Uchwała Nr XXX/185/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża sie zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości działka nr ew. 181/21, położoną w gminie Skepe, obręb Szczekarzewo o powierzchni 0,0296 ha zapisaną w księdze wieczystej WL1L/00040116/4, stanowiącą własność "BONDOMO" spółka cywilna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skepe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Działka nr ew.  181/21 położona w gminie Skępe, obręb Szczekarzewo znjaduje sie w terenach na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przejęta nieruchomość będzie stanowić poszerzenie działki nr 172, obręb Szczekarzewo, gimna Skępe stanowiacej droge gminną.

Obecnie droga gminna działka nr 172 zgodnie z danymi ewidencyjnymi posiada 3 metry szerokości. Po przejęciu przedmiotowej nieruchomości droga będzie posiadać szerokość 6 metrów.

 

Koszty nabycia nieruchomości:

Na sume kosztów nabycia nieruchomości składaja się: dokonanie wyceny nieruchomosci przez rzeczoznawce, sporządzenie aktu notarialnego oraz wykoanie przyłączy wodociagowych wraz ze studnia licznikowa dla działek o nr ewidencyjnych 181/16 oraz 181/17, obręb Szczekarzewo, gmina Skępe.

 

W związku z faktem iż na działce  nr ew. 181/21projektowane jest umieszczenie sieci wodociągowej,  koniecznym jest  przejęcie w/w nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego,  pozwalającego na swobodne użytkowanie i eksploatowanie.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.