Uchwała Nr XXIII/130/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwalasię,conastępuje:

§ 1.    Uchwała określa:

1)  rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”;

2)  sposób oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3)  sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany dalej „PSZOK”) dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 2.   Na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zbierane są:

1)  opakowania z tworzyw sztucznych, torebki i woreczki foliowe, folie oraz opakowania po artykułach chemii gospodarczej, puszki po napojach i sokach, drobny złom stalowy, żeliwny i metali kolorowych, gazety, książki, zeszyty, torby i worki papierowe, tekturę, karton i opakowania wielomateriałowe - gromadzone w worku koloru białego;

2)  opakowania szklane kolorowe i bezbarwne, tj. butelki po napojach, słoiki po żywności, szklane opakowania po kosmetykach, itp. wolne od zanieczyszczeń - gromadzone w worku koloru zielonego;

3)  odpady biodegradowalne kuchenne, tj. obierki, skórki z owoców i warzyw, fusy od herbaty i kawy, skorupki, mokry papier oraz odpady biodegradowalne zielone z pielęgnacji ogrodów, tj. skoszona trawa, liście, chwasty, trociny, drobne gałązki drzew, krzewów i roślin ozdobnych - gromadzone w worku koloru brązowego;

4)  pozostałe odpady komunalne (zmieszane) - gromadzone w worku koloru szarego;

5)  odpady komunalne niesegregowane - gromadzone w pojemnikach lub kontenerach;

6)  przeterminowane leki;

7)  przeterminowane chemikalia;

8)  zużyte baterie i akumulatory;

9)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11)  odpady budowlane i rozbiórkowe;

12)  opony.

§ 3.   W zamian za opłatę uiszczaną przez właściciela:

1)  z nieruchomości odbierane będą wytworzone i gromadzone przez właściciela nieruchomości w workach i pojemnikach odpady komunalne, wskazane w § 2 pkt. l, 2, 3, 4 i 5 w każdej ilości;

2)  w PSZOK w każdej ilości odbierane będą odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 6, 7, 8, 9 i 10, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości;

3)  w PSZOK odbierane będą odpady komunalne:

a)  odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3 przypadającej na właściciela nieruchomości
w roku kalendarzowym, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości,

b)  zużyte opony w ilości do 4 szt. przypadającej na właściciela nieruchomości w roku kalendarzowym, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości;

4)  dostarczone będą worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt. 1, 2 i 3.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe prowadzone będzie z następującą częstotliwością:

1)  odpady, o których mowa w § 2 pkt. 1- 5 odbierane są:

a)  w miesiącach styczeń i luty – 1 raz w okresie,

b)  w miesiącu marcu – 1 raz w miesiącu,

c)  w miesiącach kwietniu i maju - 2 razy w miesiącu,

d)  w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu – 3 razy w miesiącu,

e)  w miesiącu wrześniu – 2 razy w miesiącu,

f)  w miesiącach październiku – 1 raz w miesiącu,

g)  w miesiącach listopadzie i grudniu - 1 raz w okresie;

2)  odpady, o których mowa w § 2 pkt. 6 - 10 odbierane są w miarę potrzeb w PSZOK.

2.  PSZOK nie przyjmuje:

a)  odpadów płynnych i sypkich w nieszczelnych opakowaniach,

b)  odpadów, których ilość lub rodzaj wskazuje na pochodzenie ze źródła innego niż gospodarstwo domowe, w szczególności na pochodzenie z działalności gospodarczej,

c)  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 5.   PSZOK zlokalizowany w miejscowości Skępe, przy ul. Sportowej 27, świadczyć będzie usługi w dniach i godzinach jego funkcjonowania. Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, na stronie internetowej www.skepe.pl , w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług, zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jak i przez PSZOK, reklamacja winna być złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem:

1)  w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:

a)  do 2 dni roboczych - dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów w terminie,

b)  do 5 dni roboczych - dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,

c)  do 2 dni roboczych - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez prowadzącego PSZOK;

2)  w jednej z poniższych form:

a)  telefonicznie: na numer telefonu 54 287 85 20 lub 54 287 57,

b)  pocztą elektroniczną: na adres: sekretariat@skepe.pl,

c)  pisemnie na adres pocztowy; ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,

d)  osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16.

2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

3.  Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4.  Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, a w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

5.  Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.

§ 7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 8.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Konsekwencją podjęcia przez Radę Miejską w Skępem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jest konieczność podjęcia kolejnej uchwały z tego zakresu,  określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

 Niniejsza uchwała spełnia wymagania ustawodawcy. Zawiera wszystkie elementy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).