PROTOKÓŁ NR V/VIII/2019

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 26 lutego 2019 roku

 

Sesję dnia 26 lutego 2019 roku rozpoczęto o godzinie 1445 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

  •  Piotr Wojciechowski - Burmistrz
  •  Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz
  •  Barbara Leśniewska - Skarbnik
  •  Piotr Rzepka - Radca Prawny
  •  Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty
  •  Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS
  •  Krystyna Wiśniewska - Przewodnicząca MGKRPA
  •  Jacek Frymarkiewicz - Inspektor

V Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – Szanowni Państwo otwieram V Sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza, witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, witam sołtysów, witam wszystkich zaproszonych i obecnych gości, witam szanownych Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

OTWIERAM V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM


Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

     W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady – frekwencja 93,33% (w załączeniu lista obecności). Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2019 roku

     Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie: przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2019r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.     Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2019 r.;

c)    przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2019r. – druk nr 1

3.     Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019r. – druk nr 2

4.     Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok – druk nr 3

5.     Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem – druk nr 4

6.     Wolne wnioski i informacje.

7.     Zakończenie.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania:

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Radna Pani Maria Kuczmarska, która wyraziła zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2019r. – druk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor Pan Jacek Frymarkiewicz.

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2019r.

Wyniki głosowania:

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019r. – druk nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski wyjaśnił, że Przewodniczący poszczególnych komisji zgłosili wnioski (w załączeniu) o zmianę niektórych zapisów w uchwale dot. Planów pracy na 2019 rok, dlatego należy podjąć uchwałę zmieniającą (w załączeniu).

Radny Pan Wojciech Budzyński skierował pytanie do Pana Ryszarda Szewczyk – dlaczego w planie pracy Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług punkt 6 otrzymał brzmienie: „Analiza przedłożonych informacji nt. stanu technicznego utrzymania dróg gminnych z uwzględnieniem postulatów i wniosków zgłaszanych przez sołtysów i mieszkańców”, a było – „Przedłożenie przez Burmistrza informacji na temat stanu technicznego utrzymania dróg gminnych z uwzględnieniem opinii i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców i sołtysów” – dlaczego nastąpiła taka zmiana? Radny Pan Ryszard Szewczyk wyjaśnił, że konsultował się w tej sprawie z Wydziałem Nadzoru we Włocławku i dowiedział się, że ten punkt tak powinien brzmieć.

Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019r.

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok – druk nr 3

Uzasadnienie Projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Krystyna Wiśniewska (w załączeniu).

Radny Pan Wojciech Budzyński złożył wniosek formalny:

WNIOSEK NR 1 – w sprawie obniżenia wynagrodzeń członkom komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o 50% i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z elementami profilaktyki antyalkoholowej.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że przewodniczący komisji powinien mieć minimalne wynagrodzenie, ale członkowie powinni pracować społecznie, powinni to być wolontariusze.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka wyjaśnił, że dyskusja na ten temat jest bezcelowa, bo gdyby członkowie nie otrzymywali wynagrodzenia, to wtedy uchwała byłaby niezgodna z prawem, bo rozstrzygnięcia nadzorcze mówią, że głosując program głosujemy również zasady wynagradzania członków komisji. Zasada wolontariatu w uchwale byłaby sprzeczna z prawem.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska zapytała jak wcześniej wyglądała profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych w Mieście i Gminie Skępe. Pani Przewodnicząca Krystyna Wiśniewska wyjaśniła, że prędzej był zatrudniony na pełen etat pełnomocnik od spraw profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w tej chwili nie ma takiego stanowiska, a obowiązki przejęła komisja.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek pod głosowanie:

Głosowano wniosek Radnego Wojciecha Budzyńskiego – WNIOSEK NR 1

W wyniku głosowania wiosek został odrzucony

(ZA: 4, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1).

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok 

Wyniki głosowania:

(ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem – druk nr 4

Szczegółowe uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska (w załączeniu).

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski zaznaczył, że głównym elementem, który zaważył na wywołaniu takiej uchwały to zmiany demograficzne.

Mieszkanka miejscowości Łąkie przedstawiła stanowisko mieszkańców w sprawie zamiaru likwidacji szkoły (w załączeniu). Pan Burmistrz w odpowiedzi powiedział, że zawsze podkreślał, że to czy szkoła będzie zamknięta czy nie, są względy demograficzne. Zaznaczył również, że jeżeli dziecko na wczesnym etapie zetknie się z większą ilością dzieci, tym dla niego lepiej. Podkreślił, że w Łąkiem będzie funkcjonowała świetlica środowiskowa i to będzie miejsce spotkań mieszkańców, a plac zabaw również będzie wykorzystywany.

Mieszkanka miejscowości Łąkie zapytała czy brana jest pod uwagę likwidacja szkoły w Czermnie i w Wólce, skoro w klasach jest po 4 czy 2 dzieci. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że to są szkoły 8-klasowe więc to jest trochę inna sytuacja.

Sołtys sołectwa Łąkie Pan Stefan Hulicki podkreślił, że on też nie jest za likwidacją szkoły, że dla szkoły zrobił bardzo dużo, zabiegał o remont, żeby szkoła miała odpowiednie warunki funkcjonowania, jednak nie jest w stanie nic poradzić na brak dzieci. Powiedział, że rozmawiał z rodzicami, których dzieci dojeżdżają do Skępego a mogłyby uczyć się w Łąkiem i oni mówili, że dzieci w Skępem dobrze się czują i nie wrócą do Łąkiego, a nie można ich do tego zmusić.

Przedstawicielka rodziców dzieci uczęszczający do szkoły w Łąkiem wyjaśniła, że niektórzy rodzice wożą swoje dzieci do szkoły w Skępem. bo do Łąkiego również musieliby dowozić. Nadmieniła, że rodzice mają żal, że nie zostali poinformowani w jakim celu było zwołane zebranie w Łąkiem w dniu 14 lutego br., a pozostali mieszkańcy mieli żal, że w ogóle nie wiedzieli o takim zebraniu. Powiedziała, że małe klasy są dobre dla dzieci, bo nauczyciele mogą indywidualnie podejść do każdego dziecka. Zaznaczyła, że wszelkie imprezy, które są organizowane w szkole, są organizowane dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych konkretnych dzieci. Zauważyła, że w projekcie uchwały jest napisane, że do szkoły na następny rok ma być 15 dzieci, Mieszkanka miejscowości Łąkie powiedziała, że zadeklarowane jest 24, w tym dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, a to już zmienia sytuację. Mieszkanka miejscowości Łąkie zacytowała słowa ówczesnego Radnego Powiatowego Pana Piotra Wojciechowskiego z dnia 26 listopada 2013 roku: „Mówi się o dobru dziecka, nie ma piękniejszej, wartościowszej rzeczy jaką może dać dorosły człowiek dziecku jak wiedza. On prędzej czy później tym odpłaca. Nie dziwię się mieszkańcom. Szkoła za czasów jego rodziców była symbolem, ośrodkiem kultury dla tych mieszkańców. Myśli, że takim ośrodkiem dla rodziców pozostanie. Tam tętniło życie, tam spotykali się mieszkańcy”.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski podkreślił, że od 2013 roku trochę lat upłynęło i pewne słowa na dzień dzisiejszy nie są do końca aktualne, ale sens i wartość tego pozostaje. Burmistrz powiedział, że się cieszy, że spotkania odbywają się w Łąkiem, ale należy pamiętać, że mają one miejsce w świetlicy, a nie w szkole.

Radny Pan Wojciech Budzyński przytoczył fragment „Deklaracji na rzecz edukacji przyszłości” (dokument stworzony przez Rząd Polski i Ministerstwo Edukacji Narodowej): „Ratujemy małe szkoły. Sprzeciwiamy się likwidacji małych, wiejskich szkół, które są centrum życia kulturalnego lokalnej społeczności. Zwiększyliśmy subwencję dla małych szkół od 2018 roku o 11% (…). Wzmocniliśmy rolę kuratora oświaty, ma on prawo weta w sprawie likwidacji publicznych szkół”. Radny wspomniał, że w 2015 roku wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej – dokumentów audytu w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych w Mieście i Gminie Skępe. Ten audyt stał się podstawą utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. Pan Burmistrz w 2015 roku powiedział, że w ciągu 3 lat gmina na szkole podstawowej i gimnazjum straciła około 500 tys zł. Pan Radny Suchocki w 2018 roku zwrócił się o udostępnienia informacji publicznej kosztów utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół. Z otrzymanych dokumentów wynika, że gmina wydała 241 689,67 zł więcej na roczne funkcjonowanie Zespołu Szkół, a miała zaoszczędzić 500tys rocznie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki również wspomniał, że Pan Burmistrz zawsze powtarzał, że szkoła to serce wsi i jedyna kultura, do której mieszkańcy mają dostęp. Radny podkreślił, że trzeba wziąć pod uwagę małe dzieci, które muszą czekać na przystanku, a mogłyby godzinę dłużej spać, mogłyby więcej czasu spędzić z rodzicami i powtórzyć materiał do szkoły, a decyzję czy szkoła ma być, czy nie, powinni podjąć rodzice dzieci.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem Pani Ewa Jastrzębska powiedziała, że rozmawiała z mamą dziecka niepełnosprawnego, która zaproponowała, że sama będzie dowoziła dziecko do Skępego, bo dziecko powiedziało, że chce chodzić do Skępego do szkoły, bo ma tam kuzynów. Zapewniła, że nie było planów prędzej, żeby zamykać szkołę, nakłady na remont zostały poniesione, ale demografia jest czymś na co nie mamy wpływu, jak również na to, że rodzice postanowili, że dzieci będą chodziły do Skępego, a nie do Łąkiego. Pani Dyrektor zapewniła, że w szkole w Skępem nic złego nie będzie się działo dzieciom, że to jest szkoła, do której dzieci od 4 klasy i tak by przyszły, a dziecko lepiej się rozwija wśród większej liczby dzieci na swoim poziomie.

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że sprawy reorganizacji szkół są zawsze bolesne dla lokalnej społeczności i jakby tylko rodzice dzieci mieli o tym decydować to pewnie nigdy, żadnej szkoły by nie zreorganizowano. Rodzice w dużej części przyczynili się do takiej decyzji, bo wożą swoje dzieci do szkoły do Skępego i nikt ich nie zmusi do tego, żeby zmienili zdanie. Dobro dzieci również będzie realizowane w szkole w Skępem, a może nawet w większym wymiarze niż w Łąkiem do tej pory, ze względu na warunki nauczania.

Radny Pan Krzysztof Suchocki stwierdził, że dziecku w 4 klasie łatwiej pogodzić się z tym, że przejdzie do innej szkoły – dziecko im bliżej rodziców, tym czuje się bezpieczniej.

Mieszkaniec gminy zaznaczył, że przy nauczaniu nie ma reguły czy szkoła jest duża czy mała – najważniejsza jest pojętność dziecka. Dziecko w Łąkiem nie ma szans zobaczyć tej aparatury dydaktycznej, jaka jest dostępna w Skępem. Wśród rodziców nie ma integracji, a w edukacji musi być integracja.

Radny Pan Wojciech Budzyński po raz kolejny zwrócił uwagę, że Pan Przewodniczący nie udziela mu głosu i poprosił, żeby postępował zgodnie ze standardami prawnymi funkcjonującymi w naszym państwie, bo nawet Premier rządu czeka aż Marszałek udzieli mu głosu, a tu Pan Burmistrz sam sobie głosu udziela. Radny wrócił do wypowiedzi Pani Kierownik ds. Oświaty, która powiedziała, że w Skępem dzieci będą miały pełną ofertę zajęć, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne – zapytał czy takich zajęć w Łąkiem nie było. Pani Kierownik odpowiedziała, że w Łąkiem również takie zajęcia były. Radny Pan Budzyński poprosił o niepodnoszenie takich argumentów, skoro takie zajęcia były. Powiedział również, że łatwiej prowadzi się zajęcia w małej grupie uczniów, bo z każdym dzieckiem można porozmawiać i mu pomóc, dzięki czemu rodzice nie muszą tak dużo pracować z dziećmi w domu.

Radny Pan Ryszard Szewczyk poprosił o wyjaśnienie tabeli nr 3 w projekcie uchwały – Liczba uczniów z obwodu szkoły filialnej w Łąkiem w roku szkolnym 2018/2019 i prognozowana na lata przyszłe według obecnie uczęszczających dzieci. Radny Szewczyk skierował kolejne pytanie do ciała dydaktycznego – w jaki sposób odbywają się zajęcia w klasach łączonych, czy można w klasie łączonej zrealizować cały program nauczania.

Nauczyciel w szkole filialnej w Łąkiem Pani Aleksandra Welenc wyjaśniła, że pomimo klas łączonych, niektóre zajęcia były rozdzielone takie jak edukacja polonistyczna i edukacja matematyczna. Powiedziała z własnego doświadczenia, że w takich klasach program można zrealizować, a nawet trzeba – jak się chce to się wszystko zrobi. Uczniowie tej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki, robią kariery zawodowe i są na bardzo wysokich stanowiskach. Powiedziała również, że imprezy organizowane są w świetlicy, bo w szkole nie ma na to miejsca.

Kierownik Pani Magdalena Elwertowska wyjaśniła, że statystyka w tabeli wygląda w ten sposób, bo są to dane z obecnego roku szkolnego. Liczby w tabeli zmieniają się w taki sposób, jak dzieci rocznikowo przechodziłyby do kolejnych klas. Nie uwzględnione są osoby, które są podane w tabeli nr 4, zamieszkałe w obwodzie tej szkoły, bo na chwilę obecną nie mamy deklaracji od rodziców, gdzie te dzieci będą chodziły do szkoły.

Przedstawicielka rodziców dzieci uczęszczający do szkoły w Łąkiem powiedziała, że można by pomyśleć, żeby zrobić sam oddział przedszkolny w szkole w Łąkiem, połączyć go w jednym budynku razem z planowanym domem seniora, żeby nie wysyłać 3, 4 i 5-latków do Skępego. To nie jest nowy pomysł, bo takie placówki są i bardzo dobrze działają, może trzeba się jeszcze zastanowić nad jakimś innym rozwiązaniem, żeby pochylić się nad tymi najmniejszymi dziećmi. Kierownik Pani Magdalena Elwertowska powiedziała, że na tą chwilę jest podejmowana decyzja o zamiarze likwidacji szkoły, a nikt nie powiedział, że takiego rozwiązania jak przedstawiła przedstawicielka rodziców nie może być, bo można później o tym rozmawiać.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Wyniki głosowania:

(ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski ogłosił 10 minut przerwy.

Pkt 6

Wolne wnioski i informacje

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka nawiązując do rozmowy z poprzedniej sesji wyjaśnił sprawę zadawania pytań w punkcie porządku obrad – wolne wnioski i informacje. Ustawa o samorządzie gminy nie reguluje tego w sposób dokładny, to jak pracuje rada określa Statut i każdorazowo przegłosowywany porządek obrad. Rolą Przewodniczącego Rady jest również pilnowanie porządku sesyjnego i może on udzielać głosu, dyscyplinować radnych, żeby nie dopuścić do tego, jak było w tytule artykułu prasowego „Byle co, byle ustnie”. Radca Prawny podkreślił, że Przewodniczący wysłuchując radnego może go pouczyć, że to nie jest czas i miejsce na zadawanie pytań, że trzeba to złożyć drogą pisemną. Można też na jakiejś sesji poświęcić jeden punkt na zadawanie pytań radnych. Zapytanie z odpowiedzią musi być publikowanie na stronie BIP, dlatego zasadne jest zadawanie ich na piśmie. Powiedział również, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy – udzielenie głosu i zadanie pytania. W statucie jest napisane, że „Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.”.

Radny Pan Andrzej Meller podziękował Radnej Pani Marii Kuczmarskiej, że otworzyła stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” i pomaga ludziom potrzebującym w formie żywności. Zaapelował do społeczeństwa, żeby nie przyjeżdżali się kłócić i nadmienił, że osoby które są organizatorami nie otrzymują pieniędzy, bo oni to społecznie robią jako wolontariusze, a to jest naprawdę ciężka praca.

Radny Rady Powiatu Pan Jerzy Kowalski powiedział, że projekty dróg, które zostały zaplanowane na ten rok powoli są wdrażane do realizacji, został wyznaczony odcinek drogi w Hucie, który będzie robiony, a droga dojazdowa do Huty od strony drogi wojewódzkiej będzie profilowana. W najbliższym czasie doraźnie będzie poprawiona przejezdność na drodze w Łąkiem prowadzącej do Rypina, będzie tam wylany asfalt.

Przewodnicząca Rady Powiaty Pani Anna Smużewska jako uzupełnienie dodała, że na drodze w Łąkiem będzie robiony odcinek 500 metrów, a nie tylko to co jest zarwane, jest już po przetargu i prace będą wykonywane.

Burmistrz powiedział, że wpłynęło zapytanie od Radnej Pani Justyny Składanowskiej i ono dotyczy tematu, o którym teraz rozmawiamy (treść zapytania w załączeniu). Odpowiadając na pytanie Pan Burmistrz powiedział, że prace na drogach trwają przez cały rok i będą one wykonywane również w tym okręgu. Wyjaśnił, że jesienią i wiosną zawsze drogi są równane i profilowane, a na bieżąco uzupełniane kruszywem braki, jesteśmy już po przetargu na kruszywo. Przez okres ostatniej kadencji udało się wiele na drogach zrobić i nadal będziemy to robić w miarę potrzeb i możliwości – wyremontowano ponad 30 km dróg, z czego na 13 km jest już asfalt. Burmistrz powiedział, że złożony jest wniosek o dofinansowanie na 700 m drogi w Boguchwale, na połączenie odcinków, gdzie jeździ autobus. Zaznaczył, że współpraca z Tłuchowem bardzo dobrze się układa i chciałby, żeby ze wszystkimi sąsiednimi gminami tak dobrze się pracowało.

Sołtys Sołectwa Huta Pan Piotr Chyliński podziękował Radnym Powiatowym, bo dostał odpowiedź ze Starostwa, że droga w Hucie w tym roku będzie utwardzana, ale dowiedział się, że będzie robiony odcinek w środku lasu, a lepiej byłoby robić po kolei. Radny Powiatowy Jerzy Kowalski wyjaśnił, że 600 metrów, które zostało wyznaczone, to jest najbardziej zniszczony odcinek i najbardziej uczęszczany, najwięcej osób będzie miało korzyść ze zrobienia tego odcinka, najpierw będzie robiona podbudowa, a w następnym etapie będzie wylewany asfalt.

Radna Powiatowa Pani Anna Smużewska zaznaczyła, że gmin w powiecie jest 9, na ten rok jest zaplanowane zrobienie 6 odcinków dróg, w tym 3 w gminie Skępe. Wyjaśniła również, że po konsultacji z mieszkańcami Zarząd Dróg Powiatowych podjął decyzję, który odcinek naprawić w pierwszej kolejności, bo to oni są fachowcami.

Radna Pani Justyna Składanowska powiedziała, że zgadza się, że drogi są remontowane, ale uważa, że maszyna, która jeździ i wyrównuje niewiele zmienia, bo za 2-3 dni jest to samo, zasypywanie dziur gruzem też niewiele zmienia. Zaznaczyła, że mieszkańcy mówią, że od wielu lat nic nie było robione, a chcą widzieć, że coś się dzieje, że jest chociaż jakiś projekt podbudowy, niekoniecznie asfaltu, a takich projektów nie ma. Zapytała, czy jeżeli pojawią się pieniądze z programu rządowego na remont dróg lokalnych, to drogi w jej okręgu będą dla Burmistrza priorytetem?

Pan Burmistrz w odpowiedzi powiedział, że wykonywane jest tyle prac, ile jest środków. Gmina korzystała z programu rządowego przy drodze Jarczewo-Lubówiec i jak pojawi się program to będziemy dalej prowadzić prace, projekt mamy już złożony na drogę w Łąkiem, który przeszedł pierwsze weryfikacje. Mamy przygotowane projekty na ulicę Grzybową (złożony w Urzędzie Marszałkowskim) i wspólnie z Nadleśnictwem mamy projekt na drogę na Babie Ławy. Burmistrz zapewnił, że w miarę możliwości będą przygotowywane projekty i realizowane kolejne drogi, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które to drogi będą i ile ich będzie. Tam gdzie jest to możliwe składamy wnioski i staramy się o dofinansowania na budowę dróg, ale nikt nie będzie składał obietnic, że to będzie akurat ta konkretna droga.

Radny Pan Andrzej Meller podziękował Panu Burmistrzowi, że udało się rozwiązać problem z wodą i będzie ona doprowadzona do Państwa xxxxxxxx. Radny podziękował również Powiatowi, że będzie robiona droga do Likca.

Radny Pan Wojciech Budzyński przypomniał, że mieszkańcy ulicy Bagiennej zwrócili się do Burmistrza z petycją o naprawę nawierzchni tej drogi i zrobienie oświetlenia, w odpowiedzi przeczytali, że będzie to zrobione. Radny poprosił o założenie tam chociaż jednej lampy i odpowiedzenie mieszkańcom, kiedy to będzie wszystko wykonane. Zaapelował również o założenie lampy na ulicy Sierpeckiej przy uliczce między Państwem xxxxxxxx, a Państwem xxxxxxxxxx, tam jest słup bez lampy.

Radna Pani Justyna Składanowska podziękowała za sprawne odśnieżanie dróg i chodników po tej jednej dużej śnieżycy, jak również za interwencję kiedy zgłaszała, że pod ciężarem śniegu drzewa się połamały, albo zwisały nadłamane gałęzie.

Radna Pani Maria Krymka zapytała czy nie ma możliwości położenia warstwy asfaltu na drodze od drogi krajowej nr „10” na Likiec. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby radna sformułowała to pytanie na piśmie.

Pkt 7

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady V Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski