Skępe, dn. 01.04.2016r.

UMiG.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 01.04.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- budowie linii kablowej SN 15 kV oraz budowie stanowiska słupowego z zejściem kablowym przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 468, 467/1, 195, 409, 2176, 132/1 położonych w miejscowości Żagno, gmina Skępe oraz działkach nr ew. 801, 810 położonych w mieście Skępe, obręb nr 8

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski