Uchwała Nr XXIII/125/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 24 ust 5lit. c ustawy z dnia 19  października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1014, ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Wyraża sie zgodę na  nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości położonych w miejscowosci Wioska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr: 33/19 o pow. 0,0291 ha, nr 33/9 o pow. 0,0656 ha, nr 33/8 o pow. 0,4545 ha, nr 33/11 o pow. 0,2432 ha,  zapisanych w księdze wieczystej WL1L/00032772/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Nieruchomość oznaczona jako działki nr ew.  33/19, 33/9, 33/8, 33/11 o łącznej powierzchni 0,7924 ha położone w miejscowosci Wioska  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 W związku z zamiarem modernizacji istniejącej części przedszkolnej wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne oraz kierunkami zagospodarowania terenu pod kątem oświatowym zaistniała koniecznośc uregulowania kwestii prawnych w/w nieruchomości w zakresie praw własnościowych, tj. nieodpłatnego nabycia wskazanego terenu od jego właściciela - Agencji Nieruchomości Rolnych.

 W związku z wyrażeniem zgody przez Agencję Nieruchomości Rolnych na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta i Gmint Skępe w/w działek, wywołanie uchwały stało się zasadne.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r., poz. 1830, z 2016 r., poz. 50 i poz. 585.