PROTOKÓŁ NR XVIII/VIII/2020
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 11 marca 2020 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie 1430 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem    – wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście  – wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

-        Piotr Wojciechowski  – Burmistrz     

-        Zbigniew Małkiewicz  – Sekretarz

-        Barbara Leśniewska – Skarbnik

-        Magdalena Elwertowska       – Kierownik ds. Oświaty

-        Krzysztof Jaworski – Inspektor

 

XVIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – otwieram XVIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem, witam serdecznie Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skępe, witam jedynego dziś sołtysa sołectwa Wioska Pana Mariusza Bujanowskiego, witam Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Skępem. Proszę o wyłączenie bądź wyciszenie telefonów.

OTWIERAM VII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

            W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 14 osobowy skład rady – frekwencja 92,86%
(nieobecny: radny Pan Benedykt Krupiński w załączeniu lista obecności).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad na sali posiedzeń było obecnych 13 radnych.

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2020 roku.

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.
Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Protokół został przyjęty– głosowało 14 radnych.

Przyjęcie porządku obrad

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a)  stwierdzenie prawomocności obrad;

b)  przyjęcie protokółu XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2020 r.;

c)    przyjęcie porządku obrad;

d)  wybór sekretarza obrad.

2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022.

3.    Wolne wnioski i informacje.

4.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski skierował pytanie w stronę radnych – czy do projekt porządku obrad mają Państwo radni pytania, uwagi?

Nikt z radnych nie wniósł uwag o przedstawionego porządku obrad.

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania:

(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e.

 

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Radna Pani Maria Krymka, która wyraziła zgodę.

 

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie

Uchwała NR XVIII/122/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (1)
Benedykt Krupiński

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 3

Wolne wnioski i informacje

            Burmistrz odniósł się do sytuacji zagrożenia Koronawirusem i przypomniał procedury postępowania w sytuacji zagrożenia.

            Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz – uzupełnił wypowiedź Burmistrza dotyczącą wirusa oraz zaapelował o spokój i rozwagę. Odniósł się także do akcji informacyjnej społeczeństwa.

            Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska przekazała informację Ministerstwa dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówkach oświatowych na okres dwóch tygodni.

            Radny Pan Krzysztof Suchocki – cały czas mnie nurtuje ta uchwała rewitalizacji szkoły w Wólce. Miałbym taką propozycję, żeby tą uchwałę rewitalizacji szkoły w Wólce wycofnąć. Dlaczego tak proponuję? Szanowni Państwo art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku mówi wyraźnie, że Radny i pracownik danej jednostki nie powinien głosować ani podczas sesji, ani w komisji. Tak jak mówię żebyśmy się nie stali pośmiewiskiem, że ktoś tą uchwałę pochopnie przygotował, bo proszę przeczytać art. 25. Tak jak wspomniałem tam pisze dość szeroko o tym. Ja uważam, że powinniśmy spokojnie tą uchwałę wycofnąć i się nie ośmieszać.

            Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski – na dzisiejszej sesji żadnej takiej uchwały nie ma, już nie wspomnę o tym, że nie ma czegoś takiego jak uchwała o rewitalizacji szkoły.

            Radny Pan Krzysztof Suchocki – to jest informacja Panie Przewodniczący i Pan doskonale wie, że to są wolne wnioski i zapytania, informacje więc ja informuję Pana i Radnych o takiej uchwale i o takiej rzeczy, że powinniśmy tą uchwałę z poprzedniej sesji, tam gdzie zrobiliśmy już ograniczenie 0-III, tą uchwałę która dotyczy tej szkoły w Wólce powinniśmy ją wycofnąć, z tego powodu, że art. 25 mówi wyraźnie, że Radny, który jest pracownikiem jednostki nie powinien głosować podczas sesji i podczas komisji. To są informacje, informuję, że tak powinniśmy zrobić Panie Przewodniczący. Czy tak może być? Chciałbym też poinformować Państwa Radnych i Pana Przewodniczącego pomiędzy Czermnem a Wólką jest różnica 5 km. Tam by można dzieci z Czermna do Wólki przewieźć i by było łatwiej. Chciałbym poinformować, że ta szkoła w Wólce, która jest to jest duży budynek, piękny obszar. Nasza szkoła skępska też nie jest z gumy i nie da się rozciągnąć. A niech coś się stanie, np. dach zerwie, ulegnie zniszczeniu kilka klas to mamy budynek, gdzie możemy uczniów spokojnie przewieźć do Wólki. Natomiast do Czermna już jest gorzej. To jest mniejsza szkoła, nie ma hali sportowej, nie ma kuchni. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze raz nad tą uchwałą się pochylić, przemyśleć, czy dobrze zrobiliśmy i podjąć poważną decyzję na następnej sesji.

            Radny Pan Andrzej Meller – pochwalił zrobienie drogi do Likca.

 

 

Pkt 4

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono – godz.1800.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski