PROTOKÓŁ NR XXII/VII/2016

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  27 czerwca 2016 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Ryszard  Szewczyk.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem        - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                            - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

  • Piotr Wojciechowski                       - Burmistrz
  • Barbara Leśniewska                        - Skarbnik
  • Zbigniew Małkiewicz                       - Sekretarz
  • Piotr Rzepka                                  - Radca Prawny
  • Jerzy Kowalski                               - Dyrektor MGBP
  • Ewa Wojciechowska                       - Kierownik MGOPS
  • Magdalena Elwertowska                 - Kierownik ds. Oświaty
  • Lucjan Stroiński                              - Inspektor

 

XXII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Pana Burmistrza z pracownikami Miasta i Gminy Skępe, witam; kierowników jednostek, sołtysów, Państwo radnych, witam mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, oraz witam Pana Radnego Powiatu Mariusza Linkowskiego. (Podczas obrad sesji przybył Starosta Pan Krzysztof Baranowski oraz Wicestarosta Pani Anna Smużewska).

                                                                                                                                         

Otwieram XXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad -  100% frekwencja.

Przyjęcie protokołu Nr XXI  z dnia 6 czerwca 2016 roku

 

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 15  radnych).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma uwagi do projektu porządku obrad?

Burmistrz

Ja chciałbym do porządku obrad wnieść projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 i moja propozycja jest żeby wprowadzić do porządku dzisiejszego posiedzenia w pkt. 5

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad pkt. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022  wniosek został jednogłośnie przyjęty

(głosowało 15 radnych  „za”).

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

 

1.                  Sprawy organizacyjne.

a)                  stwierdzenie prawomocności obrad;

b)                  przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r.;

c)                   przyjęcie porządku obrad;

d)                  wybór sekretarza obrad.

2.                  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie obwodów głosowania - druk nr 1.

3.                  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok - druk Nr 2.

4.                  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030 – druk Nr 3.

5.                  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

6.                  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok – druk nr 4:

a)                  przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień  31 grudnia 2015 rok;

b)                  zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2015 rok;

c)                  zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2015;

d)                  dyskusja;

e)                  głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok.

7.                  Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok – druk nr 5:

a)                  zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku;

b)                  zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2015 rok;

c)                  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2015;

d)                  zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2015;

e)                  zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2015;

f)                   dyskusja;

g)                  głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok.

8.                  Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

9.                  Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie.

Przyjęcie porządku obrad :

Porządek obrad został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 15  radnych  „za”).

       Wybór sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Panią Marię Krymka, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przystępujemy do pkt. 2 obrad dzisiejszej sesji - Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania - druk nr 1. który przedstawi Pan Sekretarz.

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania był szczegółowo omawiany na dzisiejszym posiedzeniu wspólnych komisji.

Pierwsza zmiana dot. obwodu głosowania nr 3 - zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Łąkiem tj. ze Szkoły Podstawowej w Łąkiem do -  Remiza OSP Łąkie, która została wyremontowana, warunki lokalowe obwodowej komisji wyborczej ulegną znacznej poprawie komisja będzie pracowała w lepszych warunkach i lokal będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Druga zmiana projektu uchwały podyktowana jest wnioskiem jaki wpłynął na dzisiejszym posiedzeniu komisji, a dot. nazewnictwa obwodowej komisji wyborczej nr 1 gdzie z siedziby Szkoły Podstawowej w Skępem zmiana na Miejski Zespół Szkół w Skępem to są te dwie zmiany – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu przedstawionej uchwały? jeżeli nie ma – Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania została przyjęta jednogłośnie    głosowało 15 „za”.

 

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok

Uzasadnienie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2016 rok przedstawiła Pani Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu)

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu przedstawionej uchwały? Jeżeli nie ma przechodzę do odczytania projekt Uchwały Nr XXII/118/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 0 radnych,

– wstrzymało się głosów – 1 radny .

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –14 radnych,

– przeciw było – 0 radnych,

– wstrzymało się głosów – 1 radny .

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

 

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

 Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na ostatnim posiedzeniu wspólnej komisji w dzisiejszym pracownik merytoryczny Pan Krzysztof Jaworski dość szczegółowo przedstawił uzasadnienie uchwały. Ja tylko dodam, ażeby Gmina mogła się ubiegać o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych niezbędne jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy na lata 2016-2022 dlatego też wywołujemy tą uchwałę. Tak jak wspominał Pan Krzysztof Jaworski, ze opracowanie tego programu będzie poprzedzone wieloma zadaniami, wieloma przedsięwzięciami jednym z nich będą to przedsięwzięcia gdzie będą angażowani mieszkańcy naszej gminy, podmioty gospodarcze też będą włączone jak i prywatne. Opracowanie programu rewitalizacji będzie poprzedzone przygotowaniem pewnych analiz, ekspertyz dot. rynku pracy, poziomu wykształcenia, przyczyn bezrobocia i aktywności społecznej zarówno na etapie zbierania informacji jak
i uzgadniania listy projektów wpisanych do programu dlatego wywołanie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie przedstawionego projektu uchwały w sprawie

przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –15 radnych,

– przeciwnych było – 0 radnych,

– wstrzymało się od głosu – 0 radnych.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok:

A)                 przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2015 rok;

Przedstawiając sprawozdania finansowe za 2015 rok (w załączeniu), Burmistrz w kolejności odniósł się do:

-                      bilansu z wykonania budżetu gminy,

-                      bilansu jednostki budżetowej,

-                      zestawienia zmian w funduszu jednostki,

-                      rachunku zysków i strat jednostki.

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. (w załączeniu)   Burmistrz złożył szczegółową informację w zakresie:

-                      dochodów,

-                      wydatków,

-                      inwestycji,

-                      wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

-                      realizacji programów wieloletnich za 2015  rok w tym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2030,

-                      wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem,

-                      stanu mienia komunalnego,

B)                 zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2015 rok;

Uchwałę nr 15/S/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Elwertowski (w załączeniu do protokołu).

C)                 zapoznanie z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 rok;

Opinie dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 rok (w załączeniu do protokołu) przedstawili w kolejności przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej ds.;

-                    Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług,

-                    Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

-                    Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

-                    Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej.

D)                 dyskusja

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk  

Przechodzimy do dyskusji nt. wykonania budżetu za rok 2015 – proszę bardzo kto
z Państwa Radnych chce zabrać głos?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Zaproszeni Goście – można powiedzieć, że budżet jest wykonany na czwórkę tylko dla mnie jest niezrozumiałe tak jak na komisji rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy dość długo, że ja nie mogę doprosić się lampy przy ulicy Sportowej gdzie mieszka dziecko niepełnosprawne, a na oświetlenie wykorzystaliśmy 36%. Jest przy Sportowej ulica w kiepskim stanie, a wykorzystaliśmy 58%. Moi Państwo ja wiem, że Pani Basia (Skarbnik) i radni mnie przekonywaliście, ale ja cały czas podkreślam, że jest to wykonanie budżetu za rok

Dyskutujemy nad wykonanym budżetem i drogi publiczne gminne wykonanie jest 58% co współczuję, bo ja uważam, że wykonanie powinno być 100%, bo ja nie uważam jako radny,  że drogi mamy w dobrym stanie tylko mamy w kiepskim stanie, a oświetlenie skoro ciężko doprosić się lampy, a wykonanie mamy 36%. Proszę Państwa tak jak zwróciliście uwagę wykonanie jest również 0% też niewykorzystanego przedsięwzięcia - z mojej strony dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku budżet będzie lepiej wykonany, a przynajmniej – bezpieczeństwo, oświetlenie ulic w 100%, a przynajmniej w 99% na drogi publiczne – dziękuję bardzo.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo fakt, faktem trzeba się częściowo zgodzić z Panem radnym (Krzysztofem Suchockim), że budżet nie jest wykonany faktycznie w 100%, ale już na komisji Państwu wyjaśniałam, że główną przyczyną tego jest to, iż wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że przygotowujemy się do przyjścia środków finansowych z perspektywy 2014-2020 czyli na początku wprowadziliśmy zadania na wodociągi, na drogi gdzie pierwszym krokiem jest przygotowanie projektów technicznych. Gdy z Panem Burmistrzem mamy podpisać umowę z wykonawcą na wykonanie projektu musimy liczyć na zgodę Państwa jako Rady, czyli przede wszystkim zabezpieczenie środków w budżecie i tak jak Pan (Radny Krzysztof Suchocki) wspomniał faktycznie w niektórych podziałkach wykonanie jest zerowe, ale tylko i wyłącznie z tej przyczyny, że wykonawca przygotowuje projekty zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, który przewiduje płatność zarówno w 2015 roku jak i w 2016 roku. Gdyż jak Państwo doskonale wiecie środki te, które mają wpłynąć tutaj na dół do naszych budżetów będą w latach 2017 i kolejnych. Poza tym proszę Państwa chcąc przygotować się do przyjęcia tych środków musieliśmy zmniejszyć zadłużenie, musieliśmy wypracować tzw. nadwyżkę operacyjną. Działania te w zakresie budżetu specjaliści z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dziedziny prawa finansów publicznych ocenili bardzo dobrze czyli przygotowanie do przyjęcia tych środków oceniono pozytywnie. Fakt, faktem jest, że Pan jako radny ma prawo nas pytać my z Panem Burmistrzem staramy się Pana przekonać co do naszych działań i jeżeli przekonaliśmy to dobrze jeżeli  nie to ma Pan prawo jako osoba niezależna decydować swoim głosem tak jak Pan uważa – dziękuję bardzo.

Burmistrz

Uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik – Pan (Radny Suchocki) podkreśla, że brak jest jednej lampy oświetleniowej – rzeczywiście tej lampy tam jest brak.

Tak jak było spotkanie z mieszkańcami – ja nie chcę wracać do pewnych rzeczy - od ilu lat nie ma tej lampy? mogę powiedzieć, że tyle lat nie będzie Pan czekał co czeka do tej pory, ja już odpowiadałem nie raz nie dwa na ten temat. A druga kwestia takie jak były nakłady na oświetlenie w roku 2015 tj.137 tyś. złotych to dla mnie lampa umieszczona w Jarczewie, Pokrzywniku w Łąkim tj. zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i tak jak założyliśmy na terenie Miasta Skępego monitoring, to tam lampa też wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Ja rozumnie potrzebę tej lampy, ale nie da się wszystkiego zrobić od razu będziemy to realizować, będziemy to wykonywać, ale na pewne działania potrzebne jest trochę czasu. Tak jak tutaj jesteśmy na tej sali i każdy z samorządowców wie, że wszystkiego nie można zrobić od razu. To co powiedziała Pani Skarbnik 2015 rok to jest zejście z zadłużenia to jest pospłacanie pewnych zobowiązań wcześniej. Jak  ja to określam  – jest to doprowadzenie zadłużenia Miasta i Gminy Skępe do zadłużenia kontrolowanego takiego, które bez zadłużenia nie funkcjonuje się w samorządzie, ale jest zadłużenie dla nas, które pozwala pozyskiwać środki i nie robi nam żadnych przeciwwskazań o tym wskazuje opinia RIO i nadwyżka operacyjna o której przy swojej wypowiedzi na temat realizacji budżetu wskazałem – dziękuję bardzo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie wiem Panie Burmistrzu czy ja dobrze zauważyłem, ale ja mam wykonanie budżetu za 2015 i posługuje się cyferkami gdzie to jest za 2015 rok. A co do lampy Panie Burmistrzu nie zgadzam się z tym - jestem radnym niecałe dwa lata i nie wiem, czy ktoś interweniował w sprawie tej lampy, czy nie, czy może jak Suchocki został radnym to dopiero zgłasza. Ja od samego początku próbowałem zgłaszać to na komisjach tylko proszę Pana ja mogę za siebie odpowiadać, a co było wstecz – ja zawsze powtarzałem nigdy nie cofajmy się wstecz tylko idźmy do przodu i nie oceniajmy tamtych minęło już prawie dwa lata obecnej rady – dziękuję bardzo.

Burmistrz

Ja podzielam Pana pogląd ja Panu powiedziałem i mówię, że trzeba się uzbroić w jakąś cierpliwość.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

kto z Państwa radnych ma pytania dot. wykonania budżetu za 2015 rok?

E)                 głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej  

F)                  Jeżeli nie ma pytań przystępujemy do odczytania treści projektu uchwały Nr XXII/121/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok.(w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –15 radnych,

– przeciw było – 0 radnych,

– wstrzymało się głosów – 0 radnych .

Pkt 7

 

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2015rok

A)                 zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia gminy na dzień  31 grudnia2015 rok;  – podpunkt omówiony w punkcie 6a porządku obrad.

B)                 zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2015 rok; – podpunkt omówiony w punkcie 6b porządku obrad.

C)                 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;

Uchwałę Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2015 roku odczytał Przewodniczący Komisji Pan Roman Targański (uchwała wraz z opinią w załączeniu do protokołu).

D)                 zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;

Uchwałę Nr 14/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok - odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Mariusz Elwertowski 

(w załączeniu do protokołu).

E)                 zapoznanie się z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dot. sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 rok; – podpunkt omówiony w punkcie 6c porządku obrad.

F)                  Dyskusja

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych w tym temacie chce zabrać głos ?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja zawsze mówiłem proszę Państwa o tym nieszczęsnym wykorzystaniu małych przedsięwzięć ja jak najbardziej jestem „za” absolutorium i myślę, że Pan Burmistrz sobie do serca weźmie  w tym roku i te małe inwestycje niech też ruszy troszkę. Szanowni Państwo małe inwestycje nieraz dla niejednego mieszkańca znaczy bardzo dużo tak jak – przydomowe oczyszczalnie ścieków, jak podłączenie do kanalizy i tych drobnych rzeczy dla nas jako radnych może to są małe pieniądze, ale naprawdę rozmawiając z nimi cieszą się, że mogą np. mieć więcej przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączonych więcej do kanalizy jeśli mają taką możliwość, rozbudowa stacji uzdatniania wody i też uważam, że te wszystkie małe inwestycje naprawdę może nieraz Szanowni Państwo przynoszą więcej korzyści jak te duże – dziękuję bardzo.

 

 

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo – ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz Szanowni Państwo, czy to mała inwestycja, czy to duża inwestycja, każda inwestycja zasługuje na to żebyśmy się nad nią zatrzymali, pochylili i każda inwestycja jest przeprowadzana po to, żeby polepszyć jakość życia mieszkańców tak to określę i nie tylko mieszkańców jak również osób przyjeżdżających do naszej miejscowości do naszej gminy z zewnątrz. Mi się wydaje, że rok 2015 nie był łatwym rokiem tym bardziej, że budżet, który przyjęliśmy nie był budżetem przygotowanym przez nas. My jako rada już ten budżet zastaliśmy i przyjęliśmy przygotowany przez poprzednią radę. Oczywiście ten budżet był zmieniany, był modyfikowany z różnych przyczyn itd. ale mi się wydaje, że ważne jest to co już było mówione w poprzednim punkcie, a mianowicie nadwyżka operacyjna. Ja tylko przypomnę Państwu, że była planowana w kwocie 637.522 złote, a rok 2015 zakończył się z nadwyżką operacyjną ponad półtora miliona i to jest bardzo ważne i na to chciał bym zwrócić uwagę, bo to świadczy o tym, że kondycja finansowa gminy tak jak Pan radny stwierdził jest dobra i wykonanie budżetu jest dobre i to cieszy, ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, że każda inwestycja zasługuje na uwagę czy to mniejsza, czy większa, bo oczywiście, każda inwestycja powoduje to, że różne na daną inwestycje są przeznaczane wydatki i czy to mniejsze, czy większe – dziękuję bardzo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Zgadzam się Panie Przewodniczący Elwertowski, ale powiem Panu jeszcze jedno, że jeśli byśmy jeszcze mniej robili to nadwyżka byłaby jeszcze wyższa.

(śmiech na sali)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Najważniejsze, że robimy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Za ten budżet dobra czwórka z plusem.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania, uwagi ? Radni więcej pytań, ani uwag nie wnieśli.

Projekt Uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało –15 radnych,

– przeciwnych było – 0 radnych,

– wstrzymało się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Złożył Burmistrzowi gratulacje  z sali obrad rozległy się oklaski.

Pkt 8

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracach w okresie między sesjami – od 7 czerwca 2016 roku do 27 czerwca 2016 roku   (w załączeniu do protokołu).

O       Realizacji Uchwał XX Sesji Rady Miejskiej  z dnia 6 czerwca 2016 roku.

O       Informacja za okres od dnia 7.06.2016 do dnia 26.06.2016 roku  w sprawie wydanych   zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 27.06.2016 r., dotycząca dofinansowania ze środków UE, a także inwestycji.

O       Zebranie sołtysów z Burmistrzem w dniu 15  czerwca 2016 roku.

O       Informacja dotycząca robót melioracyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 24 czerwca 2016 roku.

O       Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 4.06.2016 do 23.06.2016 roku.

Na koniec chciałbym  powiedzieć o pewnej rzeczy, która miała miejsce. Tu rozmawiamy o budżecie, mówimy o pewnych środkach o działaniach zmierzających do tego, żeby mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe żyło się jak najlepiej, bo po to tutaj jesteśmy, mieszkańcom służymy, ale jak dzisiaj przyszedł do mnie pracownik i pokazał jak wygląda pompa  z kanalizacji,  która funkcjonuje na terenie Miasta i Gminy Skępe, to powiem szczerze że, zdziwienie to mało powiedziane. Wydajemy środki finansowe na kanalizację, monitoringi na wodociągowanie, a pewna grupa mieszkańców – powiem co znajdowało się w pompie – w pompie znajdowały się mopy, cuda niewidy, kamienie - rozumiecie Państwo do czego to prowadzi. Prowadzi to do  awarii – wczoraj o 22-ej  ta awaria była usuwana. Mój apel jest po prostu bo awaria miała miejsce na ul. Kujawskiej i choć to trudno ustalić bo kanalizacja zbiera to i pompy to wszystko przesuwają z wielu miejsc, ale po przez takie działania nieodpowiedzialne narażamy na szkodę budżet miasta to jest raz bo można na coś innego wydać te pieniądze, ale też mieszkańców ponieważ, każdy się denerwuje, że jest awaria pewnej instalacji, ale ona jest czym spowodowana ? Dlatego mój apel jest taki; użytkujmy to w taki sposób jak należy, a nie wykorzystujmy kanalizacji do odpadów na śmieci. Podobna sytuacja jak ze złamanymi drzewkami, które miało miejsce na ul. Dworcowej, również wydajemy środki wspólnie tu z koleżankami i kolegami radnymi zabiegamy o jakieś pieniądze, po to żeby Miasto i Gmina Skępe oraz okolice Skępego wyglądały pięknie, atrakcyjnie nie tylko dla mieszkańców, ale i dla osób tu przyjeżdżających,  a znajdzie się jedna , czy dwie osoby, które po prostu potrafią zniszczyć pewien dorobek całej grupy osób. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania, wnioski do Pana Burmistrza nt. złożonej informacji?

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt następnego wolne wnioski i zapytania.

Pkt. 9

Wolne  wnioski  i  zapytania

Pan Radny Krzysztof Suchocki

Mieszkańcy pytają mnie publicznie Panie Burmistrzu zadam pytanie też publicznie co z witaczami, kiedy będą powieszone ? Dziękuję bardzo.

Burmistrz

Witacze są zrobione i będą powieszone, tylko musimy z Generalną Dyrekcją Dróg konkretnie  ustalić ich lokalizację.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie  Radni mam takie  pytanie – Panie Burmistrzu jakie są efekty rozmów z Panem Doktorem Wojtalem, bo przejście nad jeziorem jest nie możliwe , a minęły już 4 miesiące od Pana obietnicy rozwiązania tego problemu, a krzaki i szkła gromadzą się dalej.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Widzę, że ma Pan więcej pytań, to może wszystkie Pan zada i po kolei odpowiemy?

Burmistrz

Może na kartce spisać pytania i na wszystko odpowiemy.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu jakie są efekty rozmów z Generalną Dyrekcją Kolei Państwowych odnośnie przekazania gruntów tu za torami?

Następne pytanie miałbym takie – czy od 01.09.2016r ruszy remontowane, otrzymane od Agencji Rolnej  Przedszkole we Wiosce?

Ostatnie  pytanie mam takie  – co z budynkiem na tzw. Okopie z którego wydobywa się fetor?, a jest najfajniejszym miejscem na spacery zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Najpierw zachęca Pan do odwiedzania pięknych okolic, a to z pewnością do tych okolic nie należy. Dziękuję.

Burmistrz

Po kolei  odpowiadając na pytania – z  Panem Doktorem Wojtalem odbyłem trzy  spotkania. Trzy spotkania odbyłem i szanuję Pana Wojtala i szanuję  rozmowy z Panem Wojtalem. Pan Wojtal – jest to własność prywatna i stawia pewne warunki zakupu działek, które dla mnie są nie do przebicia – po prostu takie są koszty. Rozmawiamy w dalszym ciągu o wytyczeniu pewnych ścieżek, ale Pan Wojtal jako właściciel ma prawo stawiania swoich warunków i tyle powiem na ten temat.

Drugie pytanie odnośnie kolei – oczywiście prowadzimy rozmowy z koleją i będziemy przejmować te grunty, bo mamy takie obietnice, dlatego robimy ul. Topolową do projektu i będziemy to przejmować nieodpłatnie.

Pan pytał o Przedszkole w Wiosce. W Wiosce to my nie jesteśmy właścicielem  tego obiektu. My mamy tylko obiecane od Agencji że, otrzymamy to i takie są na chwilę obecną informacje. Ja nigdy nie powiedziałem że, my jesteśmy właścicielem tego obiektu. My tylko po prostu wystąpiliśmy z pismem i po rozmowach takich mamy zapewnienie, że agencja nam to przekaże. Planujemy, że przeznaczamy biura, czy znajdujące się tam administrowane przez nas przedszkole od 1997 roku na cele edukacyjne. Wszystko robimy w tym kierunku, żeby  ten obiekt od Agencji otrzymać, a obecnie jesteśmy na etapie robienia projektu.

Odnośnie Okopu – przykro mi, ale stwierdzić nie mogę, że tam jest, aż tak  jak Pan mówi bo nie widziałem. Okop jest włączony do planu rewitalizacji Skępego i będziemy chcieli te piękne miejsce tam odpowiednio zagospodarować. Chcemy odtworzyć tam to co było kiedyś tzn.  stworzyć minii amfiteatr. Jest to zgłoszone do rewitalizacji tutaj przez nas do Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panu (Małkiewiczowi) pewnie chodzi o to, że tam jest budynek taki tymczasowy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo przechodziłem nad jeziorem koło budynku na Okopie. Uważam, że ten budynek powinien być zamknięty bo, tam cuchnie już na 500 m co najmniej i jeśli maski się nie założy to się nie dojdzie do tego budynku. Ten budynek powinien być, albo zamurowany, albo zlikwidowany, coś strasznego, widok straszny. Dziękuję.

 

 

Burmistrz

Sprawdzimy to. Na pewno nie dopuścimy do tego, żeby w tym miejscu coś takiego się tam działo.

Radna Pani Anna Sobocińska

Korzystając z okazji, że dziś mamy tak wielu gości z powiatu chciałabym zgłosić pewien problem dotyczący miejscowości Kukowa  i dotyczy to  drogi powiatowej na głównym  skrzyżowaniu jest porządnie naderwany asfalt, co stanowi też niebezpieczeństwo no i są skargi od mieszkańców tak, że bym chciała tu zgłosić ten problem złożyć na ręce nie tylko  Pana Radnego, ale Pani Wicestaroście i Panu Staroście. Dziękuję.

Starosta

Korzystając z tego, że od tylu miesięcy mnie tutaj nie było, poświęćcie mi 10 min. czasu. Zaraz odpowiem. Ja może zacznę od tej strategii o której Pani Skarbnik tutaj mówiła, ja nie był bym taki pewien, nie liczył bym tak do końca na te pieniądze proszę Państwa, ponieważ sam  przewodniczę zarządowi i przewodniczę  komitetowi rozwoju i to moje służby pisały strategię dla rozwoju regionu powiatu otrzymując tylko od Was fiszki. Na razie trwają pierwsze negocjacje, nie są one łatwe, a po tym co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii proszę Państwa trzeba dodać wielki znak zapytania co będzie dalej?, ale zobaczymy, pożyjemy. Więc na razie z tymi programami proszę Państwa za bardzo nie ruszamy bo ciągle zmieniają się wytyczne do wydatkowania środków, zmieniają się warunki ku temu, wielkie kłótnie. Pan Burmistrz był razem ze mną  na negocjacjach w Bydgoszczy więc widział  jak one wyglądają. Pewne sprawy są narzucane, co moim zdaniem nie powoduje przybliżania do wydatkowania środków, a wręcz niekiedy oddala od pozyskania środków i jak to mówią wszyscy najlepiej liczyć na siebie. Jak się ma pieniądze i dochody to można inwestować i pomału coś po prostu robić i remontować . No, ale zobaczymy, pożyjemy co się będzie dalej działo jak to wygląda sprawa. Podzielone są na różne segmenty od integracyjnych, po edukacyjne wszędzie jest delikatnie mówiąc na razie wielka niewiadoma tym się zajmuje Pani Naczelnik Szafrańska w kontakcie z Gminami, ale to my wzięliśmy ciężar na siebie pisania  strategii i negocjacji i  pozyskiwania środków. To właśnie te 50 mln zł które zostało przydzielone  na rzecz Powiatu z FRU,  21 mln zł z FSU i około 16 mln zł z Lokalnej Grupy Działania Południe , na razie proszę Państwa ani  ta Lokalna  Grupa Działania Południe nie rusza, ani FR za bardzo też nie rusza, ale jak mamy się przygotowywać kiedy Proszę Państwa przyjęliśmy do fiszek , szereg takich dokumentów na bazie których my stworzyliśmy tą strategię rozwoju , informowaliśmy, uzyskaliśmy pozytywne opinie  Urzędu Marszałkowskiego, a za dwa miesiące zmieniają się wytyczne do programów, do innych. Więc tak bym tutaj nie forsował, nie szarżował tymi pieniędzmi, że spadnie  manna z nieba i zaraz się wszystko delikatnie mówiąc wyjaśni. Natomiast teraz jeżeli chodzi o te drogi, zajmiemy się tą drogą.  My już dawno jesteśmy po przetargach w styczniu, kończymy mini obwodnicę 2,6 mln zł 5 km asfaltu położone, między innymi też na terenie Skępego i  chodniki 3 km  chodników, kończymy drogi, te chodniki, budujemy zatoczki itd. Nakłady  na drogi w tym roku to około 6 mln zł. Proszę Państwa na same drogi i sama obwodnica tj. 2,6 mln zł. Odnośnie tej drogi  nie wiem jaka jest przyczyna, ale mamy dróg około 370 km, ale myślę Pani Radna (Anna Sobocińska), że i u was jest  bardzo dużo do zrobienia na terenie gminy Skępe, pewnie więcej jak w powiecie lipnowskim. Teraz proszę Państwa jeżeli chodzi o te  kwestie muszę to poruszyć bo otrzymałem dwa pisma, a jeżeli chodzi jeszcze o drogach. Myślę, że należało by tu przypomnieć bo mieliście Państwo realizować jedną z przebudów dróg  i żeby nie pomoc powiatu lipnowskiego i żeby nie złożony mój wniosek do sądu i telefon do sędziego to myślę że byście do końca nie realizowali tej drogi, prawda, bo nie byliście właścicielem tej drogi,  a środki i wniosek był złożony do sądu.  Dopiero pewne rzeczy prostowaliśmy i interweniowałem, żeby ta droga była zrealizowana.  Jest następna droga która, się mieści w  granicach administracyjnych Miasta Skępego to jest droga -  ulica Rypińska.  Jest to droga oczywiście Skarbu Państwa i ja do wniosku tutaj Urzędu, trochę  jestem zdziwiony bo należy najpierw rozmawiać, a nie pisać.  Ja napisałem do Wojewody o pieniądze na ten cel , nie wiem co na to Wojewoda bo właścicielem tej drogi jest Skarb Państwa więc Rzeczpospolitej. Wolałbym, żeby takie drogi przechodziły na stan Miast i Gmin, bo proszę Państwa, Wójt, Burmistrz wie czy tam jest kanalizacja, czy tam jest wodociąg czy inne rzeczy no ale to sprawdzimy, ale na pewno wnioskujemy do Wojewody o to, żeby dał pieniądze. Zobaczymy co na to Pan Wojewoda. Pan Wojewoda myślę że też nie ma fortuny i zobaczymy co nam odpowie. Jeżeli chodzi o drugi wniosek to jest ten słynny mur (w Wiosce), ponieważ Gmina Miasta Skępego i ja sam też rozmawiałem z Panią dyrektor Zakrzewską, żeby to jakoś załatwić na rzecz Miasta i Gminy Skępe,  ale zaczynam być zdziwiony jedną rzeczą. Kiedy ówczesny dziedzic  budował swoje powiedzmy dobra i ten parking, parkan czy płot z cegły był, bo przecież nie ja go zbudowałem, ani Burmistrz, tylko jest po Zielińskich. Ja jestem teraz  zdziwiony, że załóżmy jeden z właścicieli prywatnego  majątku,  czy jakieś tam posesji odkupił tylko część, a parking czy po prostu płot zostawił w pewnym momencie Skarbowi Państwa i teraz zachowuje się tak samo Agencja . Ja wykonałem już pewne telefony, w przypadku kiedy, Ja nie będę tego remontował, bo uważam, że jest to integralna część pewnego zabytku. Zobaczymy co na to powie Konserwator  Zabytków łącznie z Ministrami bo dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby to co dobre wzięła gmina Skępe, czyli dzierżawę - budynku, gruntu, a Ja dostaje jako Starosta do remontu płot.

W tym przypadku to będę wnioskował jako Skarb Państwa, który reprezentuje  o przejęcie na rzecz powiatu lipnowskiego tego gruntu z budynkami i  będę miał do tego pełne  prawo jako Starosta i wtedy - wydzierżawię  Gminie  i będę remontował. Oczywiście na to muszę mieć pieniądze  i wtedy z tych dzierżaw będę remontował ogrodzenie . No bo inaczej nie może być że to co dobre to ktoś weźmie, a to co złe to ma ktoś naprawić, no nie może  tak być. Pan Zieliński świętej pamięci budował ten kompleks w całości.

 Jeżeli chodzi jeszcze o pewne inne kwestie, dochodzą mnie słuchy na temat stadionu macie możliwość jestem tu na sesji, żeby ewentualnie Radni zadawali pytania ja na te pytania odpowiem i wyjaśnię. Tak jak mówię o tej nieruchomości którą w tej chwili  macie na swoim terenie i ten problem trzeba rozwiązać, bo nie można  inaczej. Ten problem należy rozwiązać  i ja po prostu będę dążył do jego rozwiązania. Mówiłem  Panu Burmistrzowi w gabinecie, że w tym wypadku to jest jedna pewna całość i trzeba nad tym wspólnie się zastanowić, bo nie  może Starosta sam załatwiać to co niedobre, a to co dobre to Miasto i Gmina Skępe. Proszę Państwa teraz jeżeli chodzi o kwestię stadionu . Pamiętacie Państwo ten stadion proszę iść tam rano nie ma tam zamkniętej furty, nie ma zamkniętego ogrodzenia dla żadnego  mieszkańcy  miasta Skępego i korzystają.  Proszę zobaczyć tam rano ilu tam biega, ilu tam chodzi czy gimnazjum tam korzysta również gdy są zawody. My ten  stadion proszę Państwa, Panie Przewodniczący zbudowaliśmy dla młodzieży. Jeżeli Państwo chcecie korzystać z tego stadionu  wnioskowaliśmy wtedy o to, żeby Rada Miasta dołożyła parę złotych, była to kwota 300 tyś zł, a my zapłaciliśmy prawie 2,800 mln zł. i jakoś Gmina Skępe nie reagowała. Najpierw jeżeli chcecie to  proszę nie dyskutować na ten temat bez mojej nieobecności, tylko w mojej obecności, bo do współpracy Powiat jest  jak zawsze. Proszę Państwa  to my dbamy o  niego, to my go sprzątamy, to my go oświetlamy, to my po prostu opłacamy i ewentualna współpraca będzie polegać na tym, że jeżeli ma być tam jakiś zespół piłkarski , czy jakiś inny zespół grać to musi być zawarte porozumienie ze Starostwem na korzystanie na warunkach, a do tej pory nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. No to się dziwię, że Państwo dyskutujecie, a nie rozmawiacie ze mną, ani z Zarządem Powiatu - trzeba to zaczynać od drugiej strony. Natomiast powiem tak my o Gminie Miasta Skępe nie zapominamy, kładziemy nowe asfalty, budujemy nowe chodniki, mamy również zaplanowane budowę pomostu  w Zespole Szkół w Skępem za duże pieniądze, mamy również plan do zagospodarowania pod względem  integracyjnym tam położymy prawie 400 tyś złotych w perspektywie Lokalnych Grup Działań , więc możecie liczyć na Nas my chcemy liczyć na Was, ale nie w zakresie tylko My chcemy, ale My też damy. Dziękuję serdecznie.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Muszę się troszeczkę wypowiedzieć do ostatniego tematu, który Pan Starosta poruszył dot. stadionu. Jak Pan sobie przypomina, bo ja akurat też byłem wówczas w tej Radzie i zagłosowaliśmy za tym, żeby te pieniądze dać, natomiast nie mieliśmy większego  przebicia, że umowa nie została podpisana. Ja doskonale pamiętam Pana słowa Panie Starosto, że nie daliście będziecie płacić i ja uważam, że radni tamtej kadencji chcieli naprawdę współpracy chcieli dobrej współpracy, ale trudno stało się jak się stało - będziemy rozmawiać.

Proszę bardzo Pan Targański.

Radny Pan Roman Targański

Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo w tych rozmowach odnośnie budowy, tego stadionu, bo to najbardziej leżało i leży na sercu, bo wspólnie z Panem Starostą i z poprzednim Panem Burmistrzem uzgadnialiśmy. Bo poprzedni Pan Burmistrz miał wizje - 100 m tartanu, szlaki itd. doszliśmy do porozumienia jak to miało wyglądać i z naszej rady poprzedniej kadencji 13 radnych głosowało za budową i za dofinansowaniem tego stadionu. Poprzedni Pan Burmistrz mówił, że po prostu nas nie stać. Przecież są działki podzielone na ul. Sportowej na całym boisku  czyli budżet w ogóle  by był wówczas nie obciążony, a porozumienia nie podpisał poprzedni Pan Burmistrz (Andrzej Gatyński). Była sesja uroczysta na której wszyscy zdumieni byli, że po prostu do tego porozumienia nie doszło. To nie nasza wina - tych 13 Radnych co głosowało za tylko po prostu poprzednika (byłego Burmistrza Pana Andrzeja  Gatyńskiego),ale teraz nie ma co już do tego wracać tylko trzeba rozmawiać i pewne stanowisko wypracować. Panu Burmistrzowi dość często mówiłem o tym podpisaniu porozumienia między innymi i na posiedzeniach komisji żeby do tematu wrócić, rozmawiać i podpisać, żeby to było po prostu załatwione. Przecież planuje się otworzenie Szkoły Sportowej i jest kompleks, który powinien służyć młodzieży,  a nie jako muzeum tylko po prostu, żeby tam życie trwało. Są SKS-y, są zajęcia, przecież tam można wiele rzeczy zrobić i żeby to naprawdę służyło bo po to chyba to było budowane, ale porozumienie  to musi Pan Burmistrz z Panem Starostą wypracować

Starosta Pan Krzysztof Baranowski

Proszę Państwa, kiedy są wakacje to kilka grup sportowych korzysta ze stadionu, ale ja podkreślam mamy 1,5 roku po nowych wyborach, to więc nie dyskutujcie na komisjach, tylko dyskutujcie tam, gdzie potrzeba w gabinetach, na ten temat. My jesteśmy otwarci na współpracę z  Gminą Skępe jak, ze wszystkimi Gminami, ale  nie stawiajcie warunków i nie mówcie o tym że, stadion stoi dla kogoś tam, bo tak nie jest, bo  ja podkreślam jeżeli ktoś ma czas to niech idzie każdego ranka i zobaczy ilu mieszkańców miasta Skępego po prostu, biega, chodzi i my furtki nie zamykamy. Podaję przykłady, że  nie ma takiego wstępu proszę Państwa na inne obiekty w Polsce na których ja byłem. Załóżmy w Trutowie, bo tam się, ani nie wiedzie, ani nie wejdzie, bo są obiekty chronione. Bo jest to duże mienie publiczne i musi być dozorowane, tam są oczywiście kamery, ale myślę dosyć na ten temat ewentualnie jeżeli uznacie że jesteście otwarci na  rozmowę przystąpić to proszę bo my do kieszeni po prostu  nie zabierzemy i jest obiekt położony w Mieście Skępe i załóżmy datki na Klasztor są znaczne też jest Klasztor w mieście Skępe. Podkreślam jeszcze raz - my jesteśmy do współpracy gotowi, zrealizowaliśmy tu pewne swoje zamierzenia pod względem przyobiecanych załóżmy napraw w postaci położenia nowego asfaltu, chodnika, a podkreślam też, że najpierw trzeba ze sobą rozmawiać, a nie pisać jakieś bezprzedmiotowe  pisma, bo te pisma oczywiście mogą być przetwarzane. Poszło do Wojewody nie wiem jaka będzie odpowiedź, ale w zakresie tego dużego obszaru od Agencji Nieruchomości Rolnych to będziemy wyjaśniać jak to się stało, że po prostu integralna część tego kompleksu została wydzielona i odłączona od całości. No tak nie może być. Jeżeli Państwo będziecie decydować że, albo bierzecie całość grunty i budynki w taki sposób albo my będziemy starali się o przejęcie na rzecz Skarbu Państwa, a ja go reprezentuje w całości i wtedy my będziemy naprawiać dbać o to i będziemy tym zarządzać. Na razie wybudowaliśmy chodnik, żeby ludzie mieli przejście i oznakowaliśmy to nie jest łatwa sprawa, bo mur taki przewrócił się przy klasztorze i zgadnijcie kto poniósł tak największe koszty budowy tego ogrodzenia, łatwo zgadnąć - powiat nie Miasto i Gmina Skępe

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni  Pan po prostu uprzedził mnie, ja chciałem podziękować  serdecznie za ten  chodnik. Ten chodnik jest wizytówką, bo do tej pory mojej  kadencji jako radny  18 mc-y powstał i uważam, że to duża rzecz. Jak już jesteśmy przy tym chodniku, aż troszkę boję się pytać, ale zaryzykuję - Szanowni Państwo, Rada Powiatu czy byście w przyszłym roku w budżecie mogli umieścić chodnik do samego klasztoru to byłoby bezpieczeństwo dla mieszkańców i oni czują się swobodnie idąc do klasztoru oni bali się do tej pory chodzić i jak by można to bardzo bym prosił o to. Ja wiem, że jedynie na was można liczyć bo wy możecie nam pomóc jako powiat. Natomiast chciałbym Panu Staroście podziękować, bo to jest prawdą Szanowni Państwo. Szpital, inne szpitale są zadłużone w naszym szpitalu otrzymuje się leki, to dzisiaj wiecie co – to trzeba być geniuszem, żeby dawać pacjentom leki . Nasz szpital ma leki i pacjenci otrzymują może nie wszystkie, ale w większości otrzymują. Zmienił się Prezes PFRON-u Pan Kwiatkowski, myśleliśmy, że pieniądze wpłyną. Pan Starosta – byłem ostatnio w Mogilnie co mówią – człowiek, który wszystko potrafi załatwić i faktycznie największa transza pieniędzy z PEFRON-u wpłynęła do powiatu lipnowskiego. Człowiek przez 40 lat nie miał łazienki Szanowni Państwo to wiecie jak się cieszył. Czterdzieści  lat i otrzymał pismo, że otrzyma łazienkę – tu trzeba się cieszyć, bo nieraz mówią, że to tak mało, a tak dużo znaczy. Ja Panie Starostwo prosiłbym jeszcze o jedno –  obniżenie krawężnika przy ulicy Klasztornej są tak wysokie, że matki z dzieckiem w wózku przechodzą na druga stronę i może   dojść do nieszczęścia jest to koło Zespołu Szkół. Na każdej komisji proszę i zgłaszam do Pana Burmistrz i do Pana Przewodniczącego, bo uważam że nie jest to jakaś filozofia, żeby obniżyć krawężniki koło tej szkoły bo prędzej czy później tam dojcie do tragedii bo zjeżdżając wózkiem z dziecko może w każdej chwili może dojść do tragedii. Panie Starosto ja powiem krótko takich ludzi jak Pan to w Polsce jest mało. Dziękuję bardzo.

Starosta

Przechwala Pan mnie. Proszę Państwa jeżeli mogę  jeszcze chwilę ja nie chcę mówić tutaj o problemach, bo wy macie swoje sprawy, swoje święto, święto absolutorium Pana Burmistrza, gratuluję serdecznie z całego serca. Nie jest łatwo zarządzać gminą, ani powiatem ani województwem tych pieniędzy jest zawsze mało, staracie się na ile możecie. Ja mam ocenę dziewięciu gmin, wiem ile w każdej gminie inwestują pieniędzy ile pozyskują i daj Boże, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej. Nie będę oceniał tu bo ja sam jestem po absolutorium, wiem ile wydajemy z własnych dochodów na inwestycje, w tym roku prawie 8 mil.zł. , ale jeszcze spłacamy za szpital długi, to my w powiecie.  Natomiast jest racją, że spółka zakończyła  rok 2015 z zyskiem 514 tyś. złotych. Proszę Państwa gdzie dookoła wszystkie szpitale maja coraz większe długi i jak się pojedzie to faktycznie jest pewna trudność z uzyskaniem, leków, wenflonów i innych rzeczy. My się naprawdę staramy, robimy dokumentację na izbę przyjęć, też nas nikt nie wspomaga sami w powiecie, a wszyscy się leczymy. Jak jest problem i zachoruje babcia, dziadek, wujek to wtedy są telefony, a tam zadzwoń do ordynatora żeby się lepiej zaopiekowali, ale my sobie doskonale z tym radzimy. Dobra wiadomość też  jest dla Skępego i też mam tutaj delikatnie mówiąc, bo na ten temat nikt ze mną i z nami  nie rozmawiał. Mówiliśmy o tym 27 czerwca 2016 roku rozstrzygamy przetarg na 16 autobusów, dla kogo je kupujemy – dla mnie? Ja mam wóz służbowy. Kupujemy po to,  żeby połączyć Skępe z Lipnem, z Chrostkowem, Dobrzyniem, po to żeby zawieść i przywieźć ludzi do pracy, młodzież do szkół itd. Kujawsko-Pomorski  Transport robi ponad 300 tyś km na terenie powiatu, my chcemy  robić milion kilometrów. Mamy plac pod to przyjęty, siedziba proszę Państwa w statucie  wynika, siedzibą na razie jest Skępe tej firmy, która przyjmie 50 nowych pracowników. Po to żeby ruszyć, ze Skępego już, a co najmniej z Wólki  zaplanowaliśmy o 5 rano żeby dojechać do zakładów pracy do Lipna , do szkół do sklepów i można będzie powrócić o 22,30, bo teraz mogę powiedzieć nie wiem o której można  z Lipna odjechać do Skępego. Utworzyliśmy strefę jest jeden zakład wielki  pobudowany w Lipnie „Pingwin” już przyjmuje bardzo dużo pracowników i w poniedziałek byłem w Sopocie z następną firmą rozmawiałem Młodzież do firmą „Rejs”,  która w strefie gospodarczej chce około 3 ha i tam powstanie wielki zakład metalowy, żeby stwarzać miejsca pracy. To my proszę Państwa nikt też nie dołożył i tak prawdę mówiąc to  nie naszą rolą jest, bo powiat rozwija się siłą napędową gmin. My swoich areałów nie mamy to gminy mają powierzchnię i ludność. Powiat  składa się z 9 gmin i my zabezpieczamy ponad standardowe usługi, ponad gimnazjalne, szpitalnictwo, policja, straż i inne, sanepid. To my na siebie wzięliśmy za gminy proszę Państwa to żeby powstawały miejsca pracy, to myśmy z urzędu powiatu 1 mln 350 tys zł.  żeby kupić 13,5 ha ziemi. To my jeździmy do Sopotu,  to my mamy kredyt w powiecie i inne rzeczy, ale wspólnie można  więcej i chciało by się żeby było jak najwięcej. Przymierzamy się mówiłem już kiedyś do zakupu następnych hektarów w perspektywie na terenie Wioski, bo są w Agencje Nieruchomości Rolnych – tak. Kończę i przepraszam i życzę wszystkiego dobrego.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Duże brawa.

Z sali oklaski.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo.

Burmistrz

Panie Przewodniczący , Panie Starosto odniosę się do słów Starosty. Tak się składa, że akurat wspólnie ze Starostą robiliśmy projekt porozumienia do boiska, takie były niestety fakty.

Starosta

Bo wtedy był Pan moim zastępcą.

Burmistrz

Tak jest. Przygotowaliśmy i tak, a nie inaczej się potoczyło całe te przedsięwzięcie bo rzeczywiście Pan Kozłowski był wówczas  Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem i do porozumienia nie doszło nad czym ubolewam i mówię  to uczciwie. Ja ubolewam bo sam wtedy na tej sesji powiedziałem, że Skępego tego obiektu nikt nie zabierze, ten obiekt upiększa Miasto i Gminę Skępe, tak jak jest zrobiony Borek i inne tutaj  na terenie Skępego obiekty, bo mieszkańców to tak do końca nie interesuje kto to finansuje, tylko chodzi o to, żeby Skępe ładnie i pięknie wyglądało

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Z reguły Panie Burmistrzu i to wtedy przypisują to Panu Burmistrzowi.

 

Burmistrz

Nie, nie, będą przypisywać ,bo ja przy każdej okazji czy wykona nadleśnictwo, czy wykona starostwo  to zawsze podkreślam kto to wykonał, bo tak powinno być. Wracając tutaj, to rzeczywiście to boisko powinno tętnić życiem i ja na pewno jestem otwarty do rozmowy z Panem (Starostą) i się spotkamy ponieważ tak wyglądały sytuacje, że to Wilkowyjce ,a to najróżniejsze sytuacje i przygotowania.

Starosta

A ja  mam miękkie serce dla Pana.

Burmistrz

Co najmniej mam takie wyobrażenie o Panu Panie Starosto,  że serce ma Pan jednak miękkie, ale chodzi o twarde reguły gry, bo tak trzeba niestety rozmawiać, bo tutaj samo miękkie serce do niczego nie wystarczy Ja chciałbym tylko powiedzieć, że musimy się  spotkać i porozmawiać na ten temat i zero jest jakichkolwiek dyskusji . Przechodząc, bo te boisko jeżeli  na terenie Skępego mamy reaktywować klub to te boisko nie tylko ma służyć, ale ma też służyć w ogóle mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe, a to mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe, to jednocześnie są mieszkańcami powiatu lipnowskiego. Zresztą ja nie mogę powiedzieć bo współpraca jak najbardziej jest bo już od dwóch lat dowozimy dzieci z Wólki do Zespołu Szkół w Skępem - 11 osób dowoziliśmy w ubiegłym roku, teraz dowozimy 9 uczniów.  Tak naprawdę to ten mur (w Wiosce) już mieliśmy robić ja mówiłem Panu. Ten mur byśmy zaczęli  robili wspólnie z właścicielem Wioski, który nabył nieruchomość i Pan dobrze o tym wiedział. Było to mówione i wtedy właściciel przychodząc z prawnikiem powiedział - proszę pana, ale wy nie jesteście właścicielem i rzecz jest jasna i oczywista, że jeżeli mur by się przewrócił to jednym z głównych zadań Burmistrza Miasta i Gminy Skępe tj. dbanie o bezpieczeństwo i porządek na terenie i dlatego moje zapytanie było, żeby udzielić takiego wyjaśnienia jak rozmawialiśmy w gabinecie.

Jak rozmawialiśmy, bo to dla mnie jest wyjaśnienie, to że mur znajduje się w drodze powiatowej to wtedy starostwo wyjaśnia pewne zagadnienie, bo ja nie mam tytułu prawnego do tego.

Starosta

W pasie drogowym.

Burmistrz

No właśnie w pasie drogowym, także ja nie mam tytułu prawnego. Zresztą pracownicy RIO, którzy nas kontrolowali, tak podpowiedzieli, że musi być tytuł prawny do wykonania prac podobnie jest i do ulicy Rypińskiej, ale to już są mniejsze szczegóły. Chodzi jeszcze o jedną rzecz Pan Starosta tu pesymistycznie mówi o pieniądzach z unii, rzeczywiście rozmowy są w ogóle nie ciekawe i różna jest sytuacja bo dla nas np.  budowa nowej przepompowni to są potężne wydatki, a niezbędne dla miasta i gminy Skępe. Ja myślę, ze tak pesymistycznie nie można myśleć , że jakoś się to poukłada, że nie będzie aż tak źle Panie Starosto.

Starosta

Ja nie myślę pesymistycznie proszę Państwa z tych 50 mln zł powiat lipnowski zabezpieczył tylko sobie kwotę niecałą 4 mln zł , resztę 46 mln zł oddaliśmy gminom z reguły właśnie na takie rzeczy;  oczyszczalnie ścieków, kanalizację, ujęcia wody bo zaczyna nam wody brakować w Polsce i nie będzie tej wody to będzie problem. Ja nie patrzę pesymistycznie tylko oceniam  to w sposób realny .Nigdy nie liczyłem jak Pan ze mną pracował dwie kadencje na to  najpierw budowałem płaciłem potem odzyskiwałem i pozyskiwałem środki, bo można się po prostu przeliczyć. Tak i można czekać, a okaże się, że  faktycznie Komisja Europejska zrobi tak, czy nie inaczej. Ja chce te pieniądze, ale nie są to łatwe pieniądze do podjęcia i Pan Burmistrz doskonale o tym wie po pierwszym spotkaniu wielkiej kłótni w Urzędzie Marszałkowskim to jest taka prawda . Natomiast proszę Państwa powiem jeszcze tutaj informacyjnie zmienia się komendant policji dzisiaj odbyłem spotkanie z komendantem wojewódzkim główny odchodzi na emeryturę, albo już odszedł jakaś perspektywa będzie objęcia przez nowego w uzgodnieniu we dwójkę  mogę poinformować tak;  że na razie nie ma sytuacji takiej, chociaż niektóre gminy mają pretensję o to, że w ogóle w Polsce zostały polikwidowane komisariaty w miejscowości Skępe macie komisariat, w Tłuchowie jest i to jest  na naszym utrzymaniu  proszę Państwa bo to my daliśmy pomieszczenia, to my je wyremontowaliśmy tak prawdę mówiąc w dużej części, ale ten komisariat uznaliśmy, że powinien być, bo to jest za duże miasto i gmina żeby po prostu było bez policjantów. Jak dalej też będzie nie wiem, ale na razie jest tak jak jest i jest okej.  będziemy mieli nowego komendanta. Jutro spotykam się z Panią Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają biura naszym obiekcie. Proszę Państwa będą to trudne rozmowy bo wiem, że agencja szukała w centrum powiatu lipnowskiego innego miejsca. Zobaczymy przyjeżdża sama Pani szefowa do mnie o godz. 10-tej co z tego wyjdzie będę ją przekonywał do tego, żeby została w tych pomieszczeniach dla was dla Skępego czyli tutaj dla rolników jest to wspaniała sprawa bo rzut kamieniem inni muszą dojechać np. z Dobrzynia z Kikoła z Chrostkowa itd. Poinformuję jak jutro się dogadam mam nadzieję, że po prostu z Panią Dyrektor się dogadam bo pomieszczenia są dobre w dobrym po prostu miejscu.

Przewodniczący rady Pan Ryszard Szewczyk

Proszę Pan Małkiewicz.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Malkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu mam takie pytanie bo zaczyna się sezon wakacyjny. Tu na tym placu  przy ulicy Zabłotnej jest dziura taka czy przed wakacjami to  zostanie zrobione czy nie? Bo to naprawdę bardzo paskudnie to wygląda.

Przewodniczący rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Małkiewicz ten temat był już poruszany na komisji  i są radni którzy to pilotują.

Radny Pan Mieczysław Weber

Korzystając z obecności Pana Starosty i Pani Wicestarosty chciałbym serdecznie podziękować za ładnie położony dywanik na ul. 21 Stycznia już teraz nie będzie na pewno żadnej tam policji i miałbym jeszcze takie pobożne życzenie, żeby tam  na tym odcinku ulicy Sierpeckiej z ulicą 21 Stycznia położyć jakąś rynienkę czy tzw.  łupiny betonowe bo po ulewnych deszczach ten grunt się niszczy i pobocza również i zapewne to niewielki byłby koszt, a jednak jest to zasadne.

Starosta

Proszę Państwa my całkiem inaczej realizujemy budżet jak Gminy. My nie robimy tak, że np. każdego roku robimy 500 m asfaltu, albo 200 m chodnika . My dlatego rozstrzygamy w styczniu już przetargi, ponieważ przygotowujemy się z roku  są 2 lata kadencji drogowe czyli nakłady są bardzo duże na drogi. Załóżmy pierwszy rok jak zaczęliśmy kadencję, w tamtym roku tez robiliśmy, chociaż mieliśmy nie robić bo mieliśmy  do oddanie jedna wielką halę sportowa do oddania za kilka mln zł. w tym roku budżetowy. W przyszłym roku musimy przeznaczyć na funkcjonowanie na tworzenie Zakładu Transportu Publicznego i właśnie mówiłem zmniejszenie cen dla młodzieży, dala pracowników, dostępność, a planujemy przyszły czyli 2018 r. znowu potężne załóżmy sprawy na drogi. W 2014 r. proszę Państwa położyliśmy samego asfaltu około 23 km jednego roku, a dlaczego ? bo jest to przygotowanie dokumentacji, rozstrzygnięcie przetargu, zapewnienie środków tak Rada Powiatu zresztą Piotr (Burmistrz Miasta i Gminy Skępe)  był też parę kadencji to wie jak to robimy. Natomiast wszelkie wnioski takie  jak Pan radny zgłasza czy tutaj radna z Kukowo (Anna Sobocińska), jeżeli coś jest na bieżąco do zrobienia, to dokonujemy na bieżąco bo nie może być wyrwy, żeby coś się stało, po to mamy służby. Po to mamy 18 ludzi zatrudnionych w Zarządzie Dróg, albo nawet więcej. Natomiast inwestycyjnie przygotowujemy się i żadnej z Gmin nie pomijamy wtedy żeby położyć nowy asfalt, czy położyć drogę. Takich wniosków ustnych i pisemnych to mam też z terenu Skępe sporo i podkreślam nie zapomnimy o Gminie Skępe w roku gdzie będziemy realizować duże zadania na drogach, bo tak jak mówię  jest oświata, jest transport są drogi , ale jeżeli jest oświata to jest oświata pompowane jest kilka mln zł żeby po prostu coś zrobić. Sam stadion jak wiecie kosztował koło 2 mln800tyś zł, hala sportowa w tamtym roku oddana nowa około 4 mln i to są zadania inwestycyjne bardzo duże ale wnioski Państwo Radni możecie składać Zarząd Dróg wtedy będzie ujmował i będzie wiedział, że takowa potrzeba jest.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Starosto Pan podniósł sprawę muru w Wiosce i słusznie, ale my mamy taki malutki problem co poruszał  niedawno Pan Małkiewicz Zdzisław, że mają ludzie problem przejść nad jeziorem. Bo ktoś kiedyś sprzedawał Ośrodek Zdrowia w Skępem i nie popatrzył na te mapy, tylko sprzedał tak jak tam jest i dziś Ci ludzie maja problem z przejściem, żeby sobie iść bo faktycznie właścicielem jest Pan Jacek Wojtal i ma prawo własności i koniec. Tak samo i z tym murem ja akurat brałem udział w tym spotkaniu gdzie był konserwator zabytków i wszystko ustalaliśmy, pogadaliśmy ale nie mamy aktu własności i mamy wspólny problem . Mur stwarza niebezpieczeństwo, bo wiadomo jak ten mur runął przy kościele,  ale i ten mur w Wiosce też może runąć i tu mamy problem.

Starosta

Proszę Państwa jak ja bym mógł naprawić z dochodów powiatu lipnowskiego to wy możecie naprawić z dochodów Miasta i Gminy Skępe chyba, że cos się wydarzy takiego, że będzie to podciągnięte pod zarządzenie kryzysowe. Wówczas nie patrzy się tylko trzeba to zrobić, a właścicielem tego muru jest Skarb Państwa ja tylko reprezentuje ten urząd. Wojewoda Kujawsko- Pomorski jest reprezentacją rządu w terenie ja tylko wykonuje w zakresie tego rodzaju zadania natomiast Rzeczpospolita Polska  jest właścicielem muru. Tylko podkreślam jeszcze raz -  nie może być tak, że właściciel, który prywatnie kupił nieruchomość tj. dobrej działki i podobnie budynku na które niedługo zapewne nałożę wezwanie do zapłaty, ale mur został. Jesteście skępiakami znacie historię Skępego wiecie kto to był Gustaw Zieliński i kto budował te obejścia mi postawił ten mur toż nie Krzysztof Baranowski integralna część jakiegoś zabytku i jak to się stało że zabytek i reszta jest przyjęta w dzierżawie lub zakupie, a problem został na Rzeczypospolitej. Jest to problem do rozstrzygnięcia na razie jest to oznakowane, apelujemy robimy tam ostrzeżenie, pobudowaliśmy chodnik, żeby przejść w jakiś sposób nie chodzić pod murem, ale proszę Państwa jest to pewien problem, który myślę w miarę szybko powinien zostać rozwiązany. Agencja będzie musiała wyjaśnić tę kwestię, bo jak to w posiadaniu była przejęła po roku 1945 w jaki sposób nabyła tę posiadłość, bez muru? Wtedy ówczesne władze PRL-owskie przejęły bez muru wzięły sobie tylko budynek i grunt to coś tu jest na rzeczy. Dla mnie to też jest problem bo mówię problem się rozwiązał z murem przy Klasztorze, wiatr powiał przewrócił, albo ktoś tam pomógł ale tak to jest i jest nowe ogrodzenie. Mówię jeżeli by były tylko takie problemy to jest problem i trzeba go rozwiązać. Trzeba się w tym zakresie po prostu się dogadać, bo najprostszym rozwiązaniem jest to,
że faktycznie pas drogowy nie wiem jest 10 metrowy od tego krańca asfaltu. Czy tam my będziemy drogę powiatową za murem budować, no przecież jeżeli jest ta nieruchomość którą dzierżawi Gmina Skępe to jest około  9 ha

Burmistrz

Tak ok. 10 ha

Starosta

Około 10 hektarów gruntu razem z budynkami dzierżawi i zabiega o to żeby agencja przekazała na rzecz Gminy jakiś majątek. No to chcielibyście dostać , nie wiem z czymś co… to jest wszystko razem i musimy Panie Burmistrzu podjąć wspólne działania żeby tą sprawę załatwić.

Sołtys Pan Tomasz Wiśniewski

Jak Burmistrz dostanie te 10 ha to i ten mur weźmie.

Burmistrz

Trzeba jednoznacznie wyjaśnić bo Pan Starosta powiedział prawdę tylko to jest problem dla wszystkich. Powiedzcie mi Państwo właściciel który kupił Wioskę, kupił całą tą posiadłość i ja byłem przekonany, że ten mur jest razem kupiony z tymi gruntami, które nabył. Tak samo ustaliliśmy, że robimy jeden projekt - odbyły się trzy spotkania, ale okazało się że, właściciel przyszedł z radca prawnym i powiedział proszę Państwa przecież wy nie macie tytułu prawnego to jak możecie to robić.

Starosta

Na mapach które wyciągnęliśmy stan jest taki jaki jest Skarbu Państwa, - musimy coś z tym tematem zrobić natomiast na pewno właściciel musi sobie zobaczyć gdzie są słupki graniczne i kawał tej stodoły wchodzi w ten Skarb Państwa, bo dla mnie jest to sprawa niezrozumiała jest to jedna działka tak jak w Kikole w Pałacu nikt muru nie zostawiał właściciel przejął całą nieruchomość postawił sobie mur, a właścicielem był uwłaszczony wtedy przez ówczesne władze kto był ostatnim właścicielem tego gruntu i tych budynków nie wiem, ale weszło to w skład Agencji Nieruchomości Rolnej i Agencja i w tym przypadku agencja też musi odpowiedzieć jak to będzie dalej.

Sołtys Pan Tomasz Wiśniewski

Prawdopodobnie to był bardzo dobry kupiec bo wiedział o co chodzi.

Radny Pan Roman Targański

Szanowni Państwo ja wiem jak to się stało bo cała ulica 1-go Maja jak jeszcze nie było w planach budowy obwodnicy tj. trasy-10 to było zabierane 9 metrów gruntu i miała być projektowana przez Skępe trasa i dlatego u mnie przy domu jest zabrany grunt do samego budynku  na pewno w  ten sposób  było to wydzielone, ale to nie ma co do tego wracać wiadomo że Miasto i Gmina Skępe nie żyje bez powiatu, jak powiat nie będzie żył bez Miasta i Gminy Skępe, a zgoda buduje, a kłócić się nie ma co - to do wspólnego spotkania.

Starosta

Fakt, faktem jest i ja zwracam w tej chwili działki wywłaszczone w latach siedemdziesiątych pod budowę tej nitki trasy 10 już parę decyzji podpisałem o zwrocie gruntu na rzecz tych wywłaszczonych właścicieli. Sporo się dzieje i służby po prostu zajmują się tym, a widocznie na tym etapie ktoś nakreślił linie w ten sposób, ale jak konserwator zabytków mógł pozwolić jeżeli kompleks, który użytkujecie w środku jest wpisany do rejestru zabytków, czy nie jest?

Burmistrz

Nie, całość  nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Starosta

Proszę Państwa jeżeli jest mur wpisany do zabytków i konserwator ma na to prawo , bo jak konserwator rękę zdejmie to będzie prosty sposób. Zajedzie z drugiej strony, rozbierze i wszystko, ale dopóki jest wpisane, że jest zabytkiem to myśmy rozstrzygali bo zarząd dróg już się zajmował, ale on jest tak zbudowany, że faktycznie samo podparci jakimiś elementami nic nie da, bo mur jest tak zbudowany i jego należałoby po prostu rozebrać i od nowa postawić. To wiecie jakie są koszty z tym związane.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Mało tego wszystkie cegły trzeba zamówić.

Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma.

I w tym momencie radna Pani Maria Kuczmarska złożyła w imieniu wszystkich radnych życzenia imieninowe Burmistrzowi Panu Piotrowi Wojciechowskiemu.

Starosta

Panie Piotrze my zajrzymy do Pana, ale z tego miejsca od władz powiatu, rady, jednostek życzymy Panu jak najlepiej, zdrowia, satysfakcji, życzliwości i żeby ta kasa w tym Urzędzie po prostu przybywała i wydatkowała tak jak przypłynie to wydatkować nie lokować, bo Basia (Skarbnik) to za dużo potem lokuje i nie wiedzą co z tym zrobić. Wszystkiego co najlepsze od życzymy.

Burmistrz

Serdecznie Państwu dziękuję.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo jeżeli macie ochotę - zapraszamy pozostać po sesji na kawę, ciasto i możemy sobie porozmawiać.

 

Burmistrz

Zapraszamy serdecznie.

Pkt 10

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk