Uchwała Nr LI/329/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 oraz z 2018 r., poz. 1588 i poz. 1669) uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1 dt na kwotę 40,00 zł za 1 dt, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym, średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego, ustala każdego roku w formie komunikatu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Na 2019 rok ogłoszono, iż podstawą do obliczenia podatku rolnego będzie średnia cena skupu żyta  wynosząca 54,36 zł za 1 dt. (M.P. z 2018 r., poz. 1004)

Ponieważ organem uprawnionym ustawowo do obniżenia ceny skupu żyta jest rada gminy, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.