Uchwała Nr XXXIX256/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3179), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 2, ustala się na 12 pojemników o pojemności 120 litrów.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2) 18,00 , jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”,

b) ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 za pojemnik o pojemności 120 L, w wysokości 144,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.".

- „3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 za pojemnik o pojemności 120 L, w wysokości 216,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.".

§ . 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ . 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe w zakresie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku powoduje również konieczność dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości. Element ten wpływa bowiem na wzrost kosztów systemu odbioru odpadów z tych nieruchomości.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty jest ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik. W poprzedniej uchwale, ilość ta była ustalona na 9 pojemników o pojemności 120 L, natomiast zwiększając częstotliwość odbioru w przedmiotowej uchwale ustalono odbiór 12 pojemników o pojemności 120 L. Określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto wytwarzanie odpadów  jak dla domów jednorodzinnych z założeniem przebywania na takiej nieruchomości 1 osoby przez 12 miesięcy w roku.

Dotychczasowa ryczałtowa roczna stawka opłaty przy odbiorze odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie wynosiła 108,00 złotych, natomiast przy odbiorze odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie stawka wynosiła 153,00 złote. Z przeprowadzonej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz kalkulacji planowanych wydatków związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów i kosztów obsługi administracyjnej systemu, a także planowanych dochodach z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynika, że ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami powinny ulec zwiększeniu (szczegółowe wyliczenia dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe).

  1. Przyjęte założenia:

Przyjęto minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych przypadający na jedna działkę letniskową 28 litrów na tydzień oraz założono przebywanie 1 osoby średnio przez 12 miesięcy w roku.

 

  1. Ustalenie stawki:
  1. Wyliczenie strumienia odpadów komunalnych:

28 L/ działkę na tydzień x 1 osoba x 52 tygodnie (w roku) = 1456 litrów

  1. Przeliczenie strumienia odpadów komunalnych na ilość pojemników:

1456 litrów/: 120 L = 12 pojemników

  1. Wyliczenie ryczałtowej stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

12 pojemników x 12,00 zł = 144,00 zł

  1. Wyliczenie ryczałtowej stawki za odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny:

12 pojemników x 18,00 zł = 216,00 zł

 

Stosownie do zapisów przedmiotowej uchwały, ryczałtowa roczna stawka opłaty począwszy od 1 stycznia 2018 r. wyniesie odpowiednio 144,00 złote i 216,00 złotych

Ustalenie wysokości opłaty ryczałtowej – nie jest też uzależnione od okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów, czy też faktycznie wytwarzanej ilości odpadów. Opłata ta, niezależnie od tego że jest płatna tylko raz w roku – jest ekwiwalentem na rzecz gminy za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstających na nieruchomości w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

Rada Miejska określając ww. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wyjaśnia, że za domek letniskowy uważa się wszystkie obiekty faktycznie wykorzystywane przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które są trwale związane z gruntem oraz inne niezwiązane z gruntem,  w szczególności posadowione na bloczkach betonowych lub palach, a także umocowane na kotwach i pokryte dachem. Za domek uważa się również przyczepę campingową. Obiekty takie wykorzystywane są do sezonowego wypoczynku osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały, z mocą jej obowiązywania od dnia
1 stycznia 2018 r., jest merytorycznie oraz finansowo w pełni uzasadnione.