Uchwała Nr XXXIII/229/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta  i  Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r. poz. 2028) uchwala się co następuje:

 

§1. Przyjmuje się projekt zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta  i  Gminy Skępe przyjęty uchwalą Nr XIX/123/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 2217), w którym § 10 otrzymuje brzmienie: „Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisie art. 19 a ustawy z dnia 7 czerwca 2020 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r. poz. 2028).”.

§2. Przyjęty projekt zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta  i  Gminy Skępe określony w § 1, przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski