Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.13.2017.

 

W dniu 30.11.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 625184-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2017 na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach została złożona 1 oferta:

 

I.        Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek:

1.       Cena oferty: 193.536,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: -----------------------------;

4.       Warunki płatności: 30 dni.

 

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230.000,00 zł brutto.

 

Skępe, 07.12.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2017 na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

90 pkt.

Termin Płatności (T)

10 pkt.

Razem

100 pkt.

Skępe, 12.12.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2017 na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.
ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

Data udzielenia zamówienia: 29.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod nr 500027069-N-2018.

 

Skępe, 06.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe