Skępe, dn. 02.06.2017r.

 

UMiG.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 02.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- budowie linii kablowej SN 15kV;

- budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi;

- budowie małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV;

- budowie dwutorowej dwunapięciowej linii napowietrznej SN/nN 15/0,4kV;

- budowie linii kablowej nN 0,4kV

- przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV

przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. :

- 1362, 1293, 703/3, 929/3, 929/2, 929/1, 928, 927/2, 927/1, 925/3, 925/2, 924, 923, 922, 921, 920/1, 920/2, 919/4, 919/3, 919/6, 919/5, 918, 917, 915, 914, 913, 912, 1500/1, 1591, 911, 909, 908, 907 - położonych w mieście Skępe, obręb nr 5;

- 989, 801, 803/4, 808, 810, 896/1, 896/2, 897 - położonych w mieście Skępe, obręb nr 5;

- 20/3, 31, 33/7, 33/23 - położonych w miejscowości Wioska, gmina Skępe;

- 13/2, 13/1, 58, 67/1, 295, 296, 92, 285, 286, 412, 409, 195, 197/1, 197/2, 2132/2 - położonych w miejscowości Żagno, gmina Skępe

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Skępe(www.bip.skepe.pl)
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe
  3. Tablica ogłoszeń Wioska, Żagno
  4. a/a

 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

                                                                                              Piotr Wojciechowski