Skępe, 22.01.2020 r.

Szanowni  Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, że przystąpił do weryfikacji danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji pragniemy poinformować, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Rzetelne dane w deklaracji i wpłacanie zobowiązań podatkowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem dalszego niepodnoszenia stawek dla wszystkich mieszkańców.

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami, będziemy intensyfikować  kontrole pod kątem liczby osób zameldowanych z liczbą osób zgłoszonych w deklaracjach oraz czy zadeklarowany sposób segregacji jest zgodny z rzeczywistością, to znaczy czy na nieruchomości jest urządzony kompostownik upoważniający do ulgi w wysokości 2 zł od każdej osoby.

Każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana indywidualnie, w oparciu o informacje dostępne, lub uzyskane w urzędzie (narodziny dziecka, wprowadzenie się osób do mieszkania, tymczasowe zamieszkanie, wynajem nieruchomości, wyprowadzenie się osób lub czyjś zgon,  dotyczące przyznanych świadczeń z pomocy społecznej - w szczególności podania ilości osób którym przyznano świadczenia: np. dodatki mieszkaniowe, zasiłki okresowe, stałe i inne), a w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Do celów weryfikacji brane będą pod uwagę ilości odbieranych z nieruchomości odpadów oraz odczyty z liczników zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Pracownicy urzędu będą również prowadzić wywiady środowiskowe w tym zakresie, przy okazji wypełniania innych obowiązków służbowych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Apelujemy zatem do mieszkańców nieruchomości, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miasta i Gminy w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez korektę deklaracji, wykazując w niej stan faktyczny o ilości zamieszkujących osób i o posiadaniu kompostownika zgodny z rzeczywistością

Niezłożenie poprawnej deklaracji spowoduje wydanie decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe
Zbigniew Małkiewicz