Uchwała Nr XXXII/210/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się następujące kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe:

1)  pozostawanie obojga rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego dziecko
w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej  lub pobierania nauki w systemie dziennym – 10 punktów;

2) deklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, powyżej 5 godzin dziennie – 5 punktów;

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w roku szkolnym, na który składany jest wniosek – 8 punktów.

§ 2. Określa się odpowiednio – rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1)  spełnienie kryterium ustalonego w § 1 pkt 1 – zaświadczenie o zatrudnieniu, kopia aktualnego wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

2) spełnienie kryterium ustalonego w § 1 pkt 2, 3 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na organ stanowiący art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), zgodnie z którym:

  1. Do publicznego przedszkola (...) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, (...), na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  1. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
  2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, (...) nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
  3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 i poz. 1579). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
  4. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Projekt uchwały w stosunku do rozwiązań ujętych w uchwale Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej
w Skępem z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe przewiduje zmniejszenie ilości kryteriów do trzech oraz zmodyfikowanie ich nazw.

 

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę  Skępe.