Uchwała Nr XVIII/122/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022, zmienionej:

1) uchwałą Nr XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022;

2) uchwałą Nr XLVII/307/2018 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022;

3) uchwałą Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022,

- załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


 


Załącznik do uchwały Nr XVIII/122/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 11 marca 2020 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który jest prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie programu rewitalizacji. Program Rewitalizacji to z kolei wieloletni program działań, którego celem jest wyprowadzenie wybranego obszaru ze stanu kryzysowego.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 zostałprzyjęty uchwałą nr XXXVIII/245/2017, a następnie zmieniony Uchwałą Nr XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 21 marca 2018 r. Uchwałą Nr XLVII/307/2018 oraz Uchwałą Nr XLVII/315/2018. Zawiera on analizę statystyczą gminy oraz okresla jej najpoważniejsze problemy. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyznaczony został obszar zdegradowany oraz dwa obszary rewitalizacji, do których to musi zostać skierowana interwencja. Opiera się ona na działań społecznych, które są wsparte działaniami infrastrukturalnymi mającymi na celu powstanie bazy do prowadzenia działań społecznych. A zatem logika interwencji wymaga uprzedniej realizacji działań infrastrukturalnych, które są realziowane zesrodków zewnętrznych. W zwiazku z konkursami, w ramach których realziowane będa przedsięwzięcia wskazane w PR oraz opracowaniem dokumentacji projektowych dla działań infrasttrukturalnych koniecznym stało się dostosowanie zapisów Programu do posiadanej dokumentacji. Zmianie ulegają również źródła finansowanie poszczególnych przedsięwzięć, lata ich realizacji, co jest wynikiem zmian w sferze społeczno - ekonomicznej.

Przyjętey Program zostanie przekazny do weryfikacji słuzbom Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Pozytywna ocena i wpis Programu na wykaz programów rewitalizacji prowadzony przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego pozwolą  na ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadań ujętych w Programie.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.