PROTOKÓŁ NR XXXII/2006

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  25 października 2006 roku

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1200, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                       - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·        Pan Andrzej Gatyński                              - Burmistrz Miasta i Gminy;

·        Pani Romana Tężycka                             - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

·        Pan Józef Sobociński                               - Sekretarz Miasta i Gminy;

·        Pani Barbara Leśniewska                         - Skarbnik Miasta i Gminy;

·        Pan Ryszard Gorzycki                             - insp. UMiG;

·        Pan Dariusz Galek                                   - radca prawny.

 

XXXII Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej                           Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego i Antoniego Antoszewskiego, burmistrza i zastępcę burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni w liczbie 15 i w związku z tym, Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

Do protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, iż na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji: Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wpłynął wniosek, o zmianę projektu porządku obrad – wycofanie punktu 11 dot. podjęcia uchwały w spr. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem. Poprosił przewodniczącą wspólnych komisji o jego uzasadnienie (wniosek w załączeniu).

Przewodnicząca komisji Jolanta Kozłowska powiedziała, iż nieruchomość ta stanowi grunt niezabudowany, który przylega do gruntów starego targowiska gminnego. Z uwagi, iż jest to ostatnia sesja IV kadencji, radni opowiedzieli się jednogłośnie na posiedzeniu wspólnych komisji za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji, pozostawiając sprawę do rozstrzygnięcia przyszłej, nowo wybranej radzie.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych;

- przeciwko przyjęciu wniosku głosów nie było;

- wstrzymało się od głosu 6 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (zmniejszony o punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem.), który w wyniku głosowania przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e.

Pkt 2

Informacja o stanie publicznych dróg gminnych i działaniach związanych z ich utrzymaniem

 

Informację o stanie dróg gminnych i działaniach związanych z ich utrzymaniem przedstawił insp. UMiG Ryszard Gorzycki (informacja w załączeniu do protokołu).

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Stanisław Wawrowski odniósł się do ostatniej Sesji RM z dnia 24 sierpnia 2006 r., a mianowicie do zgłaszanych postulatów przez wczasowiczów wsi Szczekarzewo w sprawie remontów dróg dojazdowych do ich posesji letniskowych. Wówczas burmistrz zobowiązał się do ich naprawy równiarką. Do tej pory nic nie zrobiono. Nie wiadomo co było przyczyną: czy brak środków finansowych, czy zbyt mały okres czasu – 2 miesięcy? Zarzucił także burmistrzowi, iż obecny stan rzecz w tej kwestii jest efektem kampanii wyborczej skierowanej przeciwko jego osobie – jako kandydata na burmistrza, w zbliżających się wyborach samorządowych.

Burmistrz odpowiedział, że nie jest to podyktowane złośliwością z jego strony. Nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego równiarki w tym rejonie nie było. Na pewno także nie jest to efektem kampanii wyborczej, jak sugeruje radny Wawrowski. Przecież wczasowicze nie będą brali udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych na terenie naszej gminy.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki dodał, iż ze względu na brak środków pieniężnych równiarka pracowała tylko w trzech sołectwach. Które odcinki dróg były robione, decydowali sami sołtysi.

Radny Stanisław Belczyński – sołtys Łąkiego powiedział, iż jest zadowolony ze stanu utrzymania dróg wiejskich na terenie swojego sołectwa. Powiedział także, że nie odpowiada za utrzymanie dróg w sołectwie Szczekarzewo, z którego to okręgu jest radny Wawrowski.

Sołtys ze Szczekarzewa Pani Marianna Tyburska powiedziała, że na terenie jej sołectwa równiarka pracowała (głównie jak budowano sieć wodociągową) i stan utrzymania dróg jest dobry. Była zdziwiona opinią radnego Wawrowskiego w tej kwestii.

Przewodniczący RM dodał, iż opinia sołtysa nie jest wyrazem wyłącznie jej osoby, ale ogółu mieszkańców sołectwa.

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skępe na 2006 rok

 

Uzasadnienie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skępe na 2006 rok przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska. Powiedziała, iż planuje się wzrost dochodów     o kwotę 314.223 zł w związku z:

-         zwiększeniem planu po stronie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na: realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 60.000 zł), pokrycie potrzeb na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (283 zł), dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (44.670 zł) oraz wypłatę zasiłków z pomocy społecznej (162.200 zł);

-         zwiększeniem planu po stronie dochodów z uwagi na otrzymane dotacje z WFOŚ     w Toruniu z przeznaczeniem na zadania: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna: Jez. Mielno, Grodzisko Grzępa” (25.000 zł) oraz „Zadrzewienia i zakrzewienia terenu przy istniejącym oraz rozbudowanym Gimnazjum w Skępem” (5.000 zł);

-         zwiększeniem planu po stronie dochodów w związku z uzyskaniem ponad planowanych dochodów w rozdziałach: wpływu z podatków (7.000 zł), oczyszczania miast i wsi (2.082 zł), oświetlenia ulic, placów i dróg (440 zł) i pozostałej działalności (1.642 zł).

W wydatkach planuje się wzrost o kwotę 314.223 zł w związku z:

-         decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

-         urealnieniem planu wydatków na wniosek dyrektorów szkół oraz kierownika MGOPS;

-         zapewnieniem środków dla SP w Skępem na wynagrodzenia, pochodne oraz pomoce dydaktyczne dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego z siedziba w Publicznym Przedszkolu w Skępem;

-         urealnieniem planu zgodnie z przyznaną dotacją z WFOŚiGW;

-         urealnieniem planu po stronie wydatków w celu ich racjonalnego wykorzystania;

-         urealnieniem planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup pługa  do odśnieżania.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały w spr.: uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe” insp. UMiG Ryszard Gorzycki powiedział, iż zmiany (wcześniej uchwalonego i zakwestionowanego przez Urząd Wojewódzki studium) dotyczą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności zmniejszających uciążliwość sąsiedztwa linii kolejowych. Ponadto do studium uwzględnione zostały wnioski zgłoszone praz mieszkańców gminy odnośnie uwzględnienia terenów z przeznaczeniem pod zalesienia i budownictwo  mieszkaniowe (nad J. Święte).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie dotyczącym wprowadzenie funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów w mieście Skępe na działkach o nr ewidencyjnych: 793, 794, 795, 796 oraz we wsi Żagno na części działki o nr ewidencyjnym 2132

 

Przewodniczący RM w uzasadnieniu odniósł się jednocześnie do dwóch projektów uchwał dot. tej samej kwestii. Powiedział, iż w tej sprawie uchwały (uchwała nr: XXX/207/06 i XXX/208/06) Rada Miejska w Skępem już podjęła w dniu 12 czerwca 2006 r. Projekty podjętych wówczas uchwał omyłkowo przez sporządzających projektantów nie zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Spowodowało to naruszenie zasad sporządzania planu i w konsekwencji ich nieważność w całości. W związku z tym, Rada Miejska na ostatniej sesji (24 sierpnia 2006 r.) podjęła uchwały w sprawie ich uchylenia. Szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii udzielił wówczas jeden z głównych projektantów opracowań Pan Zbigniew Brenda. W tym czasie uzyskano pozytywną opinię projektów uchwał przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W związku z tym, ponowne wywołanie uchwał stało się zasadne.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie dotyczącym wprowadzenie funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów we wsi Łąkie na działkach o nr ewidencyjnych: 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 751/10

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

  

W uzasadnieniu do projektu uchwały insp. UMiG Ryszard Gorzycki powiedział, iż projektem uchwały są objęte tereny w obszarze położonym w miejscowości Łąkie (ok.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2006 z dnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały insp. UMiG Ryszard Gorzycki powiedział, iż zmiany dotyczą terenów w obszarze położonym w miejscowości Skępe. Stanowią one tereny  położone wzdłuż J. Świętego od strony południowej. Zmiany te są ściśle związane z prośbą mieszkańców o poszerzenie terenów ich działek, aby w przyszłości móc je przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego

 

Przewodniczący RM w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, iż do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wpłynął wniosek P. Józefa Kleczkowskiego, zam. Rokicie gmina Mochowo, graniczącego z naszą gminą, z prośbą o podłączenie jego posesji do projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Boguchwała. Z wnioskiem popierającym  prośbę Pana Kleczkowskiego zwrócił się również Wójt Gminy Mochowo. Podjęcie powyższej uchwały będzie podstawą do zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Mochowo, a Miastem i Gminą Skępe.

Powiedział, iż podobne porozumienie wcześniej zawarte zostało z Gminą Tłuchowo. Za zawieraniem porozumień w tej kwestii przemawiają względy ekonomiczne.   

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Lubówiec

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 196 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy OSP. Objęta była planem zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 31.12.2003 r. stracił ważność. Obecnie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe nieruchomość ta stanowi świetlicę OSP (symbol 1 UK). W związku z wpłynięciem wniosku w spr. sprzedaży ww. nieruchomości, wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

 

W uzasadnieniu projektu uchwały w spr. nabycia nieruchomości położonej w Skępem Przewodniczący RM powiedział, iż rów odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Skępem, oznaczony jako działka nr 826/3, jest wąski i przy jego konserwacji istnieje konieczność naruszania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 826/5, która stanowi łąkę, a jest własnością Kazimierza i Bożeny Elżbiety małż. Orszak. Sytuacja ta pociąga za sobą pewne niedogodności dla jej właścicieli. Dlatego też podjęto decyzję o wydzieleniu pasa szerokości 3 m  na poszerzenie działki 826/3. Tym samym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych

 

Uzasadniając projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Określa ona zasady nabywania na własność, przez użytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rolne, a także zabudowane garażami, w trybie administracyjnym. Ustawa daje również możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym, będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Warunkiem uzyskania prawa własności jest złożenie stosownego wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie nabycie jest odpłatne, a zasady tej odpłatności wynikają odpowiednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na poczet ceny zalicza się więc kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości, ustaloną  każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego wg stanu na dzień przekształcenia. Od tak ustalonej opłaty (różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego) właściwy organ może udzielić, za zgoda rady bonifikaty, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkalnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej ponadto poinformował zebranych, iż na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji: Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wpłynął wniosek, o zmianę wysokości udzielanej bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym w Skępem z 90 % na 95 %. Poprosił przewodniczącą wspólnych komisji Jolantę Kozłowską o jego odczytanie (wniosek w załączeniu).

Do zgłoszonego wniosku odnieśli się:

Radny Marek Reńda (Prezes SM w Skępem) powiedział, iż po przeprowadzonej symulacji proponowana wysokość 90 % bonifikaty, w rzeczywistości wyniesie obciążenie dla SM w Skępem w kwocie ponad 45.000 zł. Według niego, jest to kwota bardzo duża, jak na obecne możliwości spółdzielni. Opowiedział się, za udzieleniem bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym w wysokości co najmniej 95 % (kwota ok. 25.000 zł), gdyż na taką kwotę Spółdzielnię Mieszkaniową w Skępem w chwili obecnej jest stać. Przyjęcie przez radę sugerowanej propozycji udzielenia bonifikaty w wysokości 95 % rozwiązałoby ręce spółdzielniom mieszkaniowym i pozwoliło na dalsze działania ich rozwoju.

Radny Eugeniusz Morawski powiedział, iż działania zmierzające do podwyższenia bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, to w chwili obecnej nic innego jak „kiełbasa wyborcza”. Wyraził swoje zdumienie, iż dopiero teraz podejmowany jest ten temat, przed zakończeniem kadencji rady, a były przecież na to dwa lata. Opowiedział się za pozostawieniem rozwiązania tej kwestii dla przyszłej, nowo wybranej rady. W swej wypowiedzi nawiązał także do udzielonych ulg przez gminę, przy wykupie lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Skępem (75 %). Jego zdaniem, podjęcie uchwały w tym temacie odbije się dużym echem wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Skępe.

Radny Stanisław Wawrowski zwrócił się z pytaniem odnośnie pomysłodawcy projektu uchwały.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż projekt uchwały jest autorstwa burmistrza.

Radny Stanisław Wawrowski powiedział, że w zupełności zgadza się ze słowami radnego Eugeniusza Morawskiego, iż odniesienia do projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym są „kiełbasą wyborczą”. Opowiedział się za wycofaniem projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad i pozostawieniem tej kwestii do rozstrzygnięcia przez przyszłą radę.

Radna Anna Smużewska wyraziła swoje zdumienie, iż tak długo Prezes SM czekał w tej sprawie. Jednak mimo wszystko opowiedziała się za nie blokowaniem rąk spółdzielniom mieszkaniowym, których działania w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz uzależnione są w głównej mierze od aktu posiadania własności gruntów. Dlatego też zgłosiła wniosek formalny o zwiększenie udzielanej bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym z 90 % do 99 %.

Podobnego zdania byli radni: Jolanta Kozłowska i Jacek Płoszyński.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku głosowało 7radnych;

- przeciwko przyjęciu wniosku głosów nie było;

- wstrzymało się od głosu 8 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu).

W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych;

- głosów przeciwnych nie było;

- wstrzymało się od głosu 5 radnych.

 

Pkt 13

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie IV kadencji rady

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za okres minionej kadencji 2002 – 2006 złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ostrowski (w załączeniu).

 

Pkt 14

Sprawozdanie burmistrza z pracy organu wykonawczego w okresie IV kadencji samorządu gminnego

 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego w okresie IV kadencji 2002 – 2006 złożył Burmistrz Andrzej Gatyński ( w załączeniu ).

Z-ca burmistrza Romana Tężycka w uzupełnieniu sprawozdania burmistrza przedstawiła informację dot.:

-         działalności placówek oświatowych,

-         działalności MGOPS (świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów),

-         negatywnej odpowiedzi Ministerstwa Finansów na złożony przez gminę wniosek o zwiększenie dotacji oświatowej w gminie (odpowiedź negatywna – zapowiedziała złożenie odwołania).

Do przedstawionego sprawozdania odnieśli się:

Radna Anna Smużewska zwróciła się z pytaniami dot.:

-         ilości złożonych wniosków o środki unijne na realizowane inwestycje gminne i ile z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie?,

-         kosztu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem,

-         zadłużenia gminy.

Burmistrz odpowiedział, że gmina Skępe złożyła najwięcej wniosków o dofinansowanie realizowanych inwestycji z funduszów unijnych. Nie wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Gmina otrzymała jedynie środki unijne na następujące inwestycje: budowę pomostu nad J. Wielkim i kanalizację we wsi Józefkowo. Pozostałe złożone wnioski rozpatrzone zostały negatywnie, pomimo ich wysokiej oceny. Były to wnioski dot. takich inwestycji gminnych jak:

-         budowa wodociągu: Wólka – Szczekarzewo – Łąkie,

-         budowa wodociągu: Czermno – Babie Ławy – Moczadła – Ławiczek – Rumunki Skępe,

-         rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skępe,

-         budowa drogi bitumicznej: Wioska – Jarczewo.

Obecnie przygotowane są trzy kolejne wnioski na budowę sieci wodociągowych w ramach „Programu norweskiego”.

Skarbnik Barbara Leśniewska odpowiedziała, iż faktyczny stan zadłużenia gminy wynosi 3.585.591 zł, w tym pożyczki stanowią 981.372 zł, a reszta to zaciągnięte kredyty. Koszt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem wyniósł 2.124.712 zł. Dodała, iż gmina mieści się we wszystkich ustawowo określonych wskaźnikach deficytowych budżetu i nie ma żadnego zagrożenia ich przekroczenia.

 

 

 

 

Pkt 15

Podziękowania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

 

Przewodniczący RM powiedział, iż dzisiejszy dzień przechodzi do historii i spotykamy się w takim składzie rady po raz ostatni. Zakończyła się nasza wspólna praca. W imieniu własnym i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękował serdecznie wszystkim radnym, burmistrzowi i jego zastępcy, skarbnikowi, sekretarzowi, wszystkim pracownikom UMiG, kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, sołtysom i radnym powiatowym, za czteroletnią wspólną i owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki wspólnej odpowiedzialności i aktywności można było realizować zadania inwestycyjne,       z których wiele zostało zakończonych i których beneficjentami jest nasza społeczność lokalna. Przez te 4 lata, z woli wyborców pełniliśmy mandat radnych i na ile radzie udało się zrealizować ciążące na niej zobowiązania, to zweryfikują zbliżające się wybory samorządowe, gdzie większość obecnych radnych kandyduje po raz kolejny. Wyraził pełną satysfakcję z wykonania nałożonych na radę zadań, które realizowane były na miarę możliwości, aby sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej. Podziękował radnym za zaufanie, jakim go obdarzyli na pierwszej sesji wybierając Przewodniczącym Rady Miejskiej. Powiedział, iż starał się z tej roli wywiązywać jak najlepiej, prowadzić obrady rady w taki sposób, aby nie dochodziło do awantur. Reprezentował radę na zewnątrz, uczestnicząc w różnych spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i imprezach szkolnych. Podziękował jeszcze raz wszystkim radnym za wspólną i owocną pracę.

Przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z burmistrzem wręczyli specjalne podziękowania dla:

-         Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Reńdy,

-         wszystkich radnych Rady Miejskiej,

-         Skarbnika MiG Barbary Leśniewskiej,

-         Sekretarza MiG Józefa Sobocińskiego,

-         Radnego Powiatowego Piotra Wojciechowskiego,

-         Redaktora kwartalnika „Nasze Skępe” Jerzego Kowalskiego,

-         Insp. UMiG Zbigniewa Małkiewicza.

Ponadto Przewodniczący RM wręczył specjalne podziękowanie dla Burmistrza Miasta               i Gminy Skępe Pana Andrzeja Gatyńskiego.

 

 

Pkt 16

Podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

 

Burmistrz uhonorował specjalnym podziękowaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem Pana Stanisława Ostrowskiego.

Ponadto podziękowaniami wyróżnieni zostali wszyscy sołtysi gminy.

 

 Pkt 17

Wolne głosy

 

Radny Powiatowy Piotr Wojciechowski w swojej krótkiej wypowiedzi (w załączeniu) nawiązał do swojej kadencyjnej działalności, jako Przewodniczącego  Komisji Oświaty          w Radzie Powiatu w Lipnie (w załączeniu). Podziękował Radzie Miejskiej w Skępem, burmistrzowi oraz sołtysom gminy za współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów lokalnych - gminnych i powiatowych.

Radny Stanisław Wawrowski zarzucił przedmówcy autoreklamę w zbliżających się wyborach samorządowych do rady powiatu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego RM Eugeniusz Morawski, w imieniu członków komisji podziękował wszystkim radnym, burmistrzowi i pozostałym pracownikom UMiG za współpracę w realizacji zadań, w czasie trwania całej kadencji rady.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej złożyła podziękowania: członkom komisji za wypracowanie a radzie za poparcie zgłaszanych przez komisję wniosków, burmistrzowi, pracownikom UMiG (w szczególności Zbigniewowi Małkiewiczowi za właściwą obsługę RM) za współpracę w mijającej kadencji. Podziękowała także wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli ją zaufaniem i wybrali radną.

Radny Stanisław Belczyński w imieniu Rady Sołeckiej Łąkie zaprosił wszystkich kandydatów, w zbliżających się wyborach na burmistrza, na zebranie z mieszkańcami sołectwa, które odbędzie się w dniu 26.10.2006 r. w remizie OSP Łąkie.

Radna Anna Smużewska także przychyliła się do podziękowań za wspólną pracę. Powiedziała, iż szczególne podziękowania należą się wszystkim radnym, z uwagi na podjęcie tak dużej ilości uchwał, które były przygotowane pod względem merytorycznym poprawnie. Projekty zgłaszanych uchwał w większości poprzedzane były wnikliwymi debatami i dyskusjami na komisjach, głównie na wspólnych ich posiedzeniach. Podziękowała pracownikom UMiG, którzy służyli pomocą w realizacji zadań, a także sołtysom za zaangażowanie w organizowaniu spotkań ze społecznością lokalną. Także poruszyła problem ograniczania dostępu do informacji, a mianowicie organizowania wyłączności, co do niektórych spotkań ze społeczeństwem. Powiedziała, że siłą demokracji jest przede wszystkim szerokie i nieograniczone umożliwienie wyborcom kontaktu z ewentualnymi kandydatami, na których będą głosować w wyborach samorządowych (aby mogli ich usłyszeć i porozmawiać z nimi).

Radny Stanisław Wawrowski powrócił do wcześniej poruszanego przez niego tematu dot. napraw dróg w sołectwie Szczekarzewo (do posesji letniskowych). Przytoczył fragment protokołu XXXI Sesji RM z dnia 24 sierpnia br., gdzie burmistrz zobowiązał się wobec przedstawicieli działek letniskowych do remontu dróg równiarką. Zarzucił Pani Sołtys Szczekarzewa brak rozeznania, co do jakości dróg na terenie jej sołectwa.

Dyrektor SP w Skępem Maria Stankiewicz podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej, za troskliwą opiekę rady nad placówkami oświatowymi w gminie.

Radny Powiatowy Antoni Antoszewski podziękował ustępującej Radzie Miejskiej w Skępem za współpracę w rozwiązywaniu problemów lokalnych i złożył serdeczne życzenia wytrwałej i owocnej pracy dla przyszłej,  nowo wybranej rady.

Przewodniczący RM porosił skarbnika Barbarę Leśniewską o złożenie informacji z wykonania budżetu gminnego za okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2006 r. dot. terenów wypoczynkowych w miejscowościach: Szczekarzewo, Wólka, Łąkie (w załączeniu).

 

Pkt 18

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady ostatniej, w IV kadencji XXXII Sesji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

        

 

 

             Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz