Skępe, dn. 30.09.2021 r.

Rada Miejska w Skępem
Ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

ROR.0012.5.68.2021

Pan/i/
Wg. rozdzielnika
87-630 Skępe

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)

z a p r a s z a m

 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pani Marii Krymki, które odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku tj. poniedziałek o godz. 1430 w sali obrad nr 12

Projekt porządku posiedzenia:

1.      Sprawy organizacyjne:

a.      stwierdzenie prawomocności obrad;

b.      przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

c.       przyjęcie porządku obrad;

2.      Rozpatrzenie pisma z dnia 16.09.2021r.

3.      Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

4.      Sprawy różne.

5.      Zakończenie

z up. Przewodniczącej Komisji

Ewa Godlewska