Uchwała Nr XXIX/202/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 710), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 305) oraz §10 ust. 2 Uchwały Nr XXII/142/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r., poz. 4692) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z budżetu Miasta i Gminy Skępe przyznaje się dotację Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem, z siedzibą w Skępem, ul. Klasztorna 5.

§ 2. Dotacja przeznaczona jest na konserwację i restaurację polichromii na sklepieniu chóru muzycznego w Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem (numer B/118/1-52 rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poz. 26. - Polichromie ścienne - Nadanie reguły zakonowi Bernardynów barok, po 1767 r., autor - Walenty Żebrowski, tempera na tynku), których szczegółowy zakres określony został we wniosku o przyznanie dotacji.

§ 3. Kwota udzielonej dotacji w bieżącym roku budżetowym wynosi 25.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski