Uchwała Nr XXXIX/259/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno gmina Skępe, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe, uchwalonego Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem.

§ 2.  Integralną częścią planu są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący graficzne przedstawienie ustaleń planu, obowiązujące zgodnie z umieszczonymi na nim oznaczeniami;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią:

1) obowiązujące ustalenia niniejszego planu:

a) granica obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,

e) granica strefy zakazu zabudowy,

f) wymiarowanie (w metrach).

2) informacyjne oznaczenia niniejszego planu:

a) zadrzewienia istniejące,

b) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Skępskie,

c) obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony w § 1;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1, wykonany na aktualnej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, stanowiący przedstawienie graficzne ustaleń zawartych w tekście uchwały;

3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy wprowadzać zabudowy oraz nośników reklamowych, przy czym linia ta nie dotyczy obiektów infrastruktury liniowej oraz obiektów zagospodarowania terenu takich jak parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury;

5) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar znajdujący się w granicach planu, będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

7) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle które w całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

8) szpalerach zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć zieleń zimozieloną o zróżnicowanej wysokości o minimalnej szerokości 5 metrów pełniącej funkcję izolacyjną i krajobrazową;

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych.

§ 5.  Przeznaczenie terenów:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

3) U - tereny zabudowy usługowej;

4) U/P - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej;

5) ZL – tereny lasów;

6) KDS - teren publicznej drogi – klasy ekspresowej;

7) KDZ – teren publicznej drogi – klasy zbiorczej;

8) KDL - tereny publicznych dróg – klasy lokalnej;

9) KDD - tereny publicznych dróg – klasy dojazdowej.

§ 6.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja zabudowy kubaturowej wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem określonych odległości od granic działek;

2) ustala się obowiązek jednolitej formy i koloru dachów dla wszystkich budynków w ramach działki budowlanej;

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U, ustala się możliwość realizacji funkcji mieszkalnej i usługowej łącznie lub rozdzielnie;

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 4MN/U ustala się nakaz lokalizacji szpaleru zieleni izolacyjno-krajobrazowej, na granicach z terenem 3KDL, dopuszcza się przerwy w szpalerze zieleni w przypadku lokalizacji zjazdów;

5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 7MN/U ustala się nakaz zachowania i pielęgnacji pasa zieleni naturalnej o szerokości min 40m na granicach z terenami 5U i 6U/P;

6) dla zabudowy usługowo-produkcyjnej ustala się nakaz lokalizacji szpaleru zieleni izolacyjno-krajobrazowej, na granicach z terenami o funkcji mieszkalnej oraz funkcji usługowej, dopuszcza się przerwy w szpalerze zieleni w przypadku lokalizacji zjazdów;

7) na obszarze planu dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.

8) na obszarze planu zakazuje się realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) teren objęty planem znajduje się w większości w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Skępskie zgodnie z granicą przedstawioną na rysunku planu, ze wszystkimi konsekwencjami jego ochrony, ustalonymi na podstawie przepisów odrębnych;

2) dla terenów 1U/P, 6U/P, 7MN/U w granicach strefy zakazu zabudowy i w obszarze istniejących zadrzewień ustala się obowiązek utrzymania obecnego zagospodarowania w formie zieleni otwartej;

3) zagospodarowanie terenów ZL zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakazuje się lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie emisji hałasu, wibracji i promieniowania elektromagnetycznego określonych przepisami odrębnymi;

5) dla poszczególnych terenów obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dla terenów zabudowy usługowej U, zabudowy usługowo-produkcyjnej U/P oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko obowiązuję przepisy odrębne dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Skępskie.

§ 8.  Zasady kształtowania krajobrazu:

- nie występuje potrzeba określenia.

§ 9.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

- nie występuje potrzeba określenia.

§ 10.  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze objętym planem znajdują się obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz1073) są to tereny:

- tereny dróg publicznych;

2) ustala się wymóg kształtowania terenów wymienionych w pkt. 1 jako przestrzeni ogólnodostępnych służących zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa.

§ 11. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 14MN ustala się:

a) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – 0,1 – 0,8 działki budowlanej,

b) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% działki budowlanej,

d) minimalną liczbę miejsc parkingowych – 1 stanowisko na jedno mieszkanie,

e) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – nie występuje potrzeba określenia,

f) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnie 10,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),

- wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej maksymalnie 5,0 m,

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 300 do 450, dopuszcza się dachy płaskie,

- główne kalenice budynków należy usytuować równolegle do pasa drogowego, z możliwością odchylania o 15°,

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 800 m2;

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonej symbolami 4MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 11MN/U, 12MN/U ustala się:

a) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – 0,1 – 0,8 działki budowlanej,

b) powierzchnia zabudowy dla terenów 4MN/U, 11MN/U, 12MN/U do 40% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnia zabudowy dla terenów 7MN/U, 8MN/U do 25% powierzchni działki budowlanej,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% działki budowlanej,

e) minimalną liczbę miejsc parkingowych:

- 1 stanowisko na jedno mieszkanie, przy czym jako jedno miejsce parkingowe uznaje się miejsce w garażu,

- 1 stanowisko na 25 m2 powierzchni obiektów usługowych,

f) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 1 stanowisko na każde 5 miejsc parkingowych oraz minimum 1 stanowisko dla parkingu poniżej 5 miejsc parkingowych,

g) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej maksymalnie 10,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),

- wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej maksymalnie 5,0 m,

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 300 do 450, dopuszcza się dachy płaskie,

- główne kalenice budynków należy usytuować równolegle do pasa drogowego, z możliwością odchylania o 15°,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m2;

3) dla zabudowy usługowej oznaczonej symbolami 2U, 3U, 5U, 10U ustala się:

a) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – 0,1 – 0,6 działki budowlanej,

b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60% działki budowlanej,

d) minimalną liczbę miejsc parkingowych – 1 stanowisko na 25 m2 powierzchni obiektów usługowych,

e) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 1 stanowisko na każde 5 miejsc parkingowych oraz minimum 1 stanowisko dla parkingu poniżej 5 miejsc parkingowych,

f) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m,

- wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej maksymalnie 8,0 m,

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 300 do 450 , dopuszcza się dachy płaskie,

- główne kalenice budynków należy usytuować równolegle do pasa drogowego, z możliwością odchylania o 15°,

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m2;

4) dla zabudowy usługowo-produkcyjnej oznaczonej symbolami 1U/P, 6U/P ustala się:

a) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy – 0,4 – 1,2 działki budowlanej,

b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60% działki budowlanej,

d) minimalną liczbę miejsc parkingowych – 1 stanowisko na 75 m2 powierzchni obiektów usługowo-produkcyjnych,

e) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 1 stanowisko na każde 10 miejsc parkingowych, oraz minimum 1 stanowisko dla parkingu poniżej 10 miejsc parkingowych,

f) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy maksymalnie 15,0 m, do trzech kondygnacji nadziemnych,

- wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej maksymalnie 5,0 m,

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 300 do 450 ,

- główne kalenice budynków należy usytuować równolegle do pasa drogowego, z możliwością odchylania o 15°

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 3000 m2, przy czym powierzchnia ta nie dotyczy działki budowlanej wydzielanej na potrzeby infrastruktury technicznej;

5) dla terenów lasów oznaczonych symbolami 9ZL, 13ZL ustala się:

a) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy – nie dotyczy,

b) powierzchnia zabudowy – nie dotyczy,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 100% terenu,

d) minimalną liczbę miejsc parkingowych - nie dotyczy,

e) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – nie dotyczy,

f) gabaryty obiektów – nie dotyczy;

6) dla terenu  publicznej drogi - klasy ekspresowej oznaczonej symbolem 1KDS ustala się:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,

b) docelowo ustala się dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w przepisach odrębnych;

7) dla terenu  publicznej drogi - klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 11KDZ ustala się:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się lokalizację ciągów zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym,

c) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;

8) dla terenów  publicznych dróg – klasy lokalnej oznaczonych symbolami 3KDL, 6KDL, 10KDL ustala się:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się lokalizację ciągów zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym,

c) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;

9) dla terenów  publicznych dróg – klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 2KDD, 4KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD ustala się:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej.

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa -  teren 1P/U częściowo położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13.  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- nie występuje potrzeba określenia.

§ 14. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) w strefie określonej na rysunku planu obowiązuje zakaz zabudowy;

2) zagospodarowanie obszarów zadrzewień istniejących zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się urządzenie obszarów zadrzewień istniejących z możliwością lokalizacji obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej;

4) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy, obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej można realizować w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się budowę infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi KDS, za wyjątkiem przejść poprzecznych oraz urządzeń umieszczanych w kanałach technologicznych, niezwiązanych z potrzebą zarządzania drogą KDS;

3) obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez istniejącą oraz planowaną infrastrukturę techniczną;

4) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych;

5) w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji:

a) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu poprzez tereny publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDS, KDZ, KDL, KDD,

b) ustala się powiązania układu komunikacyjnego:

- powiazanie komunikacyjne drogi 1KDS z drogą 11KDZ,

- powiazanie komunikacyjne drogi 11KDZ z drogą 3KDL,

- powiazanie komunikacyjne drogi 3KDL z drogami 10KDL, 2KDD, 4KDD, 5KDD,

- powiazanie komunikacyjne drogi 6KDL z drogami 10KDL, 4KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD,

c) ustala się obsługę komunikacyjną terenów:

- 1U/P z dróg 2KDD, 10KDL,

- 2U z dróg 10KDL, 3KDL, 6KDL, 4KDD,

- 3U z dróg 3KDL, 6KDL, 4KDD, 5KDD,

- 4MN/U z dróg 3KDL, 6KDL, 10KDL, 5KDD,

- 5U z dróg 6KDL, 10KDL,

- 6U/P z drogi 10KDL,

- 7MN/U z dróg 6KDL, 10KDL, 7KDD,

- 8MN/U z dróg 6KDL, 10KDL, 7KDD,

- 9ZL z dróg 6KDL, 10KDL,

- 10U z dróg 6KDL, 10KDL, 8KDD,

- 11MN/U z dróg 6KDL, 10KDL, 8KDD, 9KDD,

- 12MN/U z dróg 6KDL, 10KDL, 9KDD,

- 13ZL z dróg 6KDL, 10KDL,

- 14MN z dróg 6KDL, 10KDL,

d) w liniach rozgraniczających dróg ustala się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie  zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych z wodociągu komunalnego,

b) zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

7) w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:

a) ustala się skanalizowanie przez miejski system kanalizacji rozdzielczej,

b) ustala się budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej,

c) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzanie ścieków przemysłowych do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim podczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków technologicznych,

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- z dachów - odprowadzić powierzchniowo na teren działki (do gruntu) lub zagospodarować w granicach terenu na potrzeby gospodarcze,

- z powierzchni utwardzonych - zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi należy po uprzednim podczyszczeniu w odpowiednim separatorze odprowadzić do gruntu;

8) w zakresie elektroenergetyki:

a) ustala się realizacje sieci infrastruktury technicznej jako podziemnej,

b) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci średniego i niskiego napięcia,

c) ustala się realizację stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę istniejącego układu elektroenergetycznego SN i NN zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie zasilania w ciepło:

a) ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni,

b) dopuszcza się stosowanie ekologicznych źródeł ogrzewania budynków,

c) dopuszcza się kominki i piece kominkowe jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mieszkalnych;

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł,

b) dopuszcza się realizację sieci gazowej na obszarze planu na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;

11) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:

a) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci i urządzeń telekomunikacyjnej,

b) dopuszcza się skablowanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej;

12) w zakresie gospodarki odpadami:

a) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi,

b) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody (studnie);

2) do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

§ 17. Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

1) dla terenu MN ustala się opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości;

2) dla terenów MN/U ustala się opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości;

3) dla terenów U ustala się opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości;

4) dla terenów U/P ustala się opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości;

5) dla terenów ZL ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości;

6) dla terenu KDS ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości;

7) dla terenu KDZ ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości;

8) dla terenów KDL ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości;

9) dla terenów KDD ustala się opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/259/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/259/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.03.2017 r. do 24.04.2017 r. Uwagi można było składać do 15.05.2017 r.

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*) w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej załącznik do uchwały nrXXXIX/259/2017

z dnia  08.12.2017r.

Uwagi

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

12.05.2017 r.

Podmiot gospodarczy

Dopuszczenie lokalizacji inwestycji w zakresie produkcji energii odnawialnej wykorzystującej energie słoneczną w terenie oznaczonym symbolem
1 U/P (działka nr 3)

Działka nr 3 

U/P1 – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

 

?

 

?

Plan miejscowy dopuszcza lokalizację odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW. Zgodnie z art. 10 pkt 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.

Obecnie obowiązujące studium nie zakłada dla przedmiotowego terenu możliwości lokalizacji OZE o mocy przekraczającej 100kW i nie wyznacza w tym terenie rozmieszczenia takich inwestycji.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/259/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejskiej w Skępem określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.), zapisane w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego wchodzą:

1) drogi publiczne;

2) wodociągi;

3) kanalizacja;

4) oświetlenie dróg i przestrzeni publicznych.

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczanych do zadań własnych gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) przy czym:

1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok;

2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, dotacji i funduszy krajowych i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem.


 

uzasadnienie

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe.

 

Na podstawie art. 15. ust 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, ze zm.) dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe określa się:

 

Podstawa prawna

Sposób realizacji

~

Art. 1 ust 2., w związku z art.15 ust 1 pkt 1

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury

Teren opracowania znajduje się w zachodniej części gminy Skępe przy drodze krajowej okalającej miasto. Obecnie wskazany teren jest użytkowany jako pola uprawne oraz jest częściowo zalesiony.

 Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury zostały uwzględnione poprzez: wprowadzenie funkcji terenu zgodnej z obowiązującym studium, wyznaczenie linii  zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi w stosunku do terenów dróg publicznych, określenie parametrów projektowanej zabudowy będących w harmonii z zabudową sąsiadującą oraz funkcją terenu, utrzymaniem zieleni w stosunku do terenów sąsiednich o odmiennej funkcji.

Walory architektoniczne i krajobrazowe

Obszar opracowania planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Skępskie. Od północy graniczy z drogą krajową, a dalej terenami rolniczymi. Zachodnia i południowa granica planu to tereny rolnicze z rozproszoną zabudową mieszkaniową, cieki i zbiorniki wodne, od wschodu graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Skępe.

W stanie istniejącym teren planu stanowi w większości pole uprawne. W sąsiedztwie znajduje się różnorodna zabudowa o standardowych walorach architektonicznych. Z uwagi na występowanie różnych form architektonicznych zabudowy ustalono parametry zabudowy nawiązujące do terenów sąsiednich.

Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych

W planie ustalono zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, a także odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem szczelnych zbiorników. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej; segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Plan ustala, że dla terenów zabudowy usługowej U, zabudowy usługowo-produkcyjnej U/P oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko obowiązują przepisy odrębne dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Skępskie. Plan zakłada również utrzymanie istniejących skupisk zieleni w postaci zadrzewienia oraz nakazuje wprowadzenie szpalerów izolacyjnych na granicach poszczególnych funkcji.

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W obrębie analizowanego Planu nie stwierdzono występowania elementów kultury materialnej objętej ochroną konserwatorską, bądź kwalifikujących się do niej.

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych

W granicach opracowanie nie występują obiekty oraz tereny będące potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wymagania potrzeb osób niepełnosprawnych winny być zapewnione poprzez takie projektowanie obiektów, które zmierzało będzie do eliminacji barier architektonicznych w projektowanych obiektach.

Walory ekonomiczne przestrzeni

Walorami ekonomicznymi przestrzeni obszaru opracowania planu są: położenie, niezagospodarowane (naturalne) elementy terenu.Za projektowanym przeznaczeniem przemawiają powyższe czynniki. Położenie – w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej oraz przy granicach administracyjnych miasta w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych o dużej intensywności z dostępem komunikacyjnym do dróg publicznych. Istniejąca infrastruktura – sąsiedztwo oraz występowanie bezpośrednio w terenie infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenu.Teren wolny od zabudowy – możliwość racjonalnego zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju zagospodarowania terenu.

Prawo własności

Zgodnie z rejestrem gruntów i budynków działki ewidencyjne znajdujące się w granicach opracowania planu miejscowego stanowią:

własność prywatna i Miasta.

Przyjęte w planie miejscowym rozwiązania nie będą miały wpływu na nieruchomości sąsiednie.

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Nie występuje potrzeba określania w planie miejscowym.

Potrzeby interesu publicznego

Obszar opracowania planu miejscowego obejmuje teren w większości wolny od zabudowy który użytkowany jest obecnie jako pole uprawne.Opracowanie przedmiotowego planu miejscowego ma na celu określenie parametrów zabudowy spójnych dla danego obszaru.W granicach opisanego terenu planuje się funkcje zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej oraz funkcje lasów i infrastruktury technicznej. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego służyć będzie uporządkowaniu zasad zagospodarowania i zabudowy terenów objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych

Z uwagi na położenie obszaru opracowania planu miejscowego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych rozbudowa systemu infrastruktury technicznej będzie łatwa do wykonania i stanowić będzie kontynuacje istniejącego sytemu. Większość niezbędnych mediów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania bądź też w samym terenie opracowania.

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zapewnienie udziału w pracach nad projektem planu miejscowego zostało zrealizowane poprzez wypełnienie ustawowego obowiązku, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). Ogłoszono w prasie oraz zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, obwieszczenie/ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o możliwości składania wniosków do planu.

Ponadto udział społeczeństwa został zapewniony w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, a także w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko.

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych następuje poprzez wypełnienie wymagań nałożonych na organ sporządzający projekt planu miejscowego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności

Planowana inwestycja zostanie zaopatrzona w odpowiednią ilość i jakość wody z sieci wodociągowej.

Art. 1 ust 3, w związku z art.15 ust 1 pkt 1

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Przeznaczenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania został wykonany w sposób zgodny z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Art. 1 ust 4., w związku z art.15 ust 1 pkt 1

Kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego.

Sposób zagospodarowania terenu układu komunikacyjnego został wyznaczony w oparciu o istniejące drogi publiczne z odpowiednim ich ukształtowaniem i kategoryzacją. Lokalizacja inwestycji została wskazana w sposób minimalizujący transportochłonność układu przestrzennego.

Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu.

Planowana zabudowa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, w obrębie którego znajdują się miejsca postoju transportu publicznego.

Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów.

W ciągach komunikacyjnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi plan dopuszcza lokalizacje ścieżek rowerowych.

Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:

a)       na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,

b)       na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy

Lokalizacja inwestycji następuje w gminie Skępe w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Skępe, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

Art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2015 poz. 199, ze zm.)

Pkt 2

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o której mowa w art. 32., ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została sporządzona przez BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe w2016 r.Zgodnie z art. 32., ust 2, Burmistrz przekazał Radzie wyniki analizy. Rada podjęła uchwały w sprawie aktualności planów miejscowych i studium miasta:

?         Uchwała nr  XXVIII/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

 

Zgodnie z w/w uchwałą stwierdzono konieczność kontynuacji prac nad przedmiotowym planem zagospodarowania przestrzennego.

„§ 4. 1. W wyniku przeprowadzonej analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza się:

1)       potrzebę kontynuacji prac nad zmianą planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno  - podstawę podjęcia działań związanych ze zmianą planu stanowi Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe;”.

 

Pkt 3

Wpływ na finanse publiczne oraz budżet miasta zostały określone w Prognozie skutków finansowych sporządzonej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.