Uchwała Nr XXXIII/232/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczekarzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021r. poz., 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Nadaje się nazwę ulicy, położonej w miejscowości Szczekarzewo, gmina Skępe,  oznaczonej jako działka nr ew. 194 - ulica Liściasta.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w  ust. 1  określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski