Uchwała Nr XXX/180/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na lata 2017-2021

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 i poz.1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXX/180/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wieloletni program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 zwanym dalej „Programem", jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1817);

2) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Skępem;

4) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w myśl art. 3 ust. 2 ustawy i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3;

5) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;

6) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.);

7) zadaniach publicznych - należy przez to rozumieć zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;

8) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skępem;

9) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

10) ofercie - należy przez to rozumieć wypełniony formularz zgodny ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe

§ 2.  Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami.

§ 3.  Celami szczegółowymi Programu są:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy;

2) umocnienie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska;

3) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi lokalnej społeczności;

4) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Gminy, dążące do realizacji sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy;

5) wzmocnienie potencjału organizacji.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 4.  Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - oznacza, że Burmistrz  zleca realizację zadania publicznego, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniają oczekiwania odbiorców;

2) suwerenności stron - oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współprace równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

4) efektywności - oznacza, ze partnerzy wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji - oznacza prowadzenie współpracy na obiektywnych, równych dla wszystkich zasadach oraz w sposób niebudzący wątpliwości, co do bezstronności podejmowanych działań;

6) jawności - oznacza zachowanie przejrzystości podejmowanych działań oraz informowanie, w granicach wyznaczonych przez prawo, o ich przebiegu, w tym udostępnianie informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych mogących stanowić przedmiot współpracy oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy i priorytetowe zadania publiczne

§ 5.  Zakres przedmiotowy współpracy gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

§ 6. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

2. Organizacje mogą otrzymać dotacje z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę, w tym w szczególności na zadania związane z:

1) upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej;

2) pomocą i organizacją wolontariatu;

3) pomocą rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób;

4) ochroną i promocją zdrowia;

5) działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) upowszechnianiem nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

7) działalnością charytatywną;

8) ekologią i ochroną zwierząt oraz dziedzictwem przyrodniczym;

9) podtrzymywaniem tradycji narodowej i regionalnej;

10) promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;

11) poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 7. 1. Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, może odbywać się w formach:

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

6) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 383, ze zm.).

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

§ 8.  Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 7.
Sposób realizacji Programu

§ 9. 1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

1) Rada Gminy w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy;

2) Burmistrz w zakresie realizacji założeń polityki, o której mowa w pkt 1, oraz przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy;

3) Urząd w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, która w szczególności powinna polegać na:

a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowych ze środków budżetowych Gminy,

b) sporządzeniu sprawozdań z finansowej i poza finansowej współpracy z organizacjami,

c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

d) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami.

2. Ze strony organizacji, w realizacji postanowień Programu, uczestniczą wszystkie organizacje zainteresowane współpracą z Gminą.

Rozdział 8.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 10.  Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w latach 2017-2021 zależeć będzie od poziomu nakładów na ten cel, określonych przez Radę Gminy w stosownych uchwałach budżetowych na kolejne lata z podanego okresu.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji Programu

§ 11. 1. Miernikiem efektywności realizacji Programu, w danym roku, będą informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ogłoszonych ofert konkursów;

2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;

3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazywanych organizacjom przez Gminę;

4) liczby osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych w podziale na odbiorców;

5) liczby organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotację;

6) wielkości własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji w realizację zadań publicznych;

7) wysokości kwot udzielonych dotacji.

2. Wymienione wskaźniki w ust. 1, posłużą przy tworzeniu sprawozdań z realizacji Programu, które Burmistrz przedłoży Radzie Gminy.

Rozdział 10.
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 12. 1. Program tworzony jest na bazie projektu, który jest konsultowany z organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy.

2. Zasady konsultacji określa uchwała Rady Gminy nr XXVII/164/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 4492).

Rozdział 11.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych

§ 13. 1. Oferty złożone przez organizacje w trybie otwartego konkursu ofert opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa.

2. Komisję konkursową , zwaną dalej komisją, powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, ustalając jej skład i regulamin pracy.

3. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele reprezentujący Burmistrza (pracownicy Urzędu);

2) osoby wskazane przez organizacje.

4. Komisja może działać bez udziału osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli nie zostaną zgłoszone.

5. W pracach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6. Komisja działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady, o których mowa w Rozdziale 3.

7. Pracami komisji kieruje wyznaczony przez Burmistrza Przewodniczący Komisji, zwany dalej Przewodniczącym, odpowiedzialny w szczególności za:

1) przygotowanie prac komisji;

2) przewodniczenie posiedzeniom komisji;

3) sprawne realizowanie zadań komisji.

8. Komisja zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych ofert i ich poprawności pod względem formalnym oraz oceny merytorycznej ofert.

9. Po zakończeniu prac komisji, sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz wszyscy członkowie komisji, biorący udział w jej pracach.

10. Przewodniczący przekazuje niezwłocznie podpisany protokół z prac komisji Burmistrzowi, który dokonuje wyboru ofert.

§ 14. 1. Po dokonaniu wyboru ofert, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu zamieszcza się wykaz organizacji, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert ze wskazaniem organizacji, którym przyznano dotacje.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) określenie rodzaju zadań publicznych, których dotyczył otwarty konkurs ofert;

2) nazwę podmiotu ubiegającego się o finansowanie;

3) tytuł zadania zgłoszonego w ofercie konkursowej;

4) wysokość całkowitych kosztów realizacji zgłoszonego zadania;

5) wysokość przyznanej dotacji.


 

uzasadnienie

 

   Miasto i Gmina Skępe prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

   Rada Gminy wypełniając delegację ustawową wynikającą z art. 5 a ust. 2 ustawy uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami jw.

   Podjęcie przedmiotowej uchwały upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2017-2021 określonych w Programie zadań priorytetowych miasta i gminy, oraz po rozstrzygnięciu konkursów, do zawarcia umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z przyznaniem dotacji celowych na realizację powyższych zadań.