Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Numer sprawy: UMiG.271.2.3.2016.

 

W dniu 26.02.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 43176-2016.

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2016 na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski
ul. Reja 7/9 m.5, 87-800 Włocławek

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Biura Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m.5, 87-800 Włocławek spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji zamówienia

Razem

1

Zakład Techniki Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski,

ul. Letnia 27, Cekanowo, 09-472 Słupno

37,06 pkt

5,00 pkt

42,06 pkt

2

Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski

ul. Reja 7/9 m.5, 87-800 Włocławek

95,00 pkt

4,70 pkt

99,70 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skępe, 11.03.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2016 na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski

ul. Reja 7/9 m.5, 87-800 Włocławek

 

Data udzielenia zamówienia: 16.03.2016 r.

 

 

Skępe, 04.05.2016 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe