Uchwała Nr XXIV/159/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt na kwotę 44,00 zł za 1 dt, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym, średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego, ustala każdego roku w formie komunikatu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Na 2021 rok ogłoszono, iż podstawą do obliczenia podatku rolnego będzie średnia cena skupu żyta  wynosząca 58,55 zł za 1 dt. (M.P. z 2020 r., poz. 982).

Ponieważ organem uprawnionym ustawowo do obniżenia ceny skupu żyta jest rada gminy, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.