ZARZĄDZENIE Nr 33/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia   23 czerwca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych(Dz. U. z 2019r., poz. 1443, ze zm.), art. 5a ust 2ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r., poz. 713, ze zm.), Uchwały nr XXX/211/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości oraz § 5 ust 2 uchwały nr XXVIII/195/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Skępe(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 85, poz. 1350) zarządza się, co następuje: (więcej--->)