Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.1.2017.

 

W dniu 02.01.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 178-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2017 na Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki została złożona 1 oferta:

 

I.        INTERHANDLER sp. z o.o.

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń.

1.       Cena oferty: 379.000,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 14 do od dnia zawarcia umowy;

3.       Okres gwarancji: 36 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400.000,00 zł brutto.

 

Skępe, 09.01.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2017 na Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

INTERHANDLER sp. z o.o.
ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

INTERHANDLER sp. z o.o.

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60 pkt.

Okres gwarancji (G)

20 pkt.

Termin dostawy (D)

20 pkt.

Razem

100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu odrzucono żadnej oferty.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust, 2 pkt. 1 lit. a ustawy.

 

Skępe, 13.01.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2017 na Dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

INTERHANDLER sp. z o.o.
ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

 

Data udzielenia zamówienia: 16.01.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 27.01.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 15176-2017

 

Skępe, 27.01.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe