Uchwała Nr XXIX/205/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenie referendum ludowego w przedmiocie kodeksu wyborczego i ustroju Polski

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się petycję z dnia 09 lutego 2021 r., która wpłynęła do Rady Miejskiej w Skępem w dniu 22 lutego 2021 r., dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenie referendum ludowego w przedmiocie kodeksu wyborczego i ustroju Polski, w całości za niezasadną.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski