Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2019 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.13.2018.

 

W dniu 30.11.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 655400-N-2018.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty otrzymuje brzmienie zgodnie ze zmienionym załącznikiem.

 

II. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie ze zmienionym załącznikiem.

Skępe, dn. 03.12.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie ze zmienionym załącznikiem

 

§3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty brutto wskazanej w fakturze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………, a od chwili wejścia w życie obowiązku stosowania płatności split payment będzie ona dokonywana w ramach podzielonej płatności”.

 

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.skepe.pl) zamieszczone załącznik nr 4 uwzględniający niniejszą zmianę.

 

Niniejsza zmiana nie wymaga wprowadzenia zmian w ofertach, dlatego też termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Skępe, dn. 05.12.2018 r.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Ogłoszenie o zamówieniu:

 

2. Sekcja IV, punkt: IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem: Nie.”

 

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1. §12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach”

 

Nie otwierać przed 12.12.2018 r., godz. 10:15.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie.”

 

2. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 12.12.2018 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.:

 

3. §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr

 

III. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty:

 

Dokument otrzymuje brzmienie zgodne z ze zmienionym załącznikiem.

 

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.skepe.pl) zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki nr 1 i nr 4 uwzględniający niniejsze zmiany, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2018 r. pod numerem nr 500295676-N-2018.

 

Niniejsza zmiana wymaga wprowadzenia zmian w ofertach, dlatego też termin ofert zostaje zmieniony na dzień 12.12.2018 r., godz. 10.00.

 

Skępe, dn. 11.12.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2018 na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach została złożona 1 oferta:

 

I.        Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

1.       Cena oferty: 130.960,80 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 30.06.2019 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  termin płatności 30 dni.

II.      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 131.760,00 zł brutto.

 

Skępe, 12.12.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2018 na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.                                               ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Termin Płatności (T)

20,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego (Z)

20,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

 

Skępe, 13.12.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2018 na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

 

Data udzielenia zamówienia: 19.12.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2018 r. 500308621-N-2018.

 

Skępe, 31.12.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe