Uchwała Nr XXXIX/257/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 41  ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 i Dz. U. z 2015 r., poz. 1893),  i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 783, poz. 60 i poz. 1458), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz.1492) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjąć do realizacji: 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe - zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/257/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK

Dział I.
Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych

1. Krótka charakterystyka Miasta i Gminy Skępe

 Na terenie Miasta i Gminy Skępe zamieszkuje ok. 7653 mieszkańców, z czego 6143 stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Dzieci i młodzieży ok. 982, w tym uczniów szkoły podstawowej jest 637; uczniowie gimnazjum to 155 osób; młodzież ucząca się w szkołach ponad gimnazjalnych to około 190 osób, z czego część to młodzież pochodząca spoza terenu Miasta i Gminy.

Przy Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 4 osobowym. Członkowie, są przedstawicielami różnych grup zawodowych:

- przedstawiciel służby zdrowia, 

- pracownik Policji,

- pracownik MGOPS

- kurator sądowy,

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-sprawnościowe. Opieką świetlic objętych jest około 150 dzieci.

Na terenie Miasta i Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym prowadzi się poradnictwo w tym również psychologiczne.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie:

1) wydawania zezwoleń;

a) ustalenie odległości 50 m dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, mierząc pieszymi ciągami komunikacyjnymi od głównego wejścia do sklepu do obiektów szkolnych,

b) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzona jest w sklepach branżowych i ogólnospożywczych,

c) wydawanie zezwoleń na podstawie wypełnionego arkusza informacyjnego dla danego punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz opinii M-GKRPA dla danego wniosku;

2) cofania zezwoleń w szczególności za:

a) łamanie zasad obrotu napojami alkoholowymi zwartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a przede wszystkim sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym , pod zastaw, oraz spożywanie alkoholu w sklepie,

b) zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i najbliższej okolicy,

c) wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

d) nieprzestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu,

e) przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,

f) popełnianie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osoby odpowiedzialne za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie,

g) jeżeli w ciągu sześciu miesięcy w tym samym miejscu powtórzy się co najmniej dwukrotnie naruszenie prawa zawiązane ze sprzedażą alkoholu, policjanci sporządzą czerwoną kartę,

h) podmiot gospodarczy, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jej cofnięciu.

3) ogródki piwne:

a) dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ ogródków piwnych” na wolnym powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5% , oraz piwa, które mogą być usytuowane przy sklepie,

b) ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - na okres nie krótszy niż 4 lata,

c) warunkiem prowadzenia „ ogródka piwnego” jest:

- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,

- pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania czystości i porządku na terenie „ ogródka piwnego”, oraz wokół niego,

- estetyczne ogrodzenie „ ogródka piwnego” w wysokości nie mniejszej niż 1 metr, w celu zapewnienia bezpieczeństwa,

- lokalizacja „ ogródka piwnego” nie może zakłócać ciszy i spokoju mieszkańców sąsiednich posesji i musi być on usytuowany tak, aby umożliwić swobodne przejście pieszym,

- stworzenie elementarnych warunków sanitarnych w postaci standardowych toalet dla konsumentów,

- ustawienie w „ ogródku piwnym” koszy na odpadki,

- posiadanie co najmniej dwóch stolików konsumpcyjnych wraz z odpowiednią ilością miejsc siedzących,

- posiadanie decyzji państwowego inspektoratu sanitarnego, który potwierdzi spełnienie warunków sanitarnych „ ogródka piwnego”;

4) Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu) na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.

3. Kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi.

1) Obowiązek kontroli przestrzegania uchwał i decyzji spoczywa na organach Gminy;

2) Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny składający się z osób posiadających upoważnienia do jej przeprowadzenia podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy;

3) Zespół nie może liczyć mniej niż 2 osoby;

4) Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostawia się w punkcie kontrolowanym;

5) Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:

a) wstępu na teren lokalu gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w dniach i godzinach, w jakich prowadzona jest działalność,

b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwolenia.

Dział II.
Cele programu

1) Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

2) Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki;

3) Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień;

4) Działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków osobom nieletnim;

5) Programy profilaktyczne w szkołach;

6) Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci z problemami alkoholowymi i narkomanią;

7) Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe związanej z uzależnieniem od alkoholu i innych środków odurzających.

Dział III.
Zadania własne Gminy w realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych

1)  Dążenie do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

2) Kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego;

3)  Przekazywanie informacji o miejscach, w których można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemu uzależnień;

4) Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia;

5) Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;

6) Współpraca z najbliższymi poradniami uzależnień , placówkami lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego;

7) Dążenie do wczesnego rozpoznawania środowisk zagrożonych uzależnieniem i przemocą poprzez współpracę z policją , MGOPS , placówkami służby zdrowia, dyrekcją szkoły, kuratorami i innymi instytucjami, oraz osobami fizycznymi;

8) Współpraca merytoryczna z Zespołem Interdysyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

9) Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie uzależnień i przemocy

10) Udzielanie mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe pomocy terapeutycznej w zakresie problemów uzależnień.

11) Finansowanie szkoleń dla M-GKRPA oraz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12) Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.

13) Organizacja Miejsko - Gminnego Dnia Dziecka połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy.

14) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci młodzieży poprzez :

a) tworzenie warunków do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z wykorzystaniem lokali szkolnych, obiektów sportowych oraz innych przystosowanych do prowadzenia zajęć na zasadzie porozumienia Burmistrza i Dyrektorów Szkół lub innych przedstawicieli prawnych obiektu,

b) ograniczanie ryzyka uzależnień poprzez finansowanie działalności świetlic środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Skępe, w tym:

- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach świetlic środowiskowych,

- umożliwianie rozwijania zainteresowań sportowo-sprawnościowych, komputerowych i innych stosownie do ich potrzeb,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

c) organizowanie przez M-GKRPA imprez profilaktycznych, środowiskowych z finansowaniem lokalnych i ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, spektakli i warsztatów dla dzieci i młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych, nie więcej jak dwa razy w roku kalendarzowym,

d) organizowanie spotkań różnych grup społecznych z profesjonalistami do spraw uzależnień,

e) Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w tym finansowanie materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów, broszur i tym podobnych.

15) Szkolenie dla sprzedawców alkoholu.

Dział IV.
Warunki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

1. Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego przez Radę Gminy.

2. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Miasta i Gminy Skępe.

3. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczy Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Dział V.
Zasady wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Członkom Komisji za udział w posiedzeniach i wykonywaniu zadań określonych programem przysługują wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

a) przewodniczący Komisji - 555,00 zł,

b) członkom Komisji - 486,00 zł;

2) Wynagrodzenie miesięczne przysługiwać będzie tylko z jednego tytułu niezależnie od ilości odbytych posiedzeń Komisji, pracy w Punkcie konsultacyjnym, przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i przeprowadzonych interwencji kryzysowych w miejscu zamieszkania.

Dział VI.
Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2018

 Ogólna kwota: 83 100,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1) Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 4.000,00 złotych;

2) Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 50.500,00 złotych, w tym:

a) wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

b) diety;

3) Składki na Fundusz Pracy (4120) – 400,00 

4) Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 5 500,00 złotych w tym:

b) zakup opału;

5) Zakup usług pozostałych ( 4300) – 14 000,00 złotych w tym:

a) teatry i warsztaty profilaktyczne,

b) wynagrodzenie terapeutów ;

6) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 750,00;

7) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)  - 400,00.

8) Różne opłaty i składki  ( 4430) – 250,00 

9) Zakup środków żywności ( 4220 ) – 6 800 

10) Nagrody konkursowe (4190) – 500,00 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/257/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SKĘPE NA ROK 2018

 WSTĘP 

 Narkomania oznacza stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych (narkotyków),

 w wyniku czego powstaje uzależnienie.

 Narkomania jako jedno z najpoważniejszych problemów społecznych, niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Zjawisko narkomanii związane jest i powoduje wiele innych problemów społecznych jak marginalizację, ubóstwo, bezdomność, przestępczość, oraz bezrobocie.

 Planowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skierowane do społeczności lokalnej Miasta i Gminy Skępe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy w okresie dorastania wykazują tendencje do zachowań ryzykownych oraz rodziców, którzy w wyniku niskiej świadomości i niedostatków wiedzy w zakresie zapobiegania i profilaktyki narkomanii nie są w stanie rozpoznać sytuacji zagrożenia swoich dzieci.

Art.10.  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783, ze zm.) nakłada na gminy obowiązek przeciwdziałania narkomanii uznając to jako zadania własne gminy, które powinny zostać uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 Do zadań tych należą:

 * Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

 * Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

 * Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 * Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

 * Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Dział I.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 Ograniczenie i minimalizowanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zapobieganie innym patologiom.

 Młodzież ze środowiska wiejsko-miejskiego Miasta i Gminy Skępe dorasta w środowisku, w którym występują takie problemy społeczne jak: bezrobocie, ubóstwo, nadużywanie alkoholu, przemoc rodzinna, agresja, które stanowią ogromne zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Zadaniem zintegrowanych działań podejmowanych przez rodziców, pomocowe instytucje lokalne, szkoły, placówki wychowawcze, lokalną społeczność jest udzielenie młodzieży i ich rodzinom odpowiedniego wsparcia i pomocy przez szeroką działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną

Dział II.
ZADANIA PROGRAMU

1. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

1) Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii, udzielanie pomocy psychologicznej;

2) Udostępnianie informacji w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej;

3) Współpraca programowa z placówkami lecznictwa odwykowego, zakładami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką narkomanii.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem bądź istnieje takie zagrożenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i doradztwa terapeutycznego;

2) Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:

a) informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki,

b) uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii.

c) Prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych.

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania w/w zjawisku.

1) Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lansowanie mody na nieużywanie środków psychoaktywnych wśród społeczności lokalnej;

2) Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wspólnie z rodziną;

3) Rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat zdrowego stylu życia
i profilaktyki narkomanii.

4. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez finansowanie programów profilaktycznych.

1) Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację działań profilaktycznych poprzez udział
w realizowanych programach;

2) Motywowanie społeczności do współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką zapobiegania narkomanii i innym patologiom (przemoc, agresja, itp.);

3) Realizacja programów profilaktycznych na temat narkomanii;

4) Prowadzenie programów edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia bez nałogów;

5) Dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach środowiskowych prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.

Dział III.
FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU

 Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody własne gminy.

 Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miasta i Gminy Skępe.

 W realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział IV.
PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2018 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

 Ogólna kwota: 3 000,00  złotych. Dział 851, Rozdział 85153

1) Zakup materiałów i wyposażenia (4210)  500,00 zł;

2) Zakup usług pozostałych ( 4300) – 2 500,00 zł.


 

uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na rok 2018r. został opracowany zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Jego realizacja ma za zadanie zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami, wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, zwiększenie skuteczności dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Program określa konkretne zadania oraz sposoby ich realizacji.

Środki na ten cel pochodzą z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 86 100 złotych.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.