Uchwała Nr XLVI/304/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Na podstawie art 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r, poz. 994 i poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Skępe - Partnerem, a Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą – Liderem oraz pozostałymi Partnerami, tj. Gminą Chrostkowo, Gminą Tłuchowo i Gminą Wielgie w sprawie zamiaru współpracy w celu złożenia oferty wspólnej o udzielenie dofinansowania projektu „Klucz do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. „Innowacyjna Edukacja”,  Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe podziałanie,  10.2.2 kształcenie ogólne.

2. Liczba Partnerów może ulec zmianie w trakcie trwania porozumienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Oferta wspólna zostanie złożona w ramach ogłoszonego konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18. Projekt obejmuje zakup wyposażenia do placówek szkolnych, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów w czterech blokach tematycznych (matematyczno – przyrodnicze, języki obce, komputerowe oraz zajęcia kształtujące umiejętności miękkie takie jak doradztwo, praca w grupie, etc.).

Dokumentacja konkursowa przewiduje preferencje dla projektów realizowanych w partnerstwie przez co najmniej trzy organy prowadzące szkoły podstawowe. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest zawarcie porozumienia oraz złożenie wspólnej oferty przez zainteresowane samorządy z terenu Powiatu Lipnowskiego, dzięki czemu zwiększona zostanie szansa uzyskania dofinansowania.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.