Uchwała Nr XLVI/297/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)[1])     oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 148)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2018 r,

- Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lutego 2018 r.

- Uchwałą Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2018 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2018 r.

- Uchwałą Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 maja 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 35.581.973,03 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33.541.716,03 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.040.257,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.745.613,03 zł".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 39.580.426,03 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.467.430,03 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.112.996,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.745.613,03 ".

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

4) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

5) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.998.453,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie           1.486.288,00zł

- z zaciągniętych kredytów  w kwocie             700.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł"

6) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.171.611,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.173.158,00  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/297/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/297/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/297/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/297/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/297/2018
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody


Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 166.512,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z podpisaną umową numer UM_RW.7152.1.072.2018 z dnia 4 maja 2018 roku  pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Skępe z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,750 km, w obrębie geodezyjnym: Wólka cz. dz. nr 64, 9, 145, 829” /+/ 135.000,00 zł.

2)      Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /+/ 1.000,00 zł,

?        dział 630 rozdział  63095 „Pozostała działalność”  /+/  30,00 zł,

?        dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 70,00 zł,

?        dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”  /+/ 416,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 12.015,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 1.400,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” /±/ 35.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” /+/ 2.450,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 2.300,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, palców i dróg” /+/ 400,00 zł.

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 6.069,00 zł.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
/+/ 5.362,00 w tym:

a)      Szkoła Podstawowa w Wólce /+/ 3.054,00 zł,

b)      Szkoła Podstawowa w Skępem /+/ 2.308,00 zł.

 

Wydatki zwiększa się o kwotę 166.511,00  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” /±/ 2.100,00 zł.

2)      Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” /+/ 521,00 zł,

?        dział 750 rozdział  75023 „Urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu)” /-/ 31.000,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”  /+/ 10.000,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” /-/ 5.000,00 zł,

?        dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 9.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /-/ 42.950,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” /-/ 20.000,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /-/ 20.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” /+/ 5.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, palców i dróg” /+/ 10.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 105.000,00 zł,

?        dział 926 rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” /+/ 30.000,00 zł,

?        dział 926 rozdział 92695 „Pozostała działalność” /-/ 30.000,00 zł.

3)      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne na 2018 r.” poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

?        „Przebudowa drogi gminnej Wólka - Turka” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
§ 6050 /+/ 60.000,00 zł.

?        „Przebudowa ul. Świerkowej w Józefkowie” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
§ 6050 /+/ 15.000,00 zł.

Zwiększenie finansowania pozwoli na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcie stosownych umów.

?        „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" § 6050 /+/ 20.000,00 zł.

Środki będą przeznaczone na prace geodezyjne, rozgraniczeniowe i podziałowe, których celem jest wydzielenie działek pod planowane przepompownie ścieków.

b)      wprowadzenie nowych zadań:

?        „Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr ew. 154/2 w Skępem po byłym Posterunku Policji”  dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6050 /+/ 38.640,00 zł.

Zabezpieczenie środków potrzebne jest na opłatę za nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym Posterunku Policji.

?        „Zakup modułu iGeoPlan z przeznaczeniem do publikacji metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” § 6060 /+/ 12.300,00 zł.

4)      Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

a) Szkoła Podstawowa w Skępem:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 5.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /-/ 5.000,00 zł.

?        dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” /±/ 5.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” /+/ 1.496,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” /-/ 1.496,00 zł.

b)  Szkoła Podstawowa w Wólce:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 500,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /-/ 500,00 zł.

c)      Szkoła Podstawowa w Czermnie:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/ 4.500,00 zł,

d)      Publiczne Przedszkole w Skępem:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /±/ 1.500,00 zł,

e)      Przedszkole Publiczne w Wiosce:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /±/ 2.500,00 zł,

Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację wydatków w jednostce oraz wprowadzenie przepisów RODO.

5)      Urealnia się załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.”

6)      Urealnia się załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”.

Ustala się:

?        przychody w kwocie  5.171.611,00 zł.,

?        rozchody w kwocie    1.173.158,00 zł.

Deficyt w kwocie 3.998.453,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.186.288,00 zł,

?        wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.173.158,00 zł zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.