Uchwała Nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Skępem

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Skępem wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 1 do pkt 4 otrzymują brzmienie:

1) w wysokości – 550,00 zł;

2) pełniącego funkcję przewodniczącego rady w wysokości – 950,00 zł;

3) pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady w wysokości – 750,00 zł;

4) pełniącego funkcję przewodniczącego komisji stałej w wysokości – 650,00 zł..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 25 ust. 6 stanowi, że wysokość diet przysługującychradnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej wustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisówustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

W budżecie państwa na 2018 rok stawka ta została określona na poziomie 1789,42 zł. Jejzmienność pełni funkcję wskaźnika waloryzacyjnego.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenie Rady Ministrów określamaksymalną wysokość diety w zależności od liczby mieszkańców gminy. Dla gminy Skępe mieszczącej się w kategorii gmin do 15 tys. mieszkańców jest to 50% półtorakrotności kwoty bazowej, czyli 1342,06 zł.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami radni Gminy Skępe otrzymywali diety w formiezryczałtowanej. Ich wysokość, zgodnie z ustawą, różnicuje się w zależności od pełnionych przez radnegofunkcji.

Obowiązujące w poprzedniej kadencji diety wynosiły:

1) przewodniczący rady gminy 660,00 zł;

2) wiceprzewodniczący rady gminy 450,00 zł;

4) przewodniczący stałych komisji rady 415,50 zł;

5) pozostali radni 311,50 zł.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawiesposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w § 1 definiujeprecyzyjnie podróż służbową oraz w § 5 ust. 3 daje uprawnienie radzie gminy do określenia stawki za 1kilometr przebiegu będącej podstawą naliczenia zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróż służbowąpojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. Ponadto Rada powinna wskazaćwiceprzewodniczącego, który czynności związane z delegowaniem będzie dokonywał wobecprzewodniczącego Rady.