PROTOKÓŁ NR XVI/VIII/2020

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 stycznia 2020 roku

Sesję dnia 28 stycznia 2020 roku rozpoczęto o godzinie 1500 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Piotr Wojciechowski – Burmistrz

·         Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz

·         Barbara Leśniewska – Skarbnik

·         Piotr Rzepka – Radca Prawny

·         Magdalena Elwertowska – Kierownik ds. Oświaty

·         Marian Gabryszewski – Inspektor

·         Krzysztof Małkiewicz – Inspektor

 

XVI Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – dzień dobry Państwu otwieram XVI Sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem witam Radnego Powiatowego Pana Jerzego Kowalskiego, witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, witam sołtysów, witam wszystkich gości, witam Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

Proszę o wyłączenie bądź wyciszenie telefonów.

 

OTWIERAM XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

                                                                                                           

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad;

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady – frekwencja 86,66% . (nieobecny radny Pan Jarosław Kuźmiński i Pan Radny Andrzej Podlas).

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt z Radnych nie wniósł uwag.


Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański.
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas.

Protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

 

Przyjęcie porządku obrad

Projekt porządku obrad:

1.            Sprawy organizacyjne.

a)            stwierdzenie prawomocności obrad;

b)            przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.;

c)             przyjęcie porządku obrad;

d)            wybór sekretarza obrad.

2.            Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1.

3.            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. – druk nr 2.

4.            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r. – druk nr 3.

5.            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. – druk nr 4.

6.            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2020 r. – druk nr 5.

7.            Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 6.

8.            Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 7.

9.            Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – druk nr 8.

10.          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skępe na lata 2019-2022 – druk nr 9.

11.          Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rokdruk nr 10.

12.          Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039 – druk nr 11.

13.          Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i gminy Skępe – druk nr 12.

14.          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 13.

15.          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2020 r. – druk nr 14.

16.          Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

17.          Wolne wnioski i informacje.

18.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał powyższy projekt porządku obrad i skierował pytanie w stronę Radnych – czy do projektu porządku obrad mają Państwo pytania bądź uwagi?

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Głosowano w sprawie:

przyjęcie porządku obrad

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

NIEOBECNI (2)

Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e – głosowało 13 radnych.

 Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Wojciech Budzyński, który wyraził zgodę.

 Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

            Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz powiedział, iż zmiany niniejszej uchwały podyktowane są wygaśnięciem mandatu sołtysa w sołectwie Huta. Nowym sołtysem został wybrany Pan Roman Marcinkowski. Jak wiemy sołtysi są jednocześnie inkasentami podatków lokalnych i wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/102/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA(13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

NIEOBECNI(2)

Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e – głosowało 13 radnych.

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański odczytał sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski zaproponował, żeby nie czytać sprawozdań i planów pracy, które były przedstawiane już dwa razy, między innymi na posiedzeniu wczorajszej Wspólnej Komisji, tylko żeby przedstawić uzasadnienie do projektu uchwały. Następnie odczytał uzasadnienie do przedstawionego sprawozdania (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radny Pan Wojciech Budzyński – poinformował, że nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Następnie powiedział, że komisja nie działa w sposób odpowiedni. Przed chwilą Pan Przewodniczący Rady zacytował art.18 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym i jest tam mowa o tym, że Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych itd. W ocenie Radnego Pana Wojciecha Budzyńskiego takich kontroli nie ma, działania są pozorowane i stwierdził, że jest przeciwny przyjęciu sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański – powiedział, że Komisja Rewizyjna działa na wniosek. Radny Pan Wojciech Budzyński nie złożył żadnego wniosku żeby przeprowadzić np. kontrolę, czy coś sprawdzić, a teraz oskarża, że źle komisja działa. Nadmienił, że nikt wniosku do Komisji Rewizyjnej nie złożył i Komisja w 2019 roku działała zgodnie z przyjętym planem pracy.

Radny Pan Wojciech Budzyński – powiedział, że nie jest to oskarżenie tylko stwierdzenie faktów. Jeśli chodzi o składanie wniosków to powiedział, że składał wniosek dot. pomocy nauczycielom poszkodowanym w strajku. Jeśli chodzi o składanie wniosków w sprawie przeprowadzenia kontroli to nie ma sensu, bo jeśli złożę wniosek do Komisji Rewizyjnej, która składa się z 3 osób to i tak zostanę przegłosowany i uważam, że nie ma to specjalnego sensu.

Komisja Rewizyjna w planie pracy na rok 2020 zawarła pewne spostrzeżenia, że odbędą się kontrole natomiast w 2019 roku kontroli nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski powiedział, że należało wniosek złożyć do Komisji Rewizyjnej i dopiero wówczas zgłaszać nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański – nadmienił, że w tym punkcie posiedzenia jest omawiane sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a nie wnioski składane do Pana Burmistrza.

Radny Pan Krzysztof Suchocki – komisja działa na wniosek lub działa sama z siebie Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Omawiana ostatnia sprawa drogi Łąkie – Franciszkowo. Doskonale Pan wie, że jest łamane prawo, drogi nie ma, a jest zrobiony jak wiemy odbiór. Ma być reklamacja, ale jak ma być reklamacja czegoś czego nie ma i tu Komisja Rewizyjna powinna zająć się i zbadać sprawę.

Wspólna rozmowa radnych w sprawie drogi w Łąkiem – droga Łąkie – Franciszkowo zostanie wykonana w ramach gwarancji jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Burmistrz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański wyjaśnił wątpliwości. Temat drogi Łąkie – Franciszkowo był i jest wyjaśniany, a opowiadanie, że zostało złamane prawo jest po prostu nieprawdziwe.

Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
PRZECIW (2)
Wojciech Budzyński, Krzysztof Suchocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Justyna Składanowska
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

Uchwała została przegłosowana.

 

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem za 2019 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski – odczytał uzasadnienie uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem za 2019 rok (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radny Pan Wojciech Budzyński – odnośnie oświaty w Gminie Skępe stwierdzam, że łamane jest prawo. Od września 2019 roku pojawiły się podwyżki dla nauczycieli oraz podniesiono kwotę za wychowawstwo - minimalna kwota wynosi 300 zł. W naszej Gminie nadal obowiązuje Regulamin wynagradzania z 2009 roku, a powinien być opracowany nowy regulamin i przedstawiony radzie do zapoznania się. Następnie Rada powinna przyjąć regulamin uchwałą, w związku z tym środki publiczne są wydatkowane niezgodnie z prawem. W regulaminie jest zapis w sprawie dodatku mieszkaniowego, którego już nie ma – został zniesiony. W naszej Gminie jest różnicowanie nauczycieli dodatek za wychowawstwo minimalna kwota wynosi 300 zł., a w przedszkolach jest wypłacany 110 zł. i jest to wysoce niesprawiedliwe. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za sprawy oświaty powinna zająć się tym tematem.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska – poinformowała, że prawo oświatowe w Gminie Skępe nie jest łamane. Wypłacając dodatek za wychowawstwo niepotrzebne było od razu podejmowanie i wywołanie uchwały. Wypłatę dodatku reguluje ustawa, która jest aktem prawnym nadrzędnym i na podstawie tej ustawy, Karty Nauczyciela dodatek został nauczycielom wypłacony. Regulamin jest przygotowany jutro mamy spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych i zostaną z nim zapoznani. Następnie regulamin zostanie skierowany do Związków Zawodowym zrzeszających naszych nauczycieli i po uzgodnieniu zostanie przedstawiony Radzie na kolejnej sesji.

Burmistrz – powiedział, że jest nadzór i Pani Kierownik ds. oświaty wyczerpująco wyjaśniła, że w tej kwestii nie jest łamane prawo, ponieważ jest rozporządzenie wyższego rzędu, które te kwestie reguluje. Jest przygotowany nowy regulamin, który będzie poddany konsultacjom Związków Zawodowych, Dyrektorom poszczególnych jednostek, jak również Komisji ds. oświaty i wówczas zostanie wywołana uchwała Rady Miejskiej.

Radny Pan Wojciech Budzyński – nie do końca się rozumiemy, wiem co to są akty prawne wyższego rzędu. Używając tej retoryki i tego typu logicznego myślenia to nie musimy podejmować żadnych uchwał, bo są akty wyższego rzędu poczynając od konstytucji. Następnie powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie dot. zróżnicowania dodatku dla nauczycieli za wychowawstwo – nauczyciel w szkole jest lepszy, a w przedszkolu jest gorszy.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska – nie ma różnicowania takiego, że jest lepszy, czy gorszy nauczyciel tj. dodatek za wychowawstwo klasy. Nie ma w ustawie zapisu, aby mógł być dodatek wypłacany w wysokości 300 zł. dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski – w ustawie jest zapis klasa, a to pojęcie nie funkcjonuje w przedszkolu.

Radny Pan Wojciech Budzyński – pojęcie klasa i oddział się utożsamia.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska – to jest zupełnie inne pojęcie.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski – bardziej bym określił niedoróbka ustawodawcy, a problem spadł na samorząd.

Radny Pan Wojciech Budzyński – od tego jest regulamin, żeby tę kwestię ustalić. Ustawodawca określił minimalną kwotę 300 zł. Radni będą mogli zróżnicować np. klasa o mniejszej ilości uczniów dodatek za wychowawstwo będzie 300 zł., a o większej ilości uczniów w klasie dodatek można podnieść i tak samo w przedszkolach.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka – odniósł się do zarzutu jaki stawia Pan Radny Wojciech Budzyński Burmistrzowi czy Pani Kierownik ds. oświaty o łamaniu prawa, bo wypłaty nie są robione zgodnie z prawem. Podstawy prawne do wynagrodzeń istnieją, regulamin również jest i ulegnie zmianie, a ustawodawca nie wyznaczył terminu do wprowadzenia zmian. Dobrze by było żeby regulamin był aktualny, ale nie można się zgodzić z tym, że jest łamane prawo.

Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr XVI/104/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem za 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
PRZECIW (3)
Wojciech Budzyński, Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański – odczytał uzasadnienie plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 (w załączeniu).

Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ:2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
PRZECIW (1)
Wojciech Budzyński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2020 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski – odczytał uzasadnienie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2020 rok (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Wojciech Budzyński, Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas
Uchwała została przegłosowana i przyjęta.

Pkt 7

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Inspektor Krzysztof Małkiewicz poinformował, że 29 listopada 2019 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe. Zmiana tej uchwały podyktowana jest drobnymi zmianami, które uchylają niektóre przepisy i jest to tylko zmiana kosmetyczna (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inspektor Krzysztof Małkiewicz powiedział, że to jest podobna sytuacja jak z poprzednią uchwałą, w tej uchwale zmieniającej dokonaliśmy jedynie zmiany treści paragrafu 4, który określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/108/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt. 9

Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowskaodczytała uzasadnienie do powyższej uchwały (w załączeniu).

Następnie poinformowała, że tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze nie może przekroczyć 25 godzin, a w naszej Gminie wynosi 22 godziny.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/109/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt.10

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skępe na lata 2019-2022

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowskaodczytała uzasadnienie uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skępe na lata 2019-2022
(w załączeniu).

Głos zabrali:

Radny Pan Wojciech Budzyński – powiedział, że Radni zapoznali się z tym Programem jednak większość mieszkańców nie ma wiedzy o co chodzi i prosi pracownika merytorycznego, o krótkie przedstawienie programu.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski – powiedział, że po sesji podjęte uchwały wraz z załącznikami są publikowane na stronie BIP. Również osoby zainteresowana mają możliwość zapoznania się przed sesją z projektami uchwał, które są umieszczane na stronie BIP, ewentualnie można zapoznać się w biurze rady.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska – „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skępe na lata 2019-2022 zawiera:

– uwarunkowania prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

– uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego,

– uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Skępe,

– charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Gminy Skępe z uwzględnieniem zabytków nieruchomych, ruchomych, zabytków archeologicznych, które są zawarte w gminnej ewidencji zabytków. Program zawiera karty naszych zabytków z dokładną lokalizacją itd.

– ocena stanu dziedzictwa kulturowego Gminy Skępe,

– cele i planowane działania w zakresie opieki nad zabytkami

– zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

– wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

– podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,

– określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,

– podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/110/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skępe na lata 2019-2022

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie

Pkt. 11

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska – przedstawiła uzasadnienie do powyższej uchwały
(w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/111/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020.

Wyniki głosowania:

 ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Wojciech Budzyński, Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

Uchwała została przegłosowana.

Pkt. 12

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Skępe na lata 2020–2039

Uzasadnianie uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączaniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/112/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039

Wyniki głosowania:

ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
PRZECIW (2)

Wojciech Budzyński, Krzysztof Suchocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Justyna Składanowska,
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

Uchwała została przegłosowana.

 

Pkt. 13 i 14

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski – zaproponował ażeby kolejne dwa tematy tj. pkt.13 i 14, które ścisłe wiążą się z sobą żeby łącznie przedstawić i omówić obydwie uchwały.

Inspektor ds. rolnictwa, dostarczania wody i kanalizacji Pan Marian Gabryszewski – poinformował, że obowiązujący „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe” obowiązuje od 2014 roku. Zgodnie z postanowieniami Ustawy projekt Regulaminu został wysłany do organu regulacyjnego, gdzie otrzymano z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinię, w której były uwagi do treści Regulaminu. Zgodnie z obowiązującym prawem opinia niezależnego wyspecjalizowanego regulatora nie ma charakteru wiążącego jedynie jest ciałem doradczym. W związku z powyższym Rada Miejska w Skępem podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu, oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe jednakże organ nadzorczy Wojewody uchylił uchwałę z powodu braku pozytywnej opinii regulatora. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały i podjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt. 15

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2020r.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski – odczytał uzasadnienie i skierował pytanie, czy do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2020 roku ktoś z Państwa Radnych ma uwagi czy pytania.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2020r.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kuźmiński, Andrzej Podlas

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt. 16

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz przedstawił informacje w następującej kolejności:

-      Informacja za okres od dnia 30.12.2019r. do dnia 28.01.2020r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

-      Informacja dotycząca realizacji Uchwał XIII-XIV-XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.10.2019, 29.11.2019 i 30.12.2019 roku.

-      Informacja dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

-      Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 04.12.2019 do 29.01.2019r.

-      Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skępe.

-      Informacja dotycząca uroczystości kulturalnych

     W ostatnim okresie na terenie naszych jednostek organizacyjnych tj. w przedszkolach i szkołach odbywały się spotkania noworoczne, bale noworoczne połączone z „Dniem Babci i Dziadka”. Spotkania odbywały się w dwóch przedszkolach w Skępem i w Wiosce, natomiast spotkania noworoczne odbywały się w dwóch szkołach w Wólce i Czermnie. W Skępem odbył się bal karnawałowy. Jak co roku są to wspaniale przygotowane zabawy dla dzieci, rodziców, babć i dziadków. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, a podziękowania złożę na ręce poszczególnych dyrektorów za przygotowanie tych pięknych uroczystości. Trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu Miasta i Gminy Skępe. Zebrania są bardzo dobrze przygotowane przez druhów, jest możliwość wymiany różnych doświadczeń, spostrzeżeń itp.

Wszystkie informacje w załączeniu do protokołu.

Głos zabrali:

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski – przypomniał, że w 2019 roku w okresie letnim w samorządach w Polsce, w 350 gminach prowadzono różne formy ograniczania zużycia wody, przede wszystkim zakaz podlewania ogródków. Miejmy nadzieję, że już nie będziemy mieli takich problemów dzięki naszej inwestycji Stacji Uzdatniania Wody chociaż gwarancji nie ma.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk – poinformował zebranych, że w dniu 11 lutego br. tj. wtorek o godz. 15.30 zaprasza wszystkich Radnych na spotkanie celem obejrzenia oddanej inwestycji – Stacji Uzdatniania Wody.

Burmistrz zachęcał do obejrzenia Stacji Uzdatniania Wody.

Radna Pani Maria Krymka zwróciła się do Burmistrza z pytaniem – na jakim etapie jest budowa sieci wodociągowej w Wólce?

Burmistrz – do Urzędu Marszałkowskiego jest złożony wniosek na otrzymanie dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia.

Radny Pan Andrzej Meller – podziękował Burmistrzowi za zabezpieczanie wody dla Państwa Słabkowskich.

Pkt 17

Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał pismo od Pana Wojewody Kujawsko- Pomorskiego adresowane do Krzysztofa Pakulskiego, które wpłynęło do Biura Rady.

Radny Pan Benedykt Krupiński w nawiązaniu do odczytanego listu powiedział - już to wyjaśnialiśmy, że nie prowadziłem i nikt z moich poprzedników nie prowadził działalności na terenie obiektu remizy. Krzysztof Pakulski był wieloletnim członkiem OSP i sprawę znał doskonale. List musiał napisać ktoś inny z wykorzystaniem jego nazwiska.

Radny Pan Wojciech Budzyński skierował słowa do Burmistrza – remiza była mieniem Gminy, teraz jest własnością Skarbu Państwa. Wspominał Pan, że podejmuje działania żeby ten budynek stał się ponownie własnością Miasta i Gminy Skępe i mieszkańców którzy go budowali. Na jakim to jest etapie?

Burmistrz - prowadzimy cały czas działania żeby przejąć to mienie.

Mecenas Piotr Rzepka – dokładnie to nie wiem na jakim etapie jest ta sprawa, wiem że podejmowane są działania. Musi być dokonana analiza prawna i odpowiednia decyzja Wojewody za pośrednictwem Starosty. Składaliśmy pisma i musimy czekać na odpowiedź.

Przewodniczący Pan Janusz Kozłowski odczytał pismo, które wpłynęło od Pana Burmistrza – sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego uzyskanych w roku 2019.

Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska przedstawiła sprawozdanie z 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki przedstawił szczegółowe informacje dotyczące psów przewodników dla osób niewidomych. Następnie wywiązała się dyskusja między Radnymi, Panem Krzysztofem Barczewskim na powyższy temat.

Radny Pan Wojciech Budzyński przestawił informacje na temat stawek za wywóz śmieci w naszym Powiecie.

Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz szczegółowo omówił przyczyny zróżnicowania cen wywozu śmieci pomiędzy gminami. W dalszej części posiedzenia wywiązała się dyskusja na powyższy temat.

Radny Pan Marcin Mierzejewski – poinformował, że na prośbę rodziny chce przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na zakup psa przewodnika dla Emila Zielińskiego.

Pkt 18

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM IV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski