Uchwała Nr XXXII/211/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Skępem wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3, będącej częścią działki o powierzchni użytkowej 40 m2 położonej w Skępem przy ul. Komunalnej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 294/17 o powierzchni 0,5831 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WL1L/0000/586/3 przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Zatem, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) dla skuteczności zawarcia umowy dzierżawy do 3 lat potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej.

 

Ponieważ powyższe należy do wyłącznej kompetencji Rady, konieczne staje się podjęcie niniejszej uchwały.