Uchwała Nr XXIX/201/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 5 w mieście Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713i poz. 1378) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2021 r.,  poz. 741), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 5 w mieście Skępe.

2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawione zostały na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski