Uchwała Nr XXXII/199/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 ) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXX/177/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 609).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Po konsultacji z Wydziałem Nadzoru Wojewody podjętą uchwałę przez Radę Miejską w Skępem w dniu 30 stycznia 2017 r. należy uchylić w całości ze względu na niektóre zapisy niezgodne z wymogami ustawowymi o pomocy społecznej.