 40.000,00 zł.

 O Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makowiec – Lubówiec - Jarczewo

 Inwestycja polega na przebudowie drogi drogi gminnej nr 170319C Makowiec – Lubówiec - Jarczewo na odcinku ok. 4 km. Technologia wykonania obejmuje korytowanie, wykonanie 23 cm podbudowy z kruszywa łamanego, oraz podwójne tryśnięcie emulsją asfaltową. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2015 – 2020 to kwota 108.000,00 zł.

 O Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik - granica Gminy

 Przedsięwzięcia polega na budowie ok. 3-km odcinka drogi na odcinku od miejscowości Żagno, przez miejscowości Pokrzywnik do granicy Gminy. W ramach działań inwestycyjnych przewidziane jest m.in. poszerzenie pasa drogowego, wykonanie koryta drogi, podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Działaniami uzupełniającymi będzie wykonanie poboczy i rowów. W 2016 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast prowadzenie prac
w latach kolejnych. Szacowany koszt to 550.000,00 zł, z czego na przyszły rok przeznaczono kwotę 50.000,00 zł. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 O Przebudowa drogi Kierz –Narzutowo

 Inwestycja polega na przebudowie drogi Kierz-Narutowo na odcinku ok. 2 km. Technologia wykonania obejmuje korytowanie, wykonanie 23 cm podbudowy z kruszywa łamanego, oraz podwójne tryśnięcie emulsją asfaltową. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2017 – 2020 to kwota 100.000,00 zł.

 O Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 Inwestycja polega na przebudowie, a następnie wyposażeniu świetlicy wiejskiej
w Żuchowie. Jest stan techniczny nie zezwala na jej normalne użytkowanie,
a jednocześnie lokalnej społeczności niezbędny jest obiekt, w którym mogłyby się odbywać spotkania, zebrania, zajęcia różnorakich kół zainteresowań i warsztaty. Zadanie obejmować będzie wykonania nowego dachu, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, instalacji wod-kan., c.o. oraz elektrycznej. Wyposażenie obejmować będzie umeblowanie, naczynia, sprzęt AGD i RTV.   Szacowany koszt inwestycji to 530.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 30.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 O Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo

 Zadanie polega na kompleksowej przebudowie mostu w miejscowości Zuchowo obejmującą odbudowę przyczyłków, odbudowa nawierzchni mostu tj. legarów oraz odeskowania, a także wymiana poręczy. Działanie te zostanie wykonane systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu  materiałów przekazanych przez partnerów projektu, których udział w przedsięwzięciu jest planowany, Łączne przewidziane nakłady finansowe to 53.500,00 zł, a na przyszły rok zarezerwowano kwotę 10.000,00 zł, a na rok 2017- 40 tys. zł.

 O Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe

 Przedsięwzięcia polega na budowie na osiedlu „Nowe” dróg lokalnych służących jego mieszkańcom. Wszystkie drogi na tym terenie mają charakter gruntowy, co stwarza problemy w ich użytkowaniu, szczególnie w okresach intensywnych opadów oraz wiosennych roztopów, co niejednokrotnie doprowadza te drogi do stanu nieprzejezdności. W latach 2014-2015 opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokonano przebudowy ulicy Lipowej (odwodnienie, okrawężnikowanie, ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. W 2016 roku planowane jest wykonanie łącznika pomiędzy osiedlem a droga dojazdową do drogi krajowej nr 10. Szacowany koszt to 1.600.000,00 zł, z czego na przyszły rok przeznaczono kwotę 200.000,00 zł, a na lata kolejne 2017-2022 kwotę 1.100.000,00 zł.

 O Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej

 Inwestycja polega na przebudowie ulic Brzozowej, Jodłowej na całej ich długości
i szerokości  - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 5 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2021-2022 to kwota 550.000,00 zł.

 O Przebudowa ulicy Sportowej

 Inwestycja polega na przebudowie ulicy Sportowej na całej jej wysokości i szerokości 4 - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 250.000,00 zł.

 O Rekultywacja Skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)

 Przedsięwzięcie zakłada oczyszczenie kompleksu jezior skępskich poprzez zastosowanie metod mechanicznych (np. bagrowanie) jak i fizykochemicznych. Szczegółowy zakres oraz metody zostaną opracowane po przeprowadzeniu badań. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej na rok 2022 to kwota 50.000,00 zł.

 O Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody
w Wólce. Działania obejmować będą rozbudowę budynku, modernizację części urządzeń technologicznych oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych. Działania te mają przede wszystkim na celu zwiększenie wydajności stacji tak aby zapewnić odpowiednią ilość wody w sieci wodociągowej, której w okresie letnim często brakuje, a także umożliwić budowę kolejnych odcinków wodociągu. Szacowany koszt inwestycji to 625.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 30.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 O Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego

 Inwestycja polega na wykonaniu miejskiego systemu wizyjnego (montaż slupów, kamer, okablowanie rejestratory) w newralgicznych miejscach na terenie Miasta i Gminy Skępe. Wykonanie tego przedsięwzięcia ma przede wszystkim na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy. Koszt zadania oszacowano na kwotę 20.000,00 zł. z realizacją na 2017 rok.

 Podsumowując należy stwierdzić, że nowa wieloletnia prognoza finansowa daje realistyczny obraz sytuacji finansowej naszej gminy na lata 2016-2030.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

 - za uchwałą oddano 12 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 1 głos,

 - wstrzymujących się głosów 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz.938 i poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513, poz. 1854 i poz. 2150.