Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.13.2016.

 

W dniu 07.12.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 361278-2016.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

§15 ust. 2.2. otrzymuje brzmienie:

Zasady oceny kryterium „Termin płatności faktury” (F).

W przypadku kryterium „Termin płatności faktury” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

Pi (F) = (Fi/Fmax) x 100 pkt x 0,40

 

Pi(O)

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin płatności faktury”

Fmax

najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Fi

termin płatności faktury ofrty ”i”

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności faktury to 30 dni, zaś termin minimalny to 7 dni.

Oferty z terminem płatności poniżej 7 dni oraz powyżej 30 dni zostaną odrzucone.

 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Jednocześnie w związku z faktem, iż wprowadzone zmiany mają charakter korygujący zaistniałą pomyłkę i nie wpływają na zmianę kryteriów oceny ofert, a także nie wymagają zmian ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 12.12.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi

oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2016 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 została złożona 1 oferta:

 

I.        HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO Longin Siemiński

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adpocyjne

ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź.

1.       Cena oferty:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena jed. brutto w zł

1.

Wyłapanie i dostarczenie do schroniska 1 zwierzęcia

276,75

2.

Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska więcej niż 1 zwierzęcia za pierwsze zwierzę

276,75

3.

Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska więcej niż 1 zwierzęcia za każde kolejne zwierzę

30,75

4.

Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do schroniska

246,00

5.

Interwencja w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez Wykonawcę będzie niemożliwe

246,00

6.

Za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku za każdą rozpoczętą dobę

7,38

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3.       Okres gwarancji: nie dotyczy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 21 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 140.000,00 zł brutto.

 

Skępe, 16.12.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2016 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adpocyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO Longin Siemiński

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adpocyjne,

ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60 pkt.

Termin płatności faktury (F)

40 pkt.

Razem

100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust, 2 pkt. 1 lit. a ustawy.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2016 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo - Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź

 

Data udzielenia zamówienia: 21.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 30.12.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 376380-2016

 

Skępe, 30.12.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe