Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

2) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

Numer sprawy: UMiG.271.2.1.2016.

 

W dniu 04.02.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 24562-2016.

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

2) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2016 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

2) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

 

Część I: Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części I - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe, w związku z faktem, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Sytuacja taka związana jest z faktem odrzucenia oferty z ceną niższą, niż kwota którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II: Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo:

Instal Projekt Piotr Gołąb,
ul. Radiowa 31/45, 10-207 Olsztyn

 

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Instal Projekt Piotr Gołąb, ul. Radiowa 31/45, 10-207 Olsztyn spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji zamówienia

Razem

1

Instal Projekt Piotr Gołąb,

ul. Radiowa 31/45, 10-207 Olsztyn

95,00 pkt

2,65 pkt

97,65 pkt

2

Geokart – International sp. z o.o.,

 ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

34,28 pkt.

2,50 pkt.

36,78 pkt.

3

AQUA – PROJECT Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej,

ul. Chodkieiwcza 15, 85-065 Bydgoszcz

43,70 pkt.

3,25 pkt.

46,95 pkt.

6

Pracownia Inwestycyjno – Projektowa INEKO Jerzy Kujawski,

ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława

65,55 pkt.

5,00 pkt.

70,55 pkt.

7

Biuro usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM”  Jerzy Karnowski,

ul. Reja 7/9 m. 5, 87-800 Włocławek

Oferta odrzucona

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skępe, 25.02.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

2) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2016 na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

2) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Część II: Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo:

Instal Projekt Piotr Gołąb,
ul. Radiowa 31/45, 10-207 Olsztyn

Data udzielenia zamówienia: 08.03.2016 r.

 

Skępe, 08.03.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe