Uchwała Nr XXXII/198/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwała określa:

1)  plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  plan sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe klas dotychczasowego publicznego gimnazjów oraz granice obwodów klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto i Gminę Skępe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)  projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/198/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/198/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/198/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik3.pdf


 

uzasadnienie

 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z obowiązujących zapisów art. 210 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, które nakładają
na Radę Gminy obowiązek dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego została pozytywnie zaopiniowana przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, a także organizację związkową zrzeszającą nauczycieli  z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Tak zorganizowana sieć szkół w Mieście i Gminie Skępe umożliwia wszystkim dzieciom
i młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Skępe realizację obowiązku szkolnego
i nauki.