Uchwała Nr XL/264/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232), w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 i poz. 2260 Dz. U. z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 i poz. 1595) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe, na którą składa się część działki o powierzchni  0,0350 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 294/10, położonej w Skępem, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lipnie Księga Wieczysta nr WL1L/00021288/1.

§ 2.  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

 

 

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Miasta i Gminy Skępe i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) z których wynika, że najem nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata następuje w drodze przetargu, chyba że rada gminy wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy. Redakcja cytowanego przepisu pozwala zatem na odstąpienie od przetargu w każdej sytuacji, jeśli rada wyrazi na to zgodę. Zatem każdorazowe odstąpienie od przetargu wymaga zgody rady wyrażonej w uchwale, a przedmiotem tej zgody musi być zidentyfikowana nieruchomość.

W związku z faktem, iż wpłynął wniosek dotychczasowego dzierżawcy, dotyczący wydzierżawienia na dalszy okres na dotychczasowych warunkach dzierżawy nieruchomości, o której mowa w niniejszej uchwale, dla skuteczności zawarcia umowy dzierżawy, konieczne staje się podjęcie niniejszej uchwały.