PROTOKÓŁ NR I/VIII/2018

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 22 listopada 2018 roku

 

Pierwszą Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Skępem dnia 22 listopada 2018 roku rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył najstarszy wiekiem radny Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- Piotr Wojciechowski - Burmistrz

- Barbara Leśniewska - Skarbnik

- Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

- Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty

- Agnieszka Skowrońska - Inspektor

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skępem Pani Agnieszka Skowrońska pogratulowała i wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym stosowne zaświadczenia, stwierdzające wybór na radnego VIII kadencji Rady Miejskiej w Skępem (zaświadczenia w załączeniu do protokołu). Pogratulowała również Panu Piotrowi Wojciechowskiemu i wręczyła zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu).


Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Posiedzenie otworzył najstarszy wiekiem Radny – Senior Ryszard Szewczyk, podziękował w imieniu własnym, radnych obecnych na sesji oraz Pana Burmistrza wszystkim wyborcom za wybór obecnych na radnych.

Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem (scenariusz sesji inauguracyjnej w załączeniu). Następnie przywitał wszystkich radnych, Burmistrza Piotra Wojciechowskiego, oraz wszystkich zebranych na sali obrad. Radny Senior – Ryszard Szewczyk poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego stwierdził prawomocność obrad.

Pkt 2

Ślubowanie Radnych

Radny Senior – Ryszard Szewczyk oznajmił, iż warunkiem wykonywania mandatu radnego jest złożenie przez niego ślubowania. Poprosił najmłodszą wiekiem radną Panią Annę Sobocińską o odczytanie roty ślubowania i odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej w Skępem. Następnie każdego z wyczytanych poprosił o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Poinformował, że po słowie „Ślubuję”, każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Poprosił wszystkich zebranych na sali obrad o powstanie, a następnie została odczytana przez radną Annę Sobocińską rota ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

Radny Senior po złożeniu ślubowania przez radnych, serdecznie im pogratulował i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Skępem.

Pkt 3

Ślubowanie Burmistrza

Radny Senior – Ryszard Szewczyk oznajmił, iż warunkiem wykonywania mandatu Burmistrza jest złożenie przez niego ślubowania wobec Rady Miejskiej. Radny Senior poprosił wszystkich zebranych o powstanie, a następnie została odczytana przez radną Annę Sobocińską rota ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”.

Burmistrz Piotr Wojciechowski odpowiedział: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” – złożył ślubowanie przed Radą Miejską (zaświadczenie o złożeniu ślubowania w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji Miejskiej Pani Agnieszka Skowrońska pogratulowała Burmistrzowi i wręczyła kwiaty. Pan Burmistrz podziękował za zaufanie jakim obdarzyli go wyborcy i zaznaczył, że będzie pracował nad tym, aby tego zaufania nie zawieść.

Pkt 4

Przyjęcie porządku obrad

Radny Senior – Ryszard Szewczyk przystępując do realizacji w/w punktu obrad, złożył wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób, że począwszy od punktu 5 otrzymuje on brzmienie:

5. Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

6. Wybór Przewodniczącego Rady:

a)       zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem,

b)       przyjęcie regulaminu głosowania,

c)       przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d)       podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:

a)       zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem,

b)      przyjęcie regulaminu głosowania,

c)       przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Radny Senior poprosił o przegłosowanie takiego porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie: zmiany porządku obrad.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

Pkt 5

Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

Prowadzący obrady Radny Senior – Ryszard Szewczyk poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz poinformował, że osoba, która będzie w składzie Komisji Skrutacyjnej nie będzie mogła kandydować na funkcję Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

-        radny Ryszard Szewczyk zgłosił kandydaturę radnej Aleksandry Ruszkowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

-        radny Janusz Kozłowski zgłosił kandydaturę radnego Romana Targańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

-        radny Ryszard Szewczyk zgłosił kandydaturę radnej Marii Kuczmarskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

-        radny Krzysztof Suchocki zgłosił kandydaturę radnej Anny Sobocińskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Na przewodniczącą komisji wybrano radną Aleksandrę Ruszkowską.

Pkt 6
Wybór Przewodniczącego Rady

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

Prowadzący obrady Radny Senior – Ryszard Szewczyk poinformował, iż zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wybór Przewodniczącego Rady zostanie dokonany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady, przypominając, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie:

-         radny Andrzej Meller zgłosił kandydaturę radnego Janusza Kozłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

-         radny Krzysztof Suchocki zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Szewczyk, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Następnie Radny Senior – Ryszard Szewczyk poprosił o pięć minut przerwy w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

b) przyjęcie regulaminu głosowania

            Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska odczytała regulamin wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (treść regulaminu w załączeniu).

Radny Senior poprosił o przeprowadzenie głosowania.

Głosowano w sprawie: przyjęcie regulaminu głosowania.

W wyniku głosowania regulamin został przyjęty jednogłośnie.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska wyczytywała z listy radnych w porządku alfabetycznym, którzy kolejno przystępowali do tajnego głosowania. Następnie Radny Senior Ryszard Szewczyk poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do liczenia głosów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności 15 radnych – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem został wybrany Radny Pan Janusz Kozłowski.

Radny Senior pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Zaistniały wątpliwości czy uchwała stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej musi być przegłosowywana. W związku z tym Radny Senior ogłosił 5 minut przerwy aby wyjaśnić tą sytuację. Po przerwie uchwała została poddana pod głosowanie.

Radny Senior – Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

Radny Senior – Ryszard Szewczyk poprosił o przegłosowanie uchwały.

Głosowano w sprawie: podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

Pkt 7

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski zajął miejsce za stołem prezydialnym i przejął dalsze prowadzenie obrad sesji, a radny Pan Ryszard Szewczyk usiadł przy stole wraz z pozostałymi radnymi.

Pkt 8

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady, przypominając, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie:

-         radny Roman Targański zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Szewczyk, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poprosił o pięć minut przerwy w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

b) przyjęcie regulaminu głosowania

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska odczytała regulamin wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (treść regulaminu w załączeniu).

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przeprowadzenie głosowania.

Głosowano w sprawie: przyjęcie regulaminu głosowania.

W wyniku głosowania regulamin został przyjęty jednogłośnie.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska wyczytywała z listy radnych w porządku alfabetycznym, którzy kolejno przystępowali do tajnego głosowania. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę i poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do liczenia głosów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności 15 radnych – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem został Radny Pan Ryszard Szewczyk.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski serdecznie pogratulował radnemu Ryszardowi Szewczyk wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poprosił o przegłosowanie uchwały.

Głosowano w sprawie: podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk zajął miejsce za stołem prezydialnym.

Pkt 9

Zakończenie obrad I Sesji Rady

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady I Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski