Uchwała Nr XXIII/133/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i  art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1]) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należne za dany miesiąc, uiszczane będą miesięcznie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – z dołu, w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy opłata, natomiast termin wniesienia opłaty za miesiąc grudzień upływa w ostatnim dniu miesiąca.

2.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3.  Ustala się, iż opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należna od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana będzie jednorazowo z góry, w terminie do dnia 15 maja każdego roku, za który powstaje obowiązek ponoszenia opłaty.

4.  Pierwszy termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, wyznacza się do dnia 15 maja 2017 r.

5.  Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, o których mowa w §1 ust. 1 i ust. 3  uiszczają, bez wezwania, na rachunek bankowy, którego numer podano zgodnie z ust. 2.

2.  Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, na tablicach ogłoszeń.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Traci moc uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 1270) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest konieczne  z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) jest konieczne, w tym również  w związku ustaleniem przez Radę Miejską nowej rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Wprowadzone zmiany w uchwale uszczegóławiają termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 Mając powyższe na uwadze, należy podjąć uchwałę zmieniającą ten zakres regulacji przepisów o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na nieruchomościach.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).