Uchwała Nr XXX/178/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930, poz. 1583 i poz. 2174) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/266/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r., poz. 979), zmieniona uchwałą Nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2546).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 6 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane.

Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat powstał w oparciu o doświadczenia wynikające ze stosowania dotychczas obowiązującej uchwały w postępowaniach administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania usług  z ponoszeniem za nie odpłatności.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.