Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.12.2018.

 

W dniu 11.10.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 634848-N-2018.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zostały złożone 2 oferty:

 

I.        Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock:

1.       Cena oferty: 223.329,85 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.05.2026 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

II.       Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 246.879,25 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.05.2026 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

III.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 223.726,00 zł brutto.

Skępe, 19.10.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

80,00 pkt.

 

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

15,00 pkt.

Razem

95,00 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

67,45 pkt.

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt.

Razem

87,45 pkt.

 

 

Skępe, 23.10.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Sprostowanie wyników postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Miasto i Gmina Skępe niniejszym prostuje omyłkę rachunkową w zakresie przyznanej punktacji jednemu z Wykonawców,  która znalazła się  wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę opublikowanym w dniu 23.10.2018 r.

 

Numer oferty

 

 

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

Zakres sprostowania

Było

Winno być:

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

67,45 pkt.

72,37 pkt.

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt.

20,00 pkt.

Razem

87,45 pkt.

92,37 pkt.

 

 

Niniejsze sprostowanie nie stanowi powtórzenia czynności, jak również nie wpływa na rozstrzygnięcie postępowania, które pozostaje bez zmian.

 

 

Skępe, 24.10.2018 r.

 

 

                                                                                                                             Piotr Wojciechowski

                                                                                                                

                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

Data udzielenia zamówienia: 06.11.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2018 r. pod 500265590-N-2018.

 

Skępe, 06.11.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe