UCHWAŁA  Nr XII/69/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  6 listopada 2007 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje :

 

§ 1.  Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową
w wysokości 617.817 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu
z przeznaczeniem na zadania pn.:

 

Budowa sieci kanalizacyjnej części ul. Kujawskiej – kwota 203.981,00 zł

Budowa sieci wodociągowej Łąkie – Franciszkowo – Sarnowo – Gęstowarka – Moczadła -  kwota  323.836,00 zł

Termomodernizacja S.P. w Wólce – kwota  90.000,00 zł

 

§ 2. Na zabezpieczenie pożyczki proponuje się zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco)

 

§ 3.  Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z dochodów własnych  gminy  zabezpieczonych w budżecie.

 

§ 4.  Ustala się okresy spłat pożyczki w następujących wysokościach w latach:

 

2008   -   103.000,00 zł                                2011   -   103.000,00 zł

2009   -   103.000,00 zł                                2012   -   103.000,00 zł

2010   -   103.000,00 zł                                2013   -   102.817,00 zł

 

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska