Uchwała Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258,  art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)[2])  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 33.897.940,70 , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości     32.610.478,53 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości  1.287.462,17 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.890.750,00 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 36.197.940,70 , z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości     31.802.733,70 ,

2)   wydatki majątkowe w wysokości  4.395.207,00 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.890.750,00 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości – 42.954,00 ,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
         w wysokości – 92.000,00 ,

§ 4.   Deficyt budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- pożyczek  w kwocie           1.800.000,00

- kredytów  w kwocie             500.000,00

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.278.658,00  oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  978.658,00 , zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    2.300.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów wartościowychoraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie    978.658,00 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.  

§ 8.    Wyodrębnia się w budżecie kwotę 850.120,00  dochodów i 850.120,00  wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.225,00  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.900,00  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.325,00  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 210.400,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 271.000,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2019 rok:

1) wpływy w wysokości  12.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości  12.000,00 zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 333.864,00  do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr  8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     – w kwocie   2.000.000,00 , 

  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie    2.300.000,00 ,

  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańz tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów               –  w kwocie  978.658,00 ,

  na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami  i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia   ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15. , Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski
[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693.