Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr 3.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.16.2017.

 

W dniu 05.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 626277-N-2017.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.       §6 ust. 3, pkt. 3.1. ppkt 3.1.1. otrzymuje brzmienie:

„należyte wykonanie bądź należyte wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół lub przedszkoli o wartości co najmniej 30.000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100)”.

 

2.       §6 ust. 3, pkt. 3.1. ppkt 3.1.3. otrzymuje brzmienie:

„odpowiednim taborem do przewozu osób mogącymi przewieźć wymaganą ilość uczniów zapewniając każdemu miejsce siedzące, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz stosownymi ubezpieczeniami OC i NW Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo pojazdy musza być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż.”.

 

3.       §12 ust. ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr

 

Nie otwierać przed 12.12.2017 r., godz. 11:15.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie”.

 

II. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

1.       Sekcja III: Warunki udziału w postępowaniu, pkt III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa otrzymuje brzmienie:

„Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie/posiadanie/dysponowanie: 1. Należyte wykonanie bądź należyte wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół lub przedszkoli o wartości co najmniej 30.000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100). 2. osobami z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonywania zamówienia, zatrudnionymi na stanowisku kierowcy posiadającymi uprawnienia do transportu drogowego osób, wymaganymi ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). 3. odpowiednim taborem do przewozu osób mogącymi przewieźć wymaganą ilość uczniów zapewniając każdemu miejsce siedzące, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz stosownymi ubezpieczeniami OC i NW Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo pojazdy musza być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 8 ust. 1 i 2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia.”.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zmiana terminu wprowadzona jest w związku z prośbami potencjalnych Wykonawców zwracającymi uwagę na brak odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie oferty. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą.

Skępe, dn. 07.12.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr 3

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.16.2017 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr 3 została złożona 1 oferta:

 

I.        Przewóz Osób Zenon Huptas

Sarnowo 29, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 33.120,00 zł brutto (4 zł za 1 km);

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: -----------------------------;

4.       Warunki płatności: 30 dni.

 

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33.120,00 zł brutto.

Skępe, 12.12.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr 3

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.16.2017 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr 3 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Przewóz Osób Zenon Huptas,
Sarnowo 29, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Przewóz Osób Zenon Huptas,

Sarnowo 29, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

90 pkt.

Termin Płatności (T)

10 pkt.

Razem

100 pkt.

 

Skępe, 13.12.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr 3

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.16.2017 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na trasie nr 3 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przewóz Osób Zenon Huptas,
Sarnowo 29, 87-630 Skępe


Data udzielenia zamówienia: 29.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod nr 500027203-N-2018.

 

Skępe, 06.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe