Skępe, dnia 23.04.2021r.

UMIG-OŚ.6220.5.8.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia  3  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika JB Consulting, P. Jana Barcewicza, reprezentującego Inwestora P. Stanisława Witkowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 242, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0020: Rumunki Skępskie, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.5.7.2021 z dnia 23.04.2021 r. o wznowieniu postępowania w związku z przedłożeniem raportu oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 141 §1 i art. 142 K.p.a. na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie, strona może zaskarżyć je tylko w odwołaniu od decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe