Uchwała Nr XXXIII/231/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021r., poz. 1372) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1376, poz. 1005 i poz. 1595) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Nadaje się nazwę ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w mieście Skępe, obręb nr 5 oznaczonej jako działki nr ew. 934/2, 933/3 - ulica Magnoliowa.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w  ust. 1  określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski